herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" 2017-11-29 10:46
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia bezdomnym z terenu Gminy Marianowo 2017-11-08 14:19
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2017-10-23 12:48
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 2017-10-23 12:47
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. 2017-10-23 12:50
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" 2017-10-03 14:09
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 2017-09-08 14:02
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2017 roku 2017-03-20 12:27
Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Marianowo 2017-03-20 12:24
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gogolewo 2017-02-10 15:12