herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Marianowo w obrębach Marianowo i Gogolewo