herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXX/212/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2022 2017-12-29 11:10
Uchwała Nr XXX/211/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Marianowo na lata 2018-2020 2017-12-29 11:08
Uchwała Nr XXX/210/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" 2017-12-29 11:07
Uchwała Nr XXX/209/2017 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Marianowo na lata 2017-2032" 2017-12-29 11:06
Uchwała Nr XXX/208/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 2017-12-29 11:05
Uchwała Nr XXX/207/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2018 rok 2017-12-29 11:04
Uchwała Nr XXX/206/2017 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2018 rok i sposobu jego realizacji 2018-01-04 11:25
Uchwała Nr XXX/205/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2017 r. 2017-12-29 11:03
Uchwała Nr XXX/204/2017 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2018" 2017-12-29 11:02
Uchwała Nr XXX/203/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2018 rok 2017-12-29 11:01
Uchwała Nr XXX/202/2017 sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2018" 2017-12-29 11:00
Uchwała Nr XXX/201/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2018 rok 2017-12-29 10:58
Uchwała Nr XXX/200/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2018 rok 2017-12-29 10:55
Uchwała Nr XXX/199/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2018 - 2028 2017-12-29 10:54
Uchwała Nr XXIX/198/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2017-11-17 15:03
Uchwała Nr XXIX/197/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017-11-17 15:02
Uchwała Nr XXIX/196/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Marianowie oraz stwierdzenia przekształcenia Szkoły Filialnej w Dzwonowie 62 2017-11-17 15:00
Uchwała Nr XXIX/195/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Marianowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2017-11-17 14:59
Uchwała Nr XXIX/194/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Marianowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2017-11-17 14:58
Uchwała Nr XXIX/193/2017 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Marianowo 2017-11-17 14:57
Uchwała Nr XXIX/192/2017 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 2017-11-17 14:56
Uchwała Nr XXIX/191/2017 w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2017-11-17 14:55
Uchwała Nr XXIX/190/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok 2017-11-17 14:54
Uchwała Nr XXIX/189/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie 2017-11-17 14:53
Uchwała Nr XXIX/188/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2017" 2017-11-17 14:52
Uchwała Nr XXIX/187/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2017" 2017-11-17 14:50
Uchwała Nr XXIX/186/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2017 r. 2017-11-17 14:49
Uchwała Nr XXIX/185/2017 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 2017-11-17 14:22
Uchwała Nr XXVIII/184/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2017-10-16 09:36
Uchwała Nr XXVIII/183/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2017 r. 2017-10-16 09:35
Uchwała Nr XXVIII/182/2017 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" 2017-10-16 09:34
Uchwała Nr XXVIII/181/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2017 - 2024 2017-10-16 09:33
Uchwała Nr XXVII/180/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2017-09-21 09:45
Uchwała Nr XXVII/179/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów i wystąpienia ze spółki 2017-09-21 09:43
Uchwała Nr XXVII/178/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 2017-09-21 09:42
Uchwała Nr XXVII/177/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2017-09-21 09:41
Uchwała Nr XXVII/176/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2017-09-21 09:40
Uchwała Nr XXVII/175/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2017 r. 2017-09-21 09:39
Uchwała Nr XXVI/174/2017 w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - plaży gminnej będącej własnością Gminy Marianowo 2017-06-30 09:21
Uchwała Nr XXVI/173/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Marianowo 2017-06-30 09:20
Uchwała Nr XXVI/172/2017 w sprawie opinii dotyczącej podjęcia działań mających na celu zbycie udziałów 2017-06-30 09:19
Uchwała Nr XXVI/171/2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2017-08-16 09:31
Uchwała Nr XXV/170/2017 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie 2017-05-29 15:06
Uchwała Nr XXV/169/2017 w sprawie Karty Samorządności 2017-05-29 15:07
Uchwała Nr XXV/168/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 2017-05-29 15:04
Uchwała Nr XXV/167/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2016 r. 2017-05-29 15:03
Uchwała Nr XXIV/166/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu 2017-04-27 13:45
Uchwała Nr XXIV/165/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2017 r. 2017-04-27 13:44
Uchwała Nr XXIV/164/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2017 - 2024 2017-04-27 13:43
Uchwała Nr XXIII/163/2017 w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Marianowo 2017-04-03 10:25
Uchwała Nr XXIII/162/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Marianowo" 2017-04-03 10:24
Uchwała Nr XXIII/161/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2017 roku 2017-04-03 10:22
Uchwała Nr XXIII/160/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2017 r. 2017-04-03 10:21
Uchwała Nr XXIII/159/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2017 - 2024 2017-04-03 10:20
Uchwała Nr XXIII/158/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-04-03 10:19
Uchwała Nr XXIII/157/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2017-04-03 10:17
Uchwała Nr XXII/156/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym 2017-02-24 11:05
Uchwała Nr XXII/155/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2017 rok 2017-02-24 11:04
Uchwała Nr XXII/154/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marianowo na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023 2017-02-24 11:02
Uchwała Nr XXII/153/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej. Budowa chodnika w miejscowości Wiechowo (przy kościele)" 2017-02-24 11:01
Uchwała Nr XXII/152/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej. Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wiechowo" 2017-02-24 10:59
Uchwała Nr XXII/151/2017 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze krajowej nr 20 w Gogolewie 2017-02-24 10:57
Uchwała Nr XXII/150/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gogolewo 2017-02-24 10:56
Uchwała Nr XXII/149/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-02-24 10:55
Uchwała Nr XXI/148/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2017-01-19 12:49
Uchwała Nr XXI/147/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia aktualizacji "Planów Odnowy Miejscowości Gminy Marianowo do 2025 roku" 2017-01-19 12:48
Uchwała Nr XXI/146/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2017 r. 2017-01-19 12:47
Uchwała Nr XXI/145/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2017 - 2024 2017-01-19 12:47