herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Marianowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2014-12-10 12:40
Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia wysokości podatku rolnego na 2015 rok 2014-10-22 11:47
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 2014-10-13 08:35
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok 2014-10-13 08:34
Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2014-10-07 10:41
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" 2014-10-07 10:32
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2014-09-16 11:34
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2014 roku 2014-09-08 12:20
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębach ewidencyjnych Marianowo i Wiechowo 2014-05-19 11:59
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie ewidencyjnym Marianowo 2014-05-19 11:58
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębach ewidencyjnych Marianowo i Trąbki 2014-05-19 11:58
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2014-05-19 11:55
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-19 11:45
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marianowo lub jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych 2014-05-19 11:44
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. "Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - VIII" 2014-03-17 13:19
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2014 roku 2014-03-10 14:53
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marianowo, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 2014-02-13 08:57
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Marianowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2014-01-24 09:16
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 2014-01-24 09:15
Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-01-24 09:12
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-01-24 09:11