herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii biegłego specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji 2018-11-28 11:35
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Zagospodarowanie terenu plaży w Wiechowie wraz z budową pomostu" 2018-06-18 12:49
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ekspertyzy i sporządzenia opinii biegłego specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej 2017-05-30 10:35
Zapytanie ofertowe dotyczące zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Marianowo" 2017-05-19 08:59
Zapytanie ofertowe na wywóz odpadów zmieszanych z obiektów komunalnych Gminy Marianowo 2016-12-13 14:28
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane związane z usunięciem wad i usterek na obiekcie Szkoły Podstawowej w Marianowie w ramach zastępczego wykonawstwa reklamacyjnego dla zadania: "Renowacja wraz z termomodernizacją zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Marianowie" 2016-05-31 11:03
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30.000 euro na "Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Trąbki gm. Marianowo" 2016-03-30 13:13
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30.000 euro na "Opracowanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Dzwonowo gm. Marianowo" 2016-03-30 13:13
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na "Opracowanie projektu systemu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Trąbki" 2016-03-04 14:14
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na "Opracowanie projektu systemu sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dzwonowo" 2016-03-04 14:14
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na "Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Marianowo" 2016-03-14 13:10
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro na "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Marianowo" 2015-09-03 09:11
Zapytanie ofertowe dla zadania pn: "Przebudowa mostu nad rzeką Krępą zlokalizowanego w ciągu ulicy Jeziornej w Marianowie, droga gminna nr 515001Z km 0+215,5, działka nr geod. 160/1, 245/2 i 411/1" 2015-06-24 12:06