herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, obejmującej obręby geodezyjne: Czarnkowo, Dalewo i Gogolewo