Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA Nr XXXI/198/2005 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy w Marianowie na 2006 rok i sposobu jego realizacji 2006-01-10 22:42
UCHWAŁA nr XXXI/197/2005 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2006-01-10 22:41
Uchwała Nr XXXI/196/2005 w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie usuwania odpadów komunalnych 2006-01-10 22:41
Uchwała Nr XXXI/195/2005 w sprawie ustalenia stawek, zasad poboru i terminów płatności oraz zwolnień od opłaty administracyjnej 2006-01-10 22:40
UCHWAŁA NR XXXI/194/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2006-01-10 22:39
Załącznik do uchwały 194 2006-01-10 22:38
UCHWAŁA Nr XXXI/193/2005 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 . 2006-01-10 22:37
Uchwała NrXXX/192/2005 w sprawie określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiaro 2005-12-11 15:18
UCHWAŁA Nr XXX/191/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 2005-12-11 15:17
Uchwała Nr XXX/190/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podate 2005-12-11 15:17
Załącznik Nr 1 do Uchwały 190 2005-12-11 15:16
Załącznik Nr 2 do uchwały 190 2005-12-11 15:11
Załącznik Nr 3 do uchwały 190 2005-12-11 15:10
Uchwała NR XXX/189/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marianowo 2005-12-11 15:09
Uchwała Nr XXIX/188/2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. 2006-08-25 08:46
UCHWAŁA NR XXIX/1872005 uchylająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Marianowie 2005-11-20 10:56
Uchwała Nr XXIX/186/2005 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2005-11-20 10:55
Uchwała Nr XXIX/185/2005 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2005-11-20 10:54
UCHWAŁA NR XXIX/182/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 2005-11-20 10:53
Załącznik do uchwały Nr XXIX/184/2005 2005-11-20 10:52
UCHWAŁA NR XXIX/184/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań GPRiRPA 2005-11-20 10:51
UCHWAŁA Nr XXIX/183/2005 w sprawie zmiany budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 2005-11-20 10:50
UCHWAŁA NR XXIX/181/2005 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali 2005-11-20 10:49
Uchwała Nr XXIX/179/2005 w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów w roku 2006. 2005-11-20 10:47
UCHWAŁA NR XXIX/178/2005 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 2005-11-20 10:46
Uchwała Nr XXIX/177/2005 w sprawie podatku od nieruchomości na 2006 rok 2005-11-20 10:45
Uchwała Nr XXVIII/176/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 . 2005-09-19 12:25
Uchwała Nr XXVIII/175/2005 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 2005-09-19 12:23
Załącznik do uchwały Nr 175 2005-09-19 12:22
Uchwała Nr XXVIII/174/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Marianowo nieruchomości gruntowych przez Agencję Nieruchomości Rolnych 2005-09-19 12:21
Uchwała Nr XXVIII/173/2005 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Marianowo nieruchomości gruntowych przez Agencję Nieruchomości Rolnych 2005-09-19 12:19
Uchwała Nr XXVIII/172/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2005-09-19 12:14
Uchwała Nr XXVIII/171/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2005-09-19 12:11
Uchwała Nr XXVIII/170/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2005-09-19 12:10
Uchwała Nr XXVIII/169/2005 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2005-09-19 12:09
Uchwała Nr XXVII/168/2005 w sprawie zmian Statutu Gminy Marianowo 2005-07-18 19:36
UCHWAŁA Nr XXVII/167/2005 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Marianowo do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach 2005-07-18 19:36
UCHWAŁA XXVII/166/2005 w sprawie utworzenia spółki Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2005-07-18 19:35
UCHWAŁA Nr XXVII/165/2005 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy 2005-07-18 19:34
Załącznik do uchwały Nr XXVII/165/2005 2005-07-18 19:33
UCHWAŁA NR XXVII/164/2005 w sprawie: udzielenia dotacji Powiatowi Stargardzkiemu 2005-07-18 19:32
UCHWAŁA Nr XXVII/163/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Marianowo na lata 2004-2006 2005-07-18 19:30
Załącznik do uchwały Nr XXVII/163/2005 2005-07-18 19:29
UCHWAŁA Nr XXVII/162/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 . 2005-07-18 19:18
Załącznik do uchwały Nr XXVII/162/2005 2005-07-18 19:17
UCHWAŁA NR XXVII/161/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Marianowie 2005-07-18 19:13
UCHWAŁA NR XXVII/160/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowyc 2005-07-18 19:12
ORDYNACJA WYBORCZA DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY w MARIANOWIE 2005-05-30 15:20
Załącznik nr 1 2005-05-30 15:20
Załącznik nr 2 2005-05-30 15:19
Załącznik nr 3 2005-05-30 15:18
Załącznik nr 4 2005-05-30 15:18
UCHWAŁA Nr XXVI/159/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 . 2005-05-30 15:15
UCHWAŁA NR XXVI/158/2005 w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Wsi Marianowo na lata 2004 - 2006” 2005-05-30 15:14
Załącznik do uchwały Nr XXVI/158/2005 2005-05-30 15:13
UCHWAŁA NR XXVI/157/2005 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Marianowie oraz nadania jej Statutu 2005-05-30 15:10
Załącznik do uchwały Nr XXVI/157/2005 2005-05-30 15:09
UCHWAŁA NR XXVI/156/2005 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2004 rok. 2005-05-30 15:08
UCHWAŁA Nr XXV/155/2005 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2005 2005-04-29 09:03
Uchwała Nr XXV/154/2005 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marianowo 2005-04-29 09:02
Załącznik nr 1 do Regulaminu 2005-04-29 09:00
Załącznik nr 2 do Regulaminu 2005-04-29 08:55
U c h w a ł a N r XXV/153/2005 w sprawie określenia wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny po 2005-04-29 08:43
Załącznik do uchwały Nr XXV/153/2005 2005-04-29 08:42
Uchwała Nr XXIV/152/2005 w sprawie ustalenia diet radnym 2005-03-07 08:07
Uchwała Nr XXIV/151/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego gminy Marianowo na lata 2004-2006 2005-03-07 08:06
Załączniki do uchwały 151 2005-03-07 08:05
Uchwała Nr XXIV/150/2005 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok 2005-03-07 08:04
Załączniki do uchwały 150 2005-03-07 08:03
Uchwała Nr XXIV/149/2005 w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo 2005-03-07 08:03
Uchwała Nr XXIV/148/2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2005 2005-03-07 08:02
Uchwała Nr XXIII/147/2005 w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu, w przypadku używania przez radnego gminy w podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, pojazdu samo 2005-02-18 09:37
Uchwała Nr XXIII/146/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na rok 2005 2005-02-18 09:36
Uchwała Nr XXIII/145/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005 2005-02-18 09:35
Załączniki do uchwały 144 2005-02-18 09:34
Uchwała Nr XXIII/144/2005 w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok. 2005-02-18 09:34
Uchwała Nr XXIII/143/2005 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 2005-02-18 09:33