Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego w Publicznym Gimnazjum w Marianowie


OGŁOSZENIE

Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Marianowie

z dnia 11 lutego 2009 r.

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Publicznym Gimnazjum w Marianowie

DYREKTOR

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

im. Ks. Poety Jana Twardowskiego

w Marianowie

ogłasza nabór kandydatów

do pracy na wolne stanowisko

Głównego Księgowego

Nazwa i adres jednostki:

Publiczne Gimnazjum im. Ks. Poety Jana Twardowskiego w Marianowie

ul. Mieszka I 2 A

73-121 Marianowo

Oznaczenie stanowiska :

Główny Księgowy

Miejsce wykonywania pracy: Publiczne Gimnazjum w Marianowie

Wymagania niezbędne (konieczne):

 • Obywatelstwo polskie

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych

oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

 • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku

 • spełnienie jednego z poniższych warunków::

- ukończenie: ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej trzyletniej praktyki w księgowości

- ukończenie średniej, policealnej albo pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej sześcioletniej praktyki w księgowości

- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów

- posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego , wydanego na podstawie odrębnych przepisów

 • znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości

 • biegła obsługa komputera, w tym programów księgowych

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2002 r., Nr 101. poz. 926 ze zmianami)

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w sferze budżetowej

 • znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy , Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela

 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: rzetelność, obowiązkowość, systematyczność, terminowość, punktualność, dobra organizacja pracy, konsekwencja, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia oraz selekcji informacji,

 • nieposzlakowana opinia

Do zadań oraz zakresu odpowiedzialności osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego będą należały obowiązki określone w Art. 45 Ust.1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, a w szczególności:

 • prowadzenie pełnej księgowości placówki za pomocą programu finansowo księgowego oraz naliczanie wynagrodzeń z wykorzystaniem programu płacowego VULCAN Płace Optivum i Płace 2000

 • wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi z wykorzystaniem programu bankowości elektronicznej MultiCash - PKO Bank Polski

 • opracowanie planów finansowych jednostki

 • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych oraz bieżąca analiza sytuacji finansowej placówki

 • sporządzenie bilansu z realizacji rocznego planu finansowego

 • dokonywanie kontroli kompetentności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

 • prowadzenie całokształtu prac związanych z ubezpieczeniem pracowników

 • rozliczanie składek ZUS (znajomość programu Płatnik oraz przesyłu elektronicznego)

 • naliczanie i odprowadzanie podatku od wynagrodzeń i umów zleceń, sporządzanie deklaracji do US

 • wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników

 • rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników

 • prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych

 • przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych

Oferta musi zawierać:

 • list motywacyjny,

 • życiorys (CV)

 • kwestionariusz osobowy,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 • kserokopie świadectw pracy i innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

 • inne dodatkowe dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności ( kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach)

 • oświadczenie kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno - skarbowe,

 • aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku Głównego Księgowego,

 • kserokopia dokumentu tożsamości,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101. Poz. 926 ze zm.)

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem

„Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego”

 • osobiście w siedzibie Publicznego Gimnazjum w Marianowie

ul. Mieszka I 2 A, w godz. 7.30 - 15.00

 • pocztą na adres Publiczne Gimnazjum w Marianowie , ul. Mieszka I 2A, 73-121 Marianowo

w nieprzekraczalnym terminie do 23 lutego 2009 r. do godz.15.00

(data wpływu)

Informacje dodatkowe :

 1. Aplikacje, które wpłyną do PG Marianowo po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane

 2. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej

 3. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.marianowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Publicznego Gimnazjum w Marianowie

Dyrektor

Publicznego Gimnazjum

w Marianowie

Krystyna Bugajna

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 11-02-2009 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2009
Ostatnia aktualizacja: - 11-02-2009 13:45