herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XII/77/2015 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Marianowo w zakresie zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków publicznych poprzez wprowadzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów 2015-12-22 14:37
Uchwała Nr XII/76/2015 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji "Planów Odnowy Miejscowości Gminy Marianowo do 2025 roku" 2015-12-22 14:35
Uchwała Nr XII/75/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2015-12-22 14:23
Uchwała Nr XII/74/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2016 rok 2015-12-22 14:22
Uchwała Nr XII/73/2015 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2016 rok i sposobu jego realizacji 2015-12-22 14:21
Uchwała Nr XII/72/2015 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" 2015-12-22 14:21
Uchwała Nr XII/71/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2015 r. 2015-12-22 14:20
Uchwała Nr XII/70/2015 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2016" 2015-12-22 14:19
Uchwała Nr XII/69/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2016 rok 2015-12-22 14:19
Uchwała Nr XII/68/2015 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2016" 2015-12-22 14:18
Uchwała Nr XII/67/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2016 rok 2015-12-22 14:17
Uchwała Nr XII/66/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2016 rok 2015-12-22 14:16
Uchwała Nr XII/65/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2016 - 2024 2015-12-22 14:16
Uchwała Nr XI/64/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-12-03 13:50
Uchwała Nr XI/63/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w części obrębu ewidencyjnego Marianowo 2015-12-03 13:39
Uchwała Nr XI/62/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2015-12-03 13:38
Uchwała Nr XI/61/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2015-12-03 13:38
Uchwała Nr XI/60/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2015-12-03 13:37
Uchwała Nr XI/59/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2015-12-03 13:36
Uchwała Nr X/58/2015 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności i sposobu jej poboru na terenie gminy Marianowo 2015-11-09 15:06
Uchwała Nr X/57/2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2015-11-09 15:06
Uchwała Nr X/56/2015 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 2015-11-09 15:05
Uchwała Nr X/55/2015 w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2015-11-09 15:04
Uchwała Nr X/54/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-11-09 15:02
Uchwała Nr X/53/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2015" 2015-11-09 15:01
Uchwała Nr X/52/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2015 r. 2015-11-09 14:34
Uchwała Nr X/51/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2015-11-09 14:34
Uchwała Nr IX/50/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi 2015-09-30 14:39
Uchwała Nr IX/49/2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2015-09-30 14:38
Uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2015-09-30 14:36
Uchwała Nr IX/47/2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2015-09-30 14:35
Uchwała Nr IX/46/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2015 roku 2015-09-30 14:34
Uchwała Nr IX/45/2015 w sprawie przyznania dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcie NMP z siedzibą przy ul. Sydonii 3 w Marianowie na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2015-09-30 14:33
Uchwała Nr IX/44/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2015" 2015-09-30 14:33
Uchwała Nr IX/43/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2015" 2015-09-30 14:32
Uchwała Nr IX/42/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2015-2024 2015-09-30 14:26
Uchwała Nr IX/41/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2015 r. 2015-09-30 14:25
Uchwała Nr VIII/40/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Marianowo zadania z zakresu administracji rządowej i zawarcie w tym zakresie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim 2015-07-01 10:30
Uchwała Nr VIII/39/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi 2015-07-01 10:29
Uchwała Nr VIII/38/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Marianowo" 2015-07-01 10:28
Uchwała Nr VIII/37/2015 w sprawie wystąpienia z apelem o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne 2015-07-01 10:25
Uchwała Nr VIII/36/2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Marianowo w lokalnej grupie rybackiej Stowarzyszeniu "Sieja" w Marianowie 2015-07-01 10:24
Uchwała Nr VIII/35/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2015-07-01 10:23
Uchwała Nr VIII/34/2015 w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim 2015-07-01 10:22
Uchwała Nr VIII/33/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2015 r. 2015-07-01 10:21
Uchwała Nr VIII/32/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2015 - 2024 2015-07-01 10:20
Uchwała Nr VIII/31/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 2015-07-01 10:19
Uchwała Nr VIII/30/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2014 r. 2015-07-01 10:18
Uchwała Nr VII/29/2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Marianowo w lokalnej grupie działania Stowarzyszeniu "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju 2015-05-27 10:16
Uchwała Nr VII/28/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2015-04-30 14:52
Uchwała Nr VI/27/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2015 r. 2015-03-27 14:56
Uchwała Nr VI/26/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2015 - 2024 2015-03-27 14:55
Uchwała Nr VI/25/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2015 roku 2015-03-27 14:55
Uchwała Nr V/24/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry Obowiązujący 2015-02-26 15:02
Uchwała Nr V/23/2015 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2015-02-26 15:01
Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1734Z w Marianowie 2015-02-03 15:45
Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Marianowo na lata 2015-2017 2015-02-03 15:43