Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XX/144/2016 w sprawie wystąpienia z apelem o odrzucenie zapisów projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska 2016-12-23 14:47
Uchwała Nr XX/143/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Marianowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2016-12-23 14:47
Uchwała Nr XX/142/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok 2016-12-23 14:46
Uchwała Nr XX/141/2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2017 rok 2016-12-23 14:45
Uchwała Nr XX/140/2016 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2017 rok i sposobu jego realizacji 2016-12-23 14:44
Uchwała Nr XX/139/2016 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2017" 2016-12-23 14:41
Uchwała Nr XX/138/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2017 rok 2016-12-23 14:40
Uchwała Nr XX/137/2016 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2017" 2016-12-23 14:40
Uchwała Nr XX/136/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2017 rok 2016-12-23 14:39
Uchwała Nr XX/135/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2017 rok 2016-12-23 14:38
Uchwała Nr XX/134/2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2017-2024 2016-12-23 14:36
Uchwała Nr XIX/133/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków 2016-12-02 13:44
Uchwała Nr XIX/132/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice 2016-12-02 13:43
Uchwała Nr XIX/131/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki 2016-12-02 13:42
Uchwała Nr XIX/130/2016 w sprawie poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa 2016-12-02 13:37
Uchwała Nr XIX/129/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 2016-12-02 13:34
Uchwała Nr XIX/128/2016 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marianowo na lata 2016-2019z perspektywą na lata 2020-2023 2016-12-02 13:33
Uchwała Nr XIX/127/2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Marianowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2016-12-02 13:26
Uchwała Nr XIX/126/2016 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2016 r. 2016-12-02 13:25
Uchwała Nr XIX/125/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2016-12-02 13:23
Uchwała Nr XIX/124/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2016-12-02 13:21
Uchwała Nr XIX/123/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2016-12-02 13:20
Uchwała Nr XIX/122/2016 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2016-12-02 13:13
Uchwała Nr XIX/121/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2016 - 2024 2016-12-02 12:49
Uchwała Nr XVIII/120/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Marianowo 2016-11-15 12:34
Uchwała Nr XVIII/119/2016 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" 2016-11-15 12:20
Uchwała Nr XVIII/118/2016 w sprawie pozbawienia dróg na terenie gminy Marianowo kategorii dróg gminnych 2016-11-15 12:19
Uchwała Nr XVIII/117/2016 w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 2016-11-15 12:18
Uchwała Nr XVIII/116/2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2016-11-15 12:17
Uchwała Nr XVIII/115/2016 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Marianowo 2016-11-15 12:16
Uchwała Nr XVIII/114/2016 w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2016-11-15 12:15
Uchwała Nr XVIII/113/2016 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 2016-11-15 12:14
Uchwała Nr XVIII/112/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok 2016-11-15 12:13
Uchwała Nr XVIII/111/2016 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie 2016-11-15 12:12
Uchwała Nr XVIII/110/2016 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2016-11-15 12:11
Uchwała Nr XVIII/109/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2016 roku 2016-11-15 12:10
Uchwała Nr XVIII/108/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2016 - 2024 2016-11-15 12:08
Uchwała Nr XVIII/107/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2016 r. 2016-11-15 12:07
Uchwała Nr XVII/106/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia aktualizacji "Planów Odnowy Miejscowości Gminy Marianowo do 2025 roku" 2016-10-04 14:18
Uchwała Nr XVII/105/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny 2016-10-04 14:17
Uchwała Nr XVII/104/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za wykonywanie czynności publicznych 2016-10-04 14:16
Uchwała Nr XVII/103/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2016" 2016-10-04 14:15
Uchwała Nr XVII/102/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2016" 2016-10-04 14:14
Uchwała Nr XVII/101/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2016 r. 2016-10-04 14:13
Uchwała Nr XVI/100/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2016-07-06 12:57
Uchwała Nr XVI/99/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo 2016-07-06 12:56
Uchwała Nr XVI/98/2016 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo 2016-07-06 12:55
Uchwała Nr XVI/97/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2016 - 2024 2016-07-06 12:54
Uchwała Nr XVI/96/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2016 r. 2016-07-06 12:52
Uchwała Nr XVI/95/2016 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Marianowo 2016-07-06 12:51
Uchwała Nr XV/94/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2016 - 2024 2016-05-24 15:17
Uchwała Nr XV/93/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Marianowo" 2016-05-24 15:16
Uchwała Nr XV/92/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2016 r. 2016-05-24 15:12
Uchwała Nr XV/91/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 2016-05-24 15:11
Uchwała Nr XV/90/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2015 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2015 r. 2016-05-24 15:08
Uchwała Nr XIV/89/2016 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2016-03-24 14:37
Uchwała Nr XIV/88/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2016 r. 2016-03-24 14:36
Uchwała Nr XIV/87/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2016 - 2024 2016-03-24 14:35
Uchwała Nr XIV/86/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2016 roku 2016-03-24 14:35
Uchwała Nr XIII/85/2016 w sprawie wystąpienia z apelem o utrzymanie spójności terytorialnej województwa zachodniopomorskiego 2016-03-01 09:29
Uchwała Nr XIII/84/2016 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Marianowo na lata 2016-2018 2016-03-01 09:28
Uchwała Nr XIII/83/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Gogolewo i Marianowo 2016-03-01 09:28
Uchwała Nr XIII/82/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny 2016-03-01 09:27
Uchwała Nr XIII/81/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej. Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Trąbki, strona lewa" 2016-03-01 09:26
Uchwała Nr XIII/80/2016 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2016 r. 2016-03-01 09:25
Uchwała Nr XIII/79/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2016 - 2024 2016-03-01 09:24
Uchwała Nr XIII/78/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2016-03-01 09:23