herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Gogolewo i Marianowo