Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XIII/92/2011 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2012 rok i sposobu jego realizacji 2012-01-09 16:02
Uchwała Nr XIII/91/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2012 rok 2012-01-09 15:59
Uchwała Nr XIII/90/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok 2012-01-09 15:58
Uchwała Nr XIII/89/2011 w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystaków komunikacyjnych na terenie Gminy Marianowo 2012-01-09 15:56
Uchwała Nr XIII/88/2011 w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Marianowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 2012-01-09 15:53
Uchwała Nr XIII/87/2011 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-01-09 15:52
Uchwała Nr XIII/86/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za wykonywanie czynności publicznych 2012-01-09 15:45
Uchwała Nr XIII/85/2011 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2012" 2012-01-09 15:43
Uchwała Nr XIII/84/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2012 rok 2012-01-09 15:41
Uchwała Nr XIII/83/2011 w sprawie zatwierdzenia '"Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2012" 2012-01-09 15:39
Uchwała Nr XIII/82/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2012 rok 2012-01-09 15:37
Uchwała Nr XIII/81/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2012-2021 2012-01-09 15:31
Uchwała Nr XIII/80/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2012 rok 2012-01-09 15:24
Uchwała Nr XII/79/2011 zmianiająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 2011-12-02 11:06
Uchwała Nr XII/78/2011 w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne 2011-12-02 11:03
Uchwała Nr XII/77/2011 w sprawie ustalenia górnej granicy stawki za usługi podmiotów posiadających zezwolenie w zakresie usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 2011-12-02 11:01
Uchwała Nr XII/76/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2011-12-02 10:58
Uchwała Nr XII/75/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2011-12-02 10:55
Uchwała Nr XII/74/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2011" Marianowo na rok 2011 2011-12-02 10:52
Uchwała Nr XII/73/2011 w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo" 2011-12-02 10:14
Uchwała Nr XII/72/2011 w sprawie wystąpienia Gminy Marianowo ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2011-12-02 09:16
Uchwała Nr XI/71/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2011-11-07 10:16
Uchwała Nr XI/70/2011 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 2011-11-07 10:12
Uchwała Nr XI/69/2011 w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo 2011-11-07 10:09
Uchwała Nr XI/68/2011 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 2011-11-07 10:06
Uchwała Nr XI/67/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok 2011-11-07 10:04
Uchwała Nr XI/66/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok 2011-11-07 10:02
Uchwała Nr XI/65/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2011 rok 2011-11-07 09:59
Uchwała Nr XI/64/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2011 2021 2011-11-07 09:55
Uchwała Nr XI/63/2011 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2012" 2011-11-07 09:43
Uchwała Nr X/62/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2011-10-21 14:29
Uchwała Nr X/61/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy rady Gminy Marianowo na 2011 rok i sposobu jego realizacji 2011-10-21 14:28
Uchwała Nr X/60/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2011 r. 2011-10-21 14:24
Uchwała Nr X/59/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Marianowo na lata 2011-2017 2011-10-21 14:22
Uchwała Nr VIII/58/2011 w sprawie współdziałania z Gminą Suchań w zakresie realizacji projektu pod nazwą ''Wzmocnienie potencjału kadrowego i organizacyjnego JST powiatu stargardzkiego'', współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-07-29 12:44
Uchwała Nr VIII/57/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2011-2021 2011-07-29 12:40
Uchwała Nr VIII/56/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2011 r. 2011-07-29 12:36
Uchwała Nr VIII/55/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Marianowo 2011-07-29 12:32
Uchwała Nr VIII/54/2011 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2011-07-29 12:29
Uchwała Nr VIII/53/2011 w sprawie rozpatrzenie skargi 2011-07-29 12:27
Uchwała Nr VIII/52/2011 w sprawie rozpatrzenie skargi 2011-07-29 12:25
Uchwała Nr VII/51/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi 2011-07-11 12:42
Uchwała Nr VII/50/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi 2011-07-11 12:40
Uchwała Nr VII/49/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2011-07-11 12:38
Uchwała Nr VII/48/2011 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie 2011-07-11 12:35
Uchwała Nr VII/47/2011 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych 2011-07-11 12:32
Uchwała Nr VII/46/2011 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Marianowo i określenia granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Marianowo publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2011-07-11 12:29
Uchwała Nr VII/45/2011 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Marianowie im. Jana Pawła II poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Sulinie 2011-07-11 12:24
Uchwała Nr VII/44/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2011" 2011-07-11 12:21
Uchwała Nr VII/43/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2011 - 2021 2011-07-11 12:18
Uchwała Nr VII/42/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2011 r. 2011-07-11 12:15
Uchwała Nr VII/41/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2010 2011-07-11 12:13
Uchwała Nr VII/40/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2010 r. 2011-07-14 08:37
Uchwała Nr VI/39/2011 w sprawie współdziałania z Gminą Suchań w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Marianowo 2011-05-10 11:17
Uchwała Nr VI/38/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 2011-05-10 11:14
Uchwała Nr VI/37/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2011-05-10 11:12
Uchwała Nr VI/36/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2011 r. 2011-05-10 11:09
Uchwała Nr VI/35/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2011 - 2021 2011-05-10 11:06
Uchwała Nr VI/34/2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Marianowo za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011-05-10 10:58
Uchwała Nr V/33/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2012 rok 2011-04-06 16:38
Uchwała Nr V/32/2011 w sprawie współdziałania z Gminą Stara Dąbrowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Marianowo 2011-04-06 16:35
Uchwała Nr V/31/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Marianowo na terenie gminy Marianowo 2011-04-06 16:40
Uchwała Nr IV/30/2011 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Marianowie im. Jana Pawła II poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Sulinie 2011-02-24 08:23
Uchwała Nr IV/29/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2011" 2011-02-24 08:18
Uchwała Nr IV/28/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2011" 2011-02-24 08:15
Uchwała Nr IV/27/2011 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Marianowo do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "POMERANIA" 2011-02-24 08:12
Uchwała Nr IV/26/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2011 r. 2011-02-24 08:09
Uchwała Nr III/25/2011 w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne 2011-02-02 11:56
Uchwała Nr III/24/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2011-02-02 11:51
Uchwała Nr III/23/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok 2011-02-02 11:43
Uchwała Nr III/22/2011 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2011" 2011-02-02 11:40
Uchwała Nr III/21/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2011 rok 2011-02-02 11:35
Uchwała Nr III/20/2011 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2011" 2011-02-02 11:23
Uchwała Nr III/19/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2011 rok 2011-02-02 11:18
Uchwała Nr III/18/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2011-02-02 11:15
Uchwała Nr III/17/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie na terenie Gminy Marianowo na lata 2011 - 2015 2011-02-02 11:10