Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Marianowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2014-12-10 12:40
dokument Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia wysokości podatku rolnego na 2015 rok 2014-10-22 11:47
dokument Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 2014-10-13 08:35
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok 2014-10-13 08:34
dokument Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2014-10-07 10:41
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" 2014-10-07 10:32
dokument Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2014-09-16 11:34
dokument Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2014 roku 2014-09-08 12:20
dokument Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębach ewidencyjnych Marianowo i Wiechowo 2014-05-19 11:59
dokument Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie ewidencyjnym Marianowo 2014-05-19 11:58
dokument Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębach ewidencyjnych Marianowo i Trąbki 2014-05-19 11:58
dokument Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2014-05-19 11:55
dokument Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-19 11:45
dokument Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marianowo lub jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych 2014-05-19 11:44
dokument Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. "Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - VIII" 2014-03-17 13:19
dokument Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2014 roku 2014-03-10 14:53
dokument Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marianowo, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 2014-02-13 08:57
dokument Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Marianowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2014-01-24 09:16
dokument Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 2014-01-24 09:15
dokument Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-01-24 09:12
dokument Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-01-24 09:11