herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr I /06/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2006-12-20 09:01
Uchwała Nr I /05/2006 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2006-12-20 09:01
Uchwała Nr I /04 /2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2006-12-20 09:00
Uchwała Nr I/03/06 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2006-12-20 09:00
Uchwała Nr I /02/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marianowo 2006-12-20 08:58
Uchwała Nr I /01/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Marianowo 2006-12-20 08:56
UCHWAŁA NR XXXIX/244/06 w sprawie rozpatrzenia skargi 2006-12-20 08:56
UCHWAŁA NR XXXIX/243/06 w sprawie rozpatrzenia skargi 2006-12-20 08:55
Uchwała Nr XXXIX/242/06 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Marianowie 2006-12-20 08:55
UCHWAŁA Nr XXXIX/241/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 2006-12-20 08:54
UCHWAŁA NR XXXIX/240/06 w sprawie: ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów w 2007 r. 2006-12-20 08:54
Uchwała nr XXXIX/239/2006 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2007 rok 2006-12-20 08:53
UCHWAŁA NR XXXIX/238/06 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 2006-12-20 08:52
Uchwała Nr XXXIX/237/2006 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2006-12-20 08:52
Uchwała Nr XXXIX/236/2006 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok 2006-12-20 08:51
UCHWAŁA NR XXXIX/235/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie urządzeń wodno-kanalizacyjnych 2006-12-20 08:51
Uchwała Nr XXXVIII/234/06 w sprawie nadania tytułu „Stowarzyszenie Zasłużone dla Gminy Marianowo”. 2006-10-11 21:39
Uchwała Nr XXXVIII/233/06 w sprawie nadania tytułu „Stowarzyszenie Zasłużone dla Gminy Marianowo”. 2006-10-11 21:38
UCHWAŁA Nr XXXVIII/232/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 2006-10-11 21:38
Uchwała Nr XXXVIII/231/06 w sprawie powołania skarbnika gminy – głównego księgowego budżetu 2006-10-11 21:37
Uchwała Nr XXXVIII/230/06 w sprawie odwołania skarbnika gminy - głównego księgowego budżetu 2006-10-11 21:36
Uchwała Nr XXXVIII/229/06 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2006-10-11 21:36
UCHWAŁA NR XXXVIII/228/2006 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 2006-10-11 21:35
UCHWAŁA NR XXXVIII/227/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 2006-10-11 21:34
Uchwała Nr XXXVII/226/2006 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Marianowie 2006-09-13 08:26
UCHWAŁA Nr XXXVII/225/2006 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 2006-09-13 08:25
Uchwała Nr XXXVI/221/2006 w sprawie zaopiniowania projektu łączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego 2006-09-13 08:24
UCHWAŁA NR XXXVII/224/2006 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2006-09-13 08:24
UCHWAŁA Nr XXXVI/223/2006 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 2006-09-13 08:21
Uchwała Nr XXXVI/ 222/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Marianowo nieruchomości gruntowych przez Agencję Nieruchomości Rolnych 2006-09-13 08:20
UCHWAŁA NR XXXIV/219/2006 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej na okres 20 lat. 2006-09-13 08:20
Uchwała Nr XXXIV/218/2006 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Marianowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 2006-09-13 08:18
Uchwała Nr XXXIV /216/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dla ponadlokalnego określenia 2006-09-13 08:18
UCHWAŁA Nr XXXIV/215/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 2006-09-13 08:17
Uchwała Nr XXXIV /214/2006 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2005 rok 2006-09-13 08:17
Uchwała Nr XXXIII/213/06 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia. 2006-09-13 08:16
UCHWAŁA Nr XXXIII/212/2006 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 2006-09-13 08:15
UCHWAŁA Nr XXXIII/211/06 w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie. 2006-09-13 08:15
UCHWAŁA Nr XXXV/220/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2006 2006-05-22 20:42
Uchwała nr XXXII/210/2006 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2006 rok 2006-02-26 18:29
Uchwała nr XXXII/209/2006 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 rok 2006-02-26 18:29
UCHWAŁA NR XXXII/208/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów położonych w obrębie wsi Trąbki 2006-02-26 18:28
UCHWAŁA Nr XXXII/207/2006 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2006-02-26 18:27
Uchwała Nr XXXII/206/2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2006-02-26 18:26
UCHWAŁA NR XXXII/205/2006 w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2006 2006-02-26 18:13
UCHWAŁA NR XXXII/204/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2006-02-26 18:12
UCHWAŁA NR XXXII/203/2006 w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianow 2006-02-26 18:11
UCHWAŁA NR XXXII/202/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2006 rok 2006-02-26 18:10
UCHWAŁA NR XXXII/201/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy 2006-02-26 18:09
UCHWAŁA NR XXXII/200/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu gminy 2006-02-26 18:08
UCHWAŁA NR XXXII/199/2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2006 rok 2006-02-26 18:07
Załączniki 1-4 do budżetu 2006-02-26 18:06
Załączniki 5-9 do budżetu 2006-02-26 18:05
Załącznik 10 do budżetu 2006-02-26 18:03
Załącznik 11 do budżetu 2006-02-26 18:02