herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-11 15:01
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-11 14:47
Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-11 14:40
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2012-12-13 09:33
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, część obrębu ewidencyjnego Marianowo, dotyczącego kopalni kruszywa naturalnego "Wiechowo II" 2012-12-06 15:13
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2012-11-26 14:02
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013" 2012-10-25 13:48
Projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2012-10-24 14:40
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok 2012-10-19 14:56
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2012-10-17 13:22
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok 2012-11-05 15:05
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 2012-10-17 12:46
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Marianowo, gmina Marianowo 2012-08-10 14:55
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2012-05-25 13:01
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo 2012-03-21 15:05
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2012 roku 2012-03-21 14:11
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 2012-03-21 14:09
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 2012-01-16 14:28