herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Uchwała Budżetowa na rok 2005


 

 

UCHWAŁA NR XXII/132/2004

 

Rady Gminy w Marianowie

 

z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

 

 

 

 

 

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2005 rok

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62 ,poz.558 , Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203 ) uchwala się, co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy Marianowo

 

(załącznik Nr 1) w wysokości 6.712.438 zł,

 

z tego:

  1.  

    dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2 ) 5.875.168 zł,

 

w tym:

 

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

 

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 3 ) 34.037 zł,

 

 

 

2)dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4 ) 837.270 zł.

 

 

 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Marianowo ( załącznik Nr 5 )

 

w wysokości 6.698.168 zł,

 

z tego:

  1.  

    wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6 ) 5.860.898 zł,

 

w tym:

 

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu

 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

(załącznik Nr 7 ) 34.037 zł,

 

 

 

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8 ) 837.270 zł.

 

 

 

 

 

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 812.000 zł,

 

zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 812.000 zł,

 

 

 

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy Marianowo w wysokości 812.000 zł,

 

1) kredyt bankowy 812.000 zł.

 

 

 

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Gminy Marianowo w wysokości 826.270 zł,

 

z przeznaczeniem na:

 

1) spłatę rat pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 177.778 zł,

 

2) spłatę pożyczki pomostowej (SAPARD) z WFOŚ i GW 394.332 zł,

 

3) spłatę rat kredytu z PKO BP SA w wysokości 194.160 zł,

 

4) spłatę rat kredytu z BOŚ w wysokości 60.000 zł.

 

 

 

 

 

§ 6.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł,

 

 

 

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości

 

określonej w załączniku Nr 9 do uchwały.

 

 

 

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej określone w załączniku Nr 10 do uchwały.

 

 

 

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

 

Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

 

 

 

§ 10. Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół

 

publicznych,w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek

 

nauki (art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty) w łącznej kwocie 343.158 zł.

 

 

 

§ 11. Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez

 

podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu

 

osiągnięcia zysku, w tym organizacje pozarządowe 52.000 zł

 

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 42.464 zł.

 

(wykazane w załącznikach Nr 5 i 6 )

 

 

 

§ 13. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2005 - 2010 zgodnie

 

z załącznikiem Nr 12 .

 

 

 

§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego

 

deficytu budżetu w wysokości 812.000 zł.

 

 

 

§ 15. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 200.000 zł przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego

 

deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

 

 

 

§ 16. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym

 

do łącznej kwoty 2.294.991 zł.

 

 

 

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

 

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień

 

wydatków między działami,

 

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych

 

wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych

 

 

 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 06-04-2005 07:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Stępień 18-12-2009 14:21