Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XI/82/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów 2008-01-18 10:09
UCHWAŁA NR XI/81/07 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów 2008-01-18 10:08
Uchwała Nr XI/80/07 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości kościołowi na cele działalności sakralnej 2008-01-18 10:08
Uchwała Nr XI/79/07 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2008 – 2012 2008-01-18 10:07
UCHWAŁA Nr XI/78/07 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008". 2008-01-18 10:06
UCHWAŁA Nr XI/77/2007 w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków 2008-01-18 10:05
UCHWAŁA Nr XI/76/07 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Marianowo na lata 2008-2010. 2008-01-18 10:05
UCHWAŁA Nr XI/75/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2007 r. 2008-01-18 10:02
Uchwała Nr XI/74/07 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na rok 2008 2008-01-18 10:01
Uchwała Nr X/73/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości. 2007-11-19 09:32
UCHWAŁA NR X/72/07 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2008. 2007-11-19 09:28
Uchwała Nr X/71/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok 2007-11-19 09:26
Uchwała Nr IX/70/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2008 rok. 2007-11-12 11:13
Uchwała Nr IX/69/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego. 2007-11-12 11:13
UCHWAŁA NR IX/68/07 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Marianowo, w obrębie geodezyjnych Gogolewo. 2007-11-12 11:08
UCHWAŁA NR IX/ 67/07 w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie usuwania odpadów komunalnych. 2007-11-12 11:07
UCHWAŁA Nr IX /66/07 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2007 r. 2007-11-12 11:06
Uchwała Nr IX/65/07 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności i sposobu jej poboru na terenie gminy Marianowo. 2007-11-12 11:05
UCHWAŁA NR IX/64/07 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na rok 2008. 2007-11-12 11:04
Uchwała Nr IX/63/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok . 2007-11-12 11:03
Uchwała Nr IX/62/07 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję lat 2008 – 2011. 2007-11-12 11:02
UCHWAŁA NR VIII/61/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów położonych w obrębie wsi Dzwonowo. 2007-11-12 11:00
Uchwała Nr VIII/60/07 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kwoty poręczenia. 2007-11-12 10:59
UCHWAŁA Nr VIII/ 59 /07 w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie. 2007-11-12 10:58
UCHWAŁA NR VIII/58/07 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Marianowo na lata 2008 – 2013. 2007-11-12 10:57
Uchwała Nr VIII/57/07 w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. 2007-11-12 10:56
UCHWAŁA Nr VIII/56/2007 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2007 r. 2007-11-12 10:54
Uchwała Nr VII/55/2007 w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie gmin ze Związku Gmin Dorzecza Iny. 2007-07-04 18:11
Uchwała Nr VII/54/2007 w sprawie wyrażania zgody na przystąpienie gmin do Związku Gmin Dorzecza Iny. 2007-07-04 18:10
UCHWAŁA NR VII/53/2007 w sprawie ustalenia dla terenu gminy Marianowo liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Marianowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 2007-07-04 18:10
UCHWAŁA NR VII/52/2007 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2007-07-04 18:08
Uchwała Nr VII/51/2007 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska. 2007-07-04 17:57
Uchwała Nr VII /50/2007 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska. 2007-07-04 17:54
Uchwała Nr VII /48/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej. 2007-07-04 17:52
Uchwała Nr VII/46/2007 w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 2007-07-04 17:52
Uchwała Nr VI /44/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2007 r. 2007-05-28 06:53
Uchwała Nr VI/43/2007 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. 2007-05-28 06:53
Uchwała Nr VI/42/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Marianowo nieruchomości gruntowych przez Firmę Budowlano-Handlowo-Usługową „MODEHPOLMO” Sp. z o.o. w Szczecinie. 2007-05-28 06:52
Uchwała Nr VI/41/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Marianowo nieruchomości gruntowych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. 2007-05-28 06:52
UCHWAŁA NR VI/40/2007 w sprawie świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 2007-05-28 06:51
Uchwała Nr VI/39/2007 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium za 2006 rok 2007-05-28 06:51
U c h w a ł a Nr V/38/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy oświadczenia lustracyjnego 2007-05-28 06:50
UCHWAŁA Nr V/37/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2007 rok i sposobu jego realizacji. 2007-05-28 06:50
UCHWAŁA Nr V/36/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo. 2007-05-28 06:49
UCHWAŁA Nr V/35/2007 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Marianowo do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „POMERANIA”. 2007-05-28 06:49
UCHWAŁA Nr V /34/2007 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2007 r. 2007-05-28 06:48