herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr III/20/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok 2015-01-02 13:06
Uchwała Nr III/19/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2015 rok 2015-01-02 13:06
Uchwała Nr III/18/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2015-01-02 13:05
Uchwała Nr III/17/2014 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2015 rok i sposobu jego realizacji 2015-01-02 13:04
Uchwała Nr III/16/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Marianowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2015-01-02 13:04
Uchwała Nr III/15/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo 2015-01-02 13:03
Uchwała Nr III/14/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo 2015-01-02 13:02
Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2015-01-02 13:01
Uchwała Nr III/12/2014 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2015" 2015-01-02 13:01
Uchwała Nr III/11/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2015 rok 2015-01-02 13:00
Uchwała Nr III/10/2014 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2015" 2015-01-02 12:59
Uchwała Nr III/9/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2015 rok 2015-01-02 12:58
Uchwała Nr III/8/2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2015 - 2024 2015-01-02 12:57
Uchwała Nr III/7/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2015 rok 2015-01-02 12:58
Uchwała Nr I/6/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2014-12-02 15:03
Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2014-12-02 15:02
Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2014-12-02 15:01
Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2014-12-02 15:00
Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marianowo 2014-12-02 14:59
Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Marianowo 2014-12-02 14:37
Uchwała Nr XXXVII/277/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie urządzeń wodno-kanalizacyjnych i nieruchomości gruntowej na okres 25 lat Przedsiębiorstwu Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie 2014-11-20 11:37
Uchwała Nr XXXVII/276/2014 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Gogolewo i Marianowo 2014-11-20 11:36
Uchwała Nr XXXVII/275/2014 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Marianowo na lata 2015 -2020 2014-11-20 11:35
Uchwała Nr XXXVII/274/2014 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2014-11-20 11:33
Uchwała Nr XXXVII/273/2014 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 2014-11-20 11:32
Uchwała Nr XXXVII/272/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok 2014-11-20 11:31
Uchwała Nr XXXVII/271/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2015 rok 2014-11-20 11:30
Uchwała Nr XXXVII/270/2014 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" 2014-11-20 11:29
Uchwała Nr XXXVII/269/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2014" 2014-11-20 11:28
Uchwała Nr XXXVII/268/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2014" 2014-11-20 11:26
Uchwała Nr XXXVII/267/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2014 - 2024 2014-11-20 11:24
Uchwała Nr XXXVII/266/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-11-20 11:22
Uchwała Nr XXXVII/265/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2014-11-20 11:21
Uchwała Nr XXXVII/264/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2014-11-20 11:20
Uchwała Nr XXXVII/263/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2014-11-20 11:08
Uchwała Nr XXXVII/262/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2014-11-20 11:07
Uchwała Nr XXXVI/261/2014 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2014-10-10 10:45
Uchwała Nr XXXVI/260/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2014 roku 2014-10-10 10:44
Uchwała Nr XXXVI/259/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-10-10 10:41
Uchwała Nr XXXVI/258/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2014 - 2024 2014-10-10 10:40
Uchwała Nr XXXV/257/2014 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2014-09-15 10:52
Uchwała Nr XXXV/256/2014 w sprawie przystąpienia Gminy Marianowo do Związku Gmin Dolnej Odry 2014-09-15 10:51
Uchwała Nr XXXIV/255/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-07-07 11:49
Uchwała Nr XXXIV/254/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2014 - 2024 2014-07-07 11:48
Uchwała Nr XXXIV/253/2014 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Trąbki 2014-07-07 11:47
Uchwała Nr XXXIV/252/2014 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Dobrzany 2014-07-07 11:46
Uchwała Nr XXXIII/251/2014 w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z siedzibą przy ul. Sydonii 3 w Marianowie na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-09 10:04
Uchwała Nr XXXIII/250/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-09 09:59
Uchwała Nr XXXIII/249/2014 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego 2014-06-09 09:55
Uchwała Nr XXXIII/248/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębach ewidencyjnych Marianowo i Wiechowo 2014-06-09 09:52
Uchwała Nr XXXIII/247/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie ewidencyjnym Marianowo 2014-06-09 09:48
Uchwała Nr XXXIII/246/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębach ewidencyjnych Marianowo i Trąbki 2014-06-09 09:40
Uchwała Nr XXXIII/245/2014 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2014-06-09 09:26
Uchwała Nr XXXIII/244/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marianowo lub jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 2014-06-09 09:15
Uchwała Nr XXXIII/243/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-06-09 08:50
Uchwała Nr XXXIII/242/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 2014-06-09 08:46
Uchwała Nr XXXIII/241/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2013 r. 2014-06-09 08:41
Uchwała Nr XXXII/240/2014 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2014-03-31 09:01
Uchwała Nr XXXII/239/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2014 roku 2014-03-31 08:59
Uchwała Nr XXXII/238/2014 w sprawie wyrażenia zgodny na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 2014-03-31 08:58
Uchwała Nr XXXII/237/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z Trąbki - Dobrzany. Budowa chodnika na ulicy Stargardzkiej w miejscowości Marianowo" 2014-04-15 10:28
Uchwała Nr XXXII/236/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-03-31 08:55
Uchwała Nr XXXII/235/2014 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. "Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - VIII" 2014-03-31 08:54
Uchwała Nr XXXI/234/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny 2014-03-03 12:13
Uchwała Nr XXXI/233/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Marianowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2014-03-03 12:11
Uchwała Nr XXXI/232/2014 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-03-03 12:10
Uchwała Nr XXXI/231/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 2014-03-03 12:07
Uchwała Nr XXXI/230/2014 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-03-03 12:05
Uchwała Nr XXXI/229/2014 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marianowo, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 2014-03-03 12:04
Uchwała Nr XXXI/228/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2015 rok 2014-03-03 12:03
Uchwała Nr XXXI/227/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-03-03 12:02