herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXX/226/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2014 rok 2013-12-23 10:15
Uchwała Nr XXX/225/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 2013-12-23 10:14
Uchwała Nr XXX/224/2013 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2014 rok i sposobu jego realizacji 2013-12-23 10:13
Uchwała Nr XXX/223/2013 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2014 rok" 2013-12-23 10:12
Uchwała Nr XXX/222/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2014 rok 2013-12-23 10:10
Uchwała Nr XXX/221/2013 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2014 rok" 2013-12-23 10:09
Uchwała Nr XXX/220/2013 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2014 rok 2013-12-23 10:08
Uchwała Nr XXX/219/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 rok 2013-12-23 10:06
Uchwała Nr XXX/218/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2014-2024 2013-12-23 10:05
Uchwała Nr XXX/217/2013 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2014 rok 2013-12-23 10:02
Uchwała Nr XXIX/216/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" 2013-12-10 10:26
Uchwała Nr XXIX/215/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze zamiany 2013-12-10 10:25
Uchwała Nr XXIX/214/2013 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2013-12-10 10:23
Uchwała Nr XXIX/213/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Marianowie 2013-12-11 09:38
Uchwała Nr XXIX/212/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2013 rok 2013-12-10 10:19
Uchwała Nr XXIX/211/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty 2013-12-10 10:16
Uchwała Nr XXIX/210/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2013-12-10 10:14
Uchwała Nr XXIX/209/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2013-12-10 10:13
Uchwała Nr XXIX/208/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2013-12-10 10:11
Uchwała Nr XXIX/207/2013 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2013-12-10 10:10
Uchwała Nr XXVIII/206/2013 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 2013-11-13 12:03
Uchwała Nr XXVIII/205/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok 2013-11-13 12:01
Uchwała Nr XXVIII/204/2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczania wysokości podatku rolnego na 2014 rok 2013-11-13 11:59
Uchwała Nr XXVIII/203/2013 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" 2013-11-13 11:58
Uchwała Nr XXVIII/202/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2013" 2013-11-13 11:57
Uchwała Nr XXVIII/201/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu 2013-11-13 11:56
Uchwała Nr XXVIII/200/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2013-2021 2013-11-13 11:55
Uchwała Nr XXVIII/199/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 r. 2013-11-13 11:54
Uchwała Nr XXVII/198/2013 w sprawie określenia zasad wnoszeni, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Marianowo 2013-09-26 10:13
Uchwała Nr XXVII/197/2013 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Marianowo 2013-09-26 10:11
Uchwała Nr XXVII/196/2013 w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Wiechowo 2013-09-26 10:10
Uchwała Nr XXVII/195/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-09-26 10:07
Uchwała Nr XXVII/194/2013 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-09-26 10:05
Uchwała Nr XXVII/193/2013 w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2013-09-26 10:04
Uchwała Nr XXVII/192/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 r. 2013-09-26 10:03
Uchwała Nr XXVI/191/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom w Marianowie 2013-06-24 12:11
Uchwała Nr XXVI/190/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 2013-06-24 12:09
Uchwała Nr XXVI/189/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2013 - 2021 2013-06-24 12:08
Uchwała Nr XXVI/188/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 rok 2013-06-24 12:01
Uchwała Nr XXVI/187/2013 w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta w 2013 roku 2013-06-24 11:58
Uchwała Nr XXVI/186/2013 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012 2013-06-24 11:57
Uchwała Nr XXVI/185/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2012 r. 2013-06-24 11:54
Uchwała Nr XXV/184/2013 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marianowo na lata 2013 - 2017 2013-04-26 09:36
Uchwała Nr XXV/183/2013 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2013-04-26 09:27
Uchwała Nr XXV/182/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 r. 2013-04-26 09:26
Uchwała Nr XXIV/181/2013 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2013-04-03 13:20
Uchwała Nr XXIV/180/2013 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2013-04-03 13:17
Uchwała Nr XXIV/179/2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2013 roku 2013-04-03 13:16
Uchwała Nr XXIV/178/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2013-04-03 13:13
Uchwała Nr XXIV/177/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2013" 2013-04-03 13:09
Uchwała Nr XXIV/176/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2013" 2013-04-03 13:07
Uchwała Nr XXIV/175/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2014 rok 2013-04-03 13:05
Uchwała Nr XXIV/174/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2013 ? 2023 2013-04-03 13:04
Uchwała Nr XXIV/173/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 r. 2013-04-03 12:59
Uchwała Nr XXIII/172/2013 w sprawie nadania nazw ulicom w Marianowie 2013-03-05 09:14
Uchwała Nr XXIII/171/2013 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2013 rok 2013-03-05 09:11
Uchwała Nr XXIII/170/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2013-03-05 09:10