Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXIV/153/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia ?Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo 2009-01-09 13:29
Uchwała Nr XXIV/152/08 w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2009-01-09 13:29
Uchwała Nr XXIV/151/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2009-01-09 13:29
Uchwała Nr XXIV/150/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 r. 2009-01-09 13:27
Uchwała Nr XXIV/149/08 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2009 rok i sposobu jego realizacji 2009-01-09 13:25
Uchwała Nr XXIV/148/08 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 2009-01-09 13:24
Uchwała Nr XXIV/147/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2009 rok 2009-01-09 13:24
Uchwała Nr XXIII/146/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 2008-12-04 14:58
Uchwała Nr XXIII/145/08 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zbycia nieruchomości oraz w sprawie ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 2008-12-04 14:57
Uchwała Nr XXIII/144/08 w sprawie wyrażenia zgody na przystapienie do Stowarzyszenia "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju 2008-12-04 14:55
Uchwała Nr XXIII/143/08 w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2008-12-04 14:51
Uchwała Nr XXIII/142/08 w sprawie wygaśniecia mandatu radnego 2008-12-04 14:23
Uchwała Nr XXIII/141/08 w sprawie wysokości cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie, obowiązujące na terenie gminy Marianowo 2008-12-04 14:22
Uchwała Nr XXIII/140/08 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. 2008-12-04 14:20
Uchwała Nr XXIII/139/08 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok 2008-12-04 14:52
Uchwała Nr XXII/138/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2008-11-12 09:25
Uchwała Nr XXII/137/08 zmieniajaca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizacje zadań GPPN w 2008 r." 2008-11-12 09:22
Uchwała Nr XXII/136/08 zmieniajaca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań GPRPA w gm. Marianowo na rok 2008" 2008-11-12 09:18
Uchwała Nr XXII/135/08 w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie usuwania odpadów komunalnych 2008-11-12 09:16
Uchwała nr XXII/134/08 w sprawie WPI na lata 2008-2015 2008-11-12 09:14
Uchwała Nr XXII/133/08 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 2008-11-12 09:13
Uchwała Nr XXII/132/08 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu gm. Marianowo za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczymorganizowanym przez PSP lub gminę 2008-11-12 09:12
Uchwała Nr XXII/130/08 w sprawie stawki podatku od środków transportowych na 2009 r. 2008-11-12 09:29
Uchwała Nr XXII/129/08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r. 2008-11-12 09:05
Uchwała Nr XXII/128/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczania wysokości podatku rolnego na 2009 2008-11-12 09:05
Uchwała Nr XXII/127/08 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Marianowo 2008-11-12 09:05
Uchwała Nr XVIII /117/ 2008 w sprawie przyjęcia "Planów Odnowy Miejscowości Gminy Marianowo na lata 2008-2015" 2008-08-13 21:41
Uchwała Nr XVII/116/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet radnym. 2008-07-03 10:57
Uchwała Nr XVII/ 115/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo 2008-07-03 10:56
UCHWAŁA Nr XVII/114/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania ?Wykonanie remontu chodnika w m. Sulino ? 0,500 km ? w ciągu drogi powiatowej nr 1735 Z 2008-07-03 10:55
UCHWAŁA Nr XVII/113/2008 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 r 2008-07-03 10:54
UCHWAŁA Nr XVII/112/08 w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej. 2008-07-03 10:53
Uchwała Nr XVII/111/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości. 2008-07-03 10:53
U chwała nr XVII/110/08 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Marianowo. 2008-07-03 10:52
UCHWAŁA NR XVI/109/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia ?Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2008?. 2008-07-03 10:50
UCHWAŁA NR XVI/108/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia ?Preliminarza przychodów 2008-07-03 10:49
UCHWAŁA Nr XVI/107/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 r. 2008-07-03 10:50
Uchwała Nr XVI/106/08 w sprawie określania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Marianowo. 2008-07-03 10:47
Uchwała Nr XVI/105/08 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium za 2007 rok 2008-07-03 10:46
UCHWAŁA Nr XV/104/08 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Marianowo oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego. 2008-03-31 10:02
UCHWAŁA Nr XV/103/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 r 2008-03-31 09:49
UCHWAŁA Nr XV/102/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo 2008-03-31 09:48
UCHWAŁA NR XIV/101/08 w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne 2008-03-10 18:42
UCHWAŁA Nr XIV/100/08 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 r. 2008-03-10 18:41
UCHWAŁA NR XIV/99/08 w sprawie: określenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych 2008-03-10 18:39
UCHWAŁA NR XIV/98/08 w sprawie współdziałania z Gminą-Miastem Stargard Szczeciński w realizacji zadań 2008-03-10 18:38
UCHWAŁA NR XIV/97/08 w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za wykonywanie czynności publicznych. 2008-03-10 18:37
UCHWAŁA Nr XIII/96/08 w sprawie przyjęcia zmian do statutu Związku Gmin Dorzecza Iny 2008-02-20 16:52
Uchwała Nr XIII/95/08 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 2008-02-20 16:51
UCHWAŁA NR XIII/94/08 w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2008” 2008-02-20 16:50
UCHWAŁA NR XIII/93/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2008-02-20 16:48
UCHWAŁA NR XIII/92/08 w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2008” 2008-02-20 16:48
UCHWAŁA NR XIII/91/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2008 rok. 2008-02-20 16:46
UCHWAŁA Nr XIII/90/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2008 r. 2008-02-20 16:45
UCHWAŁA Nr XIII/89/08 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 2008-02-20 16:44
UCHWAŁA NR XIII /88/08 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej w Marianowie 2008-02-20 16:43
Uchwała Nr XII/87/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Marianowo 2008-01-18 10:14
Uchwała Nr XII/86/08 w sprawie zmian Statutu Gminy Marianowo 2008-01-18 10:13
Uchwała Nr XII/85/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2008 rok 2008-01-18 10:13
Uchwała Nr XII/84/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok. 2008-01-18 10:12
UCHWAŁA Nr XII/83/08 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2008 rok i sposobu jego realizacji. 2008-01-18 10:11