herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXVII/236/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Dzwonowo 2009-12-30 13:19
Uchwała Nr XXXVII/235/09 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2010 rok i sposobu jego realizacji 2009-12-30 13:14
Uchwała Nr XXXVII/234/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2010 rok 2009-12-30 13:10
Uchwała Nr XXXVII/233/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok 2009-12-30 13:06
Uchwała Nr XXXVII/232/09 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010" 2009-12-30 13:03
Uchwała Nr XXXVII/231/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 2009-12-30 12:54
Uchwała Nr XXXVII/230/09 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2010 rok 2009-12-30 12:40
Uchwała Nr XXXVII/229/09 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na 2009 r. 2010-01-08 14:21
Uchwała Nr XXXVI/228/09 w sprawie zawarcia Porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia - budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług 2009-12-08 15:18
Uchwała Nr XXXVI/227/09 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Marianowo na lata 2008 - 2015 2009-12-08 15:10
Uchwała Nr XXXVI/226/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych 2009-12-08 15:08
Uchwała Nr XXXVI/225/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2009-12-08 15:06
Uchwała Nr XXXVI/224/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2009" 2009-12-08 15:04
Uchwała Nr XXXVI/223/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2009" 2009-12-08 15:02
Uchwała Nr XXXVI/222/09 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Marianowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2009-12-08 14:59
Uchwała Nr XXXVI/221/09 w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie usuwania odpadów komunalnych 2009-12-08 14:56
Uchwała Nr XXXVI/220/09 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2009-12-08 14:43
Uchwała Nr XXXVI/219/09 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2009-12-08 14:37
Uchwała Nr XXXVI/218/09 w sprawie zmian budżetu i zmain w budżecie gminy Marianowo na 2009 r. 2009-12-08 14:34
Uchwała Nr XXXVI/217/09 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2010 rok 2009-12-08 14:29
Uchwała Nr XXXV/216/2009 w sprawie przystąpienia Gminy Marianowo do projektu "SZPAN-Szkolne Programy Aktywności i Nauki" 2009-11-05 14:40
Uchwała Nr XXXV/215/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 r. 2009-11-05 14:31
Uchwała Nr XXXV/214/2009 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 2009-11-05 14:27
Uchwała Nr XXXIV/213/2009 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Marianowo 2009-10-07 15:57
Uchwała Nr XXXIV/212/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planów Odnowy Miejscowości Gminy Marianowo na lata 2008 - 2015" 2009-10-07 15:56
Uchwała Nr XXXIV/211/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów Sołectw Gminy Marianowo 2009-10-07 15:53
Uchwała Nr XXXIV/210/09 w sprawie zmiany Statutu Gminy Marianowo 2009-10-07 15:52
Uchwała Nr XXXIV/209/09 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo 2009-10-07 15:49
Uchwała Nr XXXIV/208/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok 2009-10-07 15:41
Uchwała Nr XXXIV/ 207/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ińsko na realizację zadania "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenów objętych powodzią" 2009-10-07 15:41
Uchwała Nr XXXIV/206/09 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 rok 2009-10-07 15:38
Uchwała Nr XXXIV/205/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2009-10-07 15:26
Uchwała Nr XXXIII/204/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 2009-08-13 12:38
Uchwała Nr XXXIII/203/09 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 2009-08-13 12:27
Uchwała Nr XXXIII/202/09 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Marianowo na lata 2008-2015 2009-08-13 12:21
Uchwała Nr XXXIII/201/09 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 r. 2009-08-13 12:13
Uchwała Nr XXXII/200/09 w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2009-07-16 08:45
Uchwała Nr XXXII/199/09 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na 2009 r. 2009-07-16 08:40
Uchwała Nr XXXI/198/2009 w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2009-07-03 10:17
Uchwała Nr XXXI/197/09 w sprawie współdziałania z Gminą Stara Dąbrowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Stara Dąbrowa 2009-07-03 10:16
Uchwała Nr XXXI/196/09 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stargardzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych 2009-07-03 09:48
Uchwała Nr XXXI/195/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej 2009-07-03 09:46
Uchwała Nr XXXI/194/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy pomiędzy Gminą Marianowo a Gminą Mescherin na lata 2009-2015" 2009-07-03 09:34
Uchwała Nr XXXI/193/09 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Marianowo na lata 2008-2015 2009-07-31 11:59
Uchwała Nr XXXI/192/09 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 r. 2009-07-03 09:24
Uchwała Nr XXX/191/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2009-06-16 15:42
Uchwała Nr XXX/190/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planów Odnowy Miejscowości Gminy Marianowo na lata 2008-2015" 2009-06-16 15:41
Uchwała Nr XXIX/189/09 w sprawie przystąpienia Gminy Marianowo do projektu "Moje gimnazjum - moja szansa" 2009-06-02 16:13
Uchwała Nr XXIX/188/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania "Remont chodników w miejscowościach Dalewo i Czarnkowo" 2009-06-02 16:11
Uchwała Nr XXIX/187/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski na realizację zadania "Budowa lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze przy ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim" 2009-06-02 16:10
Uchwała Nr XXIX/186/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2010 rok 2009-06-02 16:03
Uchwała Nr XXIX/185/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2009-06-02 15:58
Uchwała Nr XXIX/184/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 r. 2009-06-02 15:57
Uchwała Nr XXVIII/183/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania "Przebudowa chodników w miejscowościach Dalewo i Czarnkowo" 2009-04-30 13:16
Uchwała Nr XXVIII/182/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień Pomorski na realizację zadania "Budowa budynku mieszkalnego dla ofiar pożaru w Kamieniu Pomorskim" 2009-04-30 13:18
Uchwała Nr XXVIII/181/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2009-04-30 13:00
Uchwała Nr XXVIII/180/09 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2009-04-30 12:59
Uchwała Nr XXVIII/179/09 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 2009-04-30 12:58
Uchwała Nr XXVIII/178/09 w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Marianowo 2009-04-30 12:57
Uchwała Nr XXVIII/177/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 r. 2009-04-30 12:54
Uchwała Nr XXVIII/176/09 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium za 2008 rok 2009-04-30 12:51
Uchwała Nr XXVII/175/09 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Marianowo, w obrębie geodezyjnym Gogolewo 2009-03-30 11:13
Uchwała Nr XXVII/174/09 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 2009-03-30 11:12
Uchwała Nr XXVII/173/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 r. oraz zmiany limitów wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2009 i kolejnych 2009-03-30 11:05
Uchwała Nr XXVII/172/09 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Marianowo na lata 2008 ? 2015 2009-03-30 11:04
Uchwała Nr XXVII/171/09 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo 2009-03-30 11:02
Uchwała Nr XXVI/170/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 2009-03-10 08:25
Uchwała Nr XXVI/169/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 2009-03-10 08:24
Uchwała Nr XXVI/168/09 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej w Marianowie 2009-03-10 08:22
Uchwała Nr XXVI/167/09 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy pomiędzy Gminą Marianowo a Gminą Mescherin na lata 2009-2015" 2009-03-10 08:24
Uchwała Nr XXVI/166/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planów Odnowy Miejscowości Gminy Marianowo na lata 2008-2015" 2009-03-10 08:16
Uchwała Nr XXVI/165/09 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Marianowo na lata 2008-2015 2009-03-09 16:24
Uchwała Nr XXVI/164/09 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 rok 2009-03-09 16:20
Uchwała Nr XXV/163/09 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo 2009-02-05 13:00
Uchwała Nr XXV/162/09 w sprawie zatwierdzenia ?Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2009" 2009-02-05 13:00
Uchwała Nr XXV/161/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2009 rok 2009-02-05 12:59
Uchwała Nr XXV/160/09 w sprawie zatwierdzenia ?Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2009 2009-02-05 13:01
Uchwała Nr XXV/159/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2009 rok 2009-02-05 12:31
Uchwała Nr XXV/158/09 uchylająca uchwałę w sprawie zakresu czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, które w stosunku do Wójta wykonuje Przewodniczący Rady Gminy 2009-02-05 12:29
Uchwała Nr XXV/157/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2009 rok 2009-02-05 12:29
Uchwała Nr XXV/156/09 w prawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok 2009-02-05 12:27
Uchwała Nr XXV/155/09 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2009-02-05 12:25
Uchwała Nr XXV/154/09 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2009-02-05 12:27