herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo wraz z prognozami oddziaływania na środowisko