herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, część obrębu Marianowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko