Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XII/57/2019 w sprawie przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marianowo na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023, za lata 2017-2018 2019-12-02 08:51
Uchwała Nr XII/56/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości: Trąbki i Trąbki Małe dotyczących zniesienia nazw miejscowości Trąbki i Trąbki Małe oraz utworzenia jednej miejscowości o nazwie Trąbki 2019-12-02 08:50
Uchwała Nr XII/55/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marianowo 2019-12-02 08:49
Uchwała Nr XII/54/2019 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 - 2022" 2019-12-02 08:48
Uchwała Nr XII/53/2019 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" 2019-12-02 08:47
Uchwała Nr XII/52/2019 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na 2019 rok 2019-12-02 08:46
Uchwała Nr XI/51/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo 2019-11-04 11:36
Uchwała Nr XI/50/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 r. 2019-11-04 11:35
Uchwała Nr XI/49/2019 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 2019-11-04 11:33
Uchwała Nr XI/48/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok 2019-11-04 11:32
Uchwała Nr X/47/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo 2019-10-02 09:04
Uchwała Nr X/46/2019 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2019-10-02 09:03
Uchwała Nr X/45/2019 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie 2019-10-02 09:02
Uchwała Nr X/44/2019 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 r. 2019-10-02 09:01
Uchwała Nr IX/43/2019 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 r. 2019-08-19 10:29
Uchwała Nr IX/42/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2019 - 2028 2019-08-19 10:27
Uchwała Nr IX/41/2019 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie 2019-08-19 10:26
Uchwała Nr IX/40/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Marianowo i określenia granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Marianowo publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, od dnia 1 września 2019 r. 2019-08-19 10:26
Uchwała Nr VIII/39/2019 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 r. 2019-07-03 09:55
Uchwała Nr VIII/38/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2019 - 2029 2019-07-03 09:56
Uchwała Nr VIII/37/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 2019-07-03 09:53
Uchwała Nr VIII/36/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2018 r. 2019-07-03 09:52
Uchwała Nr VIII/35/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo wotum zaufania 2019-07-03 09:51
Uchwała Nr VII/34/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2019-06-17 10:28
Uchwała Nr VII/33/2019 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 r. 2019-06-17 10:26
Uchwała Nr VI/32/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Marianowo 2019-05-17 09:37
Uchwała Nr VI/31/2019 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie 2019-05-17 09:36
Uchwała Nr VI/30/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 r. 2019-05-17 09:35
Uchwała Nr V/29/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie urządzeń wodociągowych i nieruchomości gruntowych 2019-04-02 12:55
Uchwała Nr V/28/2019 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo 2019-04-02 12:52
Uchwała Nr V/27/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2019 roku 2019-04-02 12:51
Uchwała Nr V/26/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2019 rok" 2019-04-02 12:50
Uchwała Nr V/25/2019 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2019 r. 2019-04-02 12:49
Uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie urządzeń wodociągowych i nieruchomości gruntowych 2019-02-01 09:53