Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXII/169/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2013 rok 2013-01-03 09:56
Uchwała Nr XXII/168/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok 2013-01-03 09:55
Uchwała Nr XXII/167/2012 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2013 rok i sposobu jego realizacji 2013-01-03 09:53
Uchwała Nr XXII/166/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona opłatę przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-03 09:51
Uchwała Nr XXII/165/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-02-06 14:25
Uchwała Nr XXII/164/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-03 09:48
Uchwała Nr XXII/163/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2013-01-03 09:46
Uchwała Nr XXII/162/2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Marianowo 2013-01-03 09:45
Uchwała Nr XXII/161/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2013-02-06 14:28
Uchwała Nr XXII/160/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Marianowie 2013-01-03 09:42
Uchwała Nr XXII/159/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, obejmującego część obrębu ewidencyjnego Marianowo, dotyczącego kopalni kruszywa naturalnego "Wiechowo II" 2013-01-03 09:41
Uchwała Nr XXII/158/2012 uchylająca uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Marianowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 2013-01-03 09:39
Uchwała Nr XXII/157/2012 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Marianowo 2013-01-03 09:38
Uchwała Nr XXII/156/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie rocznych porozumień z Gminą - Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację przez Miejską Izbę Wytrzeźwień w Szczecinie programu interwencyjno - motywacyjnego skierowanego do osób zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie Gminy Marianowo 2013-01-03 09:36
Uchwała Nr XXII/155/2012 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2013" 2013-01-03 09:34
Uchwała Nr XXII/154/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2013 rok 2013-01-03 09:33
Uchwała Nr XXII/153/2012 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2013" 2013-01-03 09:32
Uchwała Nr XXII/152/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2013 rok 2013-01-03 09:31
Uchwała Nr XXII/151/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2013-01-03 09:30
Uchwała Nr XXII/150/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2013 ? 2023 2013-01-03 09:27
Uchwała Nr XXII/149/2012 w sprawie uchwalania budżetu Gminy Marianowo na 2013 rok 2013-01-03 09:25
Uchwała Nr XXI/148/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok 2012-11-30 09:18
Uchwała Nr XXI/147/2012 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy najmu ze Stowarzyszeniem "Sieja" 2012-11-30 09:15
Uchwała Nr XXI/146/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-11-30 09:13
Uchwała Nr XXI/145/2012 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2012-11-30 09:09
Uchwała Nr XXI/144/2012 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2012-11-30 09:08
Uchwała Nr XXI/143/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2012-11-30 09:05
Uchwała Nr XXI/142/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2012-11-30 09:03
Uchwała Nr XXI/141/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2012-11-30 09:00
Uchwała Nr XXI/140/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2012-11-30 08:57
Uchwała Nr XX/139/2012 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013" 2012-11-20 12:14
Uchwała Nr XX/138/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu ze Stowarzyszeniem "SIEJA" 2012-11-20 12:12
Uchwała Nr XX/137/2012 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 2012-11-20 12:11
Uchwała Nr XX/136/2012 w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2012-11-20 12:09
Uchwała Nr XX/135/2012 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2012-11-20 12:07
Uchwała Nr XX/134/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok 2012-11-20 12:05
Uchwała Nr XX/133/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok 2012-11-20 12:04
Uchwała Nr XX/132/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2012-11-20 12:03
Uchwała Nr XX/131/2012 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 2012-11-20 13:08
Uchwała Nr XIX/130/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2012" 2012-11-12 10:34
Uchwała Nr XIX/129/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2012" 2012-10-08 10:15
Uchwała Nr XIX/128/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2012 - 2021 2012-10-08 10:12
Uchwała Nr XIX/127/2012 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 2012-10-08 10:08
Uchwała Nr XIX/126/2012 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2012-10-08 10:06
Uchwała Nr XIX/125/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2012-10-08 10:02
Uchwała Nr XIX/124/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2012-10-08 09:49
Uchwała Nr XIX/123/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2012-10-08 09:48
Uchwała Nr XVIII/122/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2012 - 2021 2012-08-29 11:18
Uchwała Nr XVIII/121/2012 w sprawie podziału Gminy Marianowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2012-08-29 11:17
Uchwała Nr XVIII/120/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Marianowo, gmina Marianowo 2012-08-29 11:16
Uchwała Nr XVIII/119/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-08-29 10:42
Uchwała Nr XVIII/118/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-08-29 10:40
Uchwała Nr XVIII/117/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-08-29 10:38
Uchwała Nr XVIII/116/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2012-08-29 10:36
Uchwała Nr XVII/115/2012 w sprawie podziału Gminy Marianowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-06-19 11:19
Uchwała Nr XVII/114/2012 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2012-09-07 15:15
Uchwała Nr XVII/113/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2012 - 2021 2012-06-19 11:17
Uchwała Nr XVII/112/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2012-06-19 11:16
Uchwała Nr XVII/111/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 2012-06-19 11:15
Uchwała Nr XVII/110/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2011 r. 2012-06-19 11:12
Uchwała Nr XVII/109/2012 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2012-06-19 10:20
Uchwała Nr XVI/108/2012 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 2012-03-30 14:56
Uchwała Nr XVI/107/2012 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2012 roku 2012-03-30 14:54
Uchwała Nr XVI/106/2012 w sprawie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2012-03-30 14:51
Uchwała Nr XVI/105/2012 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo 2012-03-30 14:50
Uchwała Nr XVI/104/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2013 rok 2012-03-30 14:48
Uchwała Nr XVI/103/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2012-03-30 14:46
Uchwała Nr XVI/102/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 2012-03-30 14:43
Uchwała Nr XVI/101/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2012-03-30 14:42
Uchwala Nr XV/100/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Trąbki 2012-03-09 13:48
Uchwala Nr XV/99/2012 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy siedziby powiatu stargardzkiego ze Stargardu Szczecińskiego na Stargard 2012-03-09 12:55
Uchwala Nr XV/98/2012 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Marianowie 2012-03-09 12:53
Uchwala Nr XV/97/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2012-03-09 12:49
Uchwala Nr XV/96/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2012 - 2021 2012-03-09 12:47
Uchwala Nr XV/95/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2012-03-09 12:43
Uchwała Nr XIV/94/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy 2012-02-06 13:47
Uchwała Nr XIV/93/2012 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2012-02-06 13:45