herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Ogólna klauzula informacyjna - art. 13 RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Marianowo, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo.

II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@data.pl; pod numerem telefonu 503 677 713; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Pani/Pana danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Gminy, a w szczególności ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy.

IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt III.

VI. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa  (np. organom administracji publicznej, wymiarowi sprawiedliwości, organom emerytalno-rentowym oraz naszym podwykonawcom, likwidatorom szkód, wykonawcom usług, z którymi mamy podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naszych zadań statutowych).

VII. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest*:

  • obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa;
  • dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu.

* zakres każdego w w/w praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To z jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy od np. podstawy prawnej, na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 07-08-2018 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Aleksandra Lis 07-08-2018
Ostatnia aktualizacja: - 07-08-2018 14:52