Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr II/16/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi 2011-01-07 12:13
Uchwała Nr II/15/2010 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2011 rok 2011-01-07 11:55
Uchwała Nr II/14/2010 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok 2011-01-07 11:33
Uchwała Nr II/13/2010 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2011 rok i sposobu jego realizacji 2011-01-07 11:30
Uchwała Nr II/12/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Marianowo na lata 2011 - 2014 sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie 2011-01-07 11:27
Uchwała Nr II/11/2010 w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie usuwania odpadów komunalnych 2011-01-07 11:18
Uchwała Nr II/10/2010 uchylająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Marianowo na lata 2008 - 2015 2011-01-07 11:11
Uchwała Nr II/9/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2011 rok 2011-01-07 11:08
Uchwała Nr II/8/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2011 - 2021 2011-01-07 10:57
Uchwała Nr II/7/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo 2011-01-07 10:54
Uchwała Nr I/06/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2010-12-09 08:41
Uchwała Nr I/05/2010 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2010-12-09 08:39
Uchwała Nr I/04/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2010-12-09 08:37
Uchwała Nr I/03/2010 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2010-12-09 08:36
Uchwała Nr I/02/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marianowo 2010-12-09 08:34
Uchwała Nr I/01/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Marianowo 2010-12-09 08:33
Uchwała Nr XLV/296/2010 w sprawie współdziałania z Gminą Stara Dąbrowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, działających na terenie Gminy Marianowo 2010-11-09 16:03
Uchwała Nr XLV/295/2010 w sprawie współdziałania z Gminą Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, działających na terenie Gminy Marianowo 2010-11-09 15:53
Uchwała Nr XLV/294/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planów Odnowy Miejscowości Gminy Marianowo na lata 2008-2015" 2010-11-09 15:50
Uchwała Nr XLV/293/2010 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 2010-11-09 15:46
Uchwała Nr XLV/292/2010 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011" 2010-11-09 15:43
Uchwała Nr XLV/291/2010 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2010-11-09 15:39
Uchwała Nr XLV/290/2010 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów położonych w obrębie wsi Dzwonowo 2010-11-09 15:36
Uchwała Nr XLV/289/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2010-11-09 15:29
Uchwała Nr XLV/288/2010 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2011 2010-11-09 15:22
Uchwała Nr XLV/287/2010 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2011 rok 2010-11-09 15:20
Uchwała Nr XLIV/286/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi 2010-10-12 10:03
Uchwała Nr XLIV/285/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2010" 2010-10-12 10:01
Uchwała Nr XLIV/284/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Marianowo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2010-10-12 09:58
Uchwała Nr XLIV/283/2010 w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku Gmin Dorzecza Iny 2010-10-12 09:51
Uchwała Nr XLIV/282/2010 w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Marianowo na lata 2009-2016" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2010-10-13 13:48
Uchwała Nr XLIV/281/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2010-10-12 09:22
Uchwała Nr XLIV/280/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok 2010-10-12 09:04
Uchwała Nr XLIV/279/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2010-10-12 08:23
Uchwała Nr XLIV/278/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 2010-10-12 08:17
Uchwała Nr XLIV/277/2010 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. 2010-10-12 08:13
Uchwała Nr XLIV/276/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Marianowo na terenie gminy Marianowo 2010-10-12 08:08
Uchwała Nr XLIII/275/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania "Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników ulicy Jeziornej w miejscowości Marianowo na odcinku od ulicy Sydonii do mostu na rzece Krępa" 2010-09-15 14:05
Uchwała Nr XLIII/274/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. 2010-09-15 13:41
Uchwała Nr XLII/273/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 2010-08-09 09:34
Uchwała Nr XLII/272/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych 2010-08-09 09:31
Uchwała Nr XLII/271/2010 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marianowo 2010-08-09 09:28
Uchwała Nr XLII/270/2010 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2010-08-09 09:26
Uchwała Nr XLII/269/2010 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marianowo lub jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych 2014-04-10 08:32
Uchwała Nr XLII/268/2010 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Marianowo 2010-08-09 09:16
Uchwała Nr XLII/267/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Marianowo 2010-08-09 09:14
Uchwała Nr XLI/266/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 2010-06-22 09:53
Uchwała Nr XLI/265/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2010-06-22 09:50
Uchwała Nr XLI/264/2010 w sprawie zaopiniowania wykazu lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne 2010-06-22 09:48
Uchwała Nr XLI/263/2010 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2010-06-22 09:47
Uchwała Nr XLI/262/2010 w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marianowo na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 - 2016" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2010-06-22 09:46
Uchwała Nr XLI/261/2010 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Marianowo" 2010-06-22 09:43
Uchwała Nr XLI/260/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 2010-06-22 09:41
Uchwała Nr XLI/259/2010 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim 2010-06-22 09:40
Uchwała Nr XLI/258/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania "Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników ulicy Jeziornej w miejscowości Marianowo na odcinku od ulicy Sydonii do mostu na rzece Krępa" 2010-06-22 09:39
Uchwała Nr XLI/257/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadań własnych związanych z utworzeniem Akademii Sztuki w Szczecinie 2010-06-22 09:38
Uchwała Nr XLI/256/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim 2010-06-22 09:37
Uchwała Nr XLI/255/2010 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. 2010-06-22 09:36
Uchwała Nr XL/254/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planów Odnowy Miejscowości Gminy Marianowo na lata 2008-2015" 2010-05-12 15:12
Uchwała Nr XL/253/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy pomiędzy Gminą Marianowo a Gminą Mescherin na lata 2009-2015" 2010-05-12 15:06
Uchwała Nr XL/252/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. 2010-05-12 14:31
Uchwała Nr XL/251/2010 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium za 2009 rok 2010-05-12 14:27
Uchwała Nr XXXIX/250/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością gminy Marianowo, w podróży służbowej radnego na terenie kraju i poza jego granicami 2010-04-13 09:18
Uchwała Nr XXXIX/249/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych 2010-04-13 09:16
Uchwała Nr XXXIX/248/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2011 rok 2010-04-13 09:14
Uchwała Nr XXXIX/247/2010 w sprawie współdziałania z Gminą Chociwel w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Marianowo 2010-04-13 09:13
Uchwała Nr XXXIX/246/2010 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. 2010-04-13 09:04
Uchwała Nr XXXIX/245/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Marianowie 2010-04-13 09:03
Uchwała Nr XXXVIII/244/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych 2010-04-13 09:01
Uchwała Nr XXXVIII/243/2010 w sprawie zmian budżetu, zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. oraz w zmiany limitów wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2010 i kolejnych 2010-02-09 09:08
Uchwała Nr XXXVIII/242/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2010 r. 2010-02-09 09:03
Uchwała Nr XXXVIII/241/2010 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2010" 2010-02-09 08:59
Uchwała Nr XXXVIII/240/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2010 rok 2010-02-09 08:57
Uchwała Nr XXXVIII/239/2010 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2010 " 2010-02-09 08:54
Uchwała Nr XXXVIII/238/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2010 rok 2010-02-09 08:49
Uchwała Nr XXXVIII/237/2010 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2010-02-09 08:40