Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXII/202/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2006 rok


UCHWAŁA NR XXXII/202/2006

RADY GMINY W MARIANOWIE

z dnia 26 stycznia 2006 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2006 rok

       Na podst. art. 41 ust. 1, 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 101, Nr 152, poz. 1597, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 186, Nr 132, poz. 1110, Nr 155, poz. 1298 i Nr 179, poz. 1485) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

§ 2.1. Ilekroć w dalszej treści uchwały będzie mowa o ustawie należy rozumieć pod tym pojęciem ustawę z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz.1231 z późn. zm.)

2. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany jest przez Urząd Gminy w Marianowie.

§ 3.1. Istotną sprawą w przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest dostępność alkoholu, ponieważ stanowi on jeden z głównych czynników warunkujących poziom średniego spożycia alkoholu w populacji.

2. W roku 2006 na terenie gminy Marianowo przewiduje się, że będzie działało 19 podmiotów gospodarczych w handlu detalicznym, na podstawie zezwoleń na handel alkoholem do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz
5 podmiotów prowadzić będzie handel na podstawie zezwolenia na sprzedaż
i podawanie napojów alkoholowych w gastronomii, w tym:

  1. napoje o zaw. alkoholu do 4,5%  - 16 sklepów i 3 punkty gastronomiczne;

  2. napoje o zaw. alkoholu od 4,5% do 18% - 17 sklepów i 2 punkty gastronomiczne;

  3. napoje o zaw. alkoholu powyżej 18%  - 5 sklepów i 2 punkty gastronomiczne.

3. Rozmieszczenie punktów sprzedaży napojów alkoholowych
w poszczególnych miejscowościach jest następujące:

 1. Marianowo - 4 punkty, w tym: 2 w sklepach i 2 w gastronomii,

 2. Wiechowo - 3 punkty, w tym: 2 w sklepach i 1 w gastronomii,

 3. Sulino - 2 punkty, w tym: 2 w sklepach,

 4. Czarnkowo - 1 punkt, w sklepie,

 5. Dalewo - 1 punkt, w sklepie,

 6. Gogolewo - 2 punkty, w sklepach,

 7. Krzywiec - 1 punkt, w sklepie,

 8. Dzwonowo - 4 punkty: w sklepach,

 9. Trąbki - 1 punkt, w sklepie.

4. Planuje się, że w 2006 roku ze wsparcia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skorzysta 20 rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

§ 4. Cele Programu to:

 1. zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie Gminy Marianowo;

 2. zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów;

 3. krzewienie trzeźwości i abstynencji,

 4. oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom,

 5. zmniejszenie ilości nowych przypadków uzależnienia,

 6. zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu czy narkomanią,

 7. zmniejszenie ilości i dolegliwości alkoholowych zaburzeń życia rodzinnego (przemocy i zaniedbań),

 8. zmniejszenie ilości wypadków oraz strat ekonomicznych spowodowanych nietrzeźwością w miejscu pracy

 9. zmniejszenie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszania prawa
  i porządku publicznego,

 10. zmniejszenie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym,

 11. promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki
  i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 12. tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu,

 13. rozwój profesjonalnych form pomocy psychologicznej dla dzieci wychowujących się w rodzinach alkoholowych,

 14. zwiększanie dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i ich rodzin,

 15. rozwijanie szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych,

 16. kontrola rynku napojami alkoholowymi, zwłaszcza w kontekście przestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim.

§ 5. Zadania Programu:

 1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych:

 1. motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia
  i wyjścia z uzależnienia oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji,

 2. wspieranie osób i rodzin z problemem alkoholowym,

 3. prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach
  o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego i kierowanie do biegłych sądowych oraz wniosków do Sądu,

 4. współpraca ze stowarzyszeniami abstynenckimi
  i trzeźwościowymi oraz z organizacjami pozarządowymi
  i pożytku publicznego,

 1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą
  w rodzinie poprzez:

 1. stałe informowanie o możliwościach otrzymania pomocy
  w przypadku pojawiających się ww. problemów w rodzinie,

 2. pomoc w przeciwdziałaniu ww. problemów,

 3. dofinansowanie wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową,

 4. dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej,

 5. kontynuacja działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 6. zakup, dystrybucja materiałów, ulotek i książek na temat przemocy
  w rodzinie;

 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej
  i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

  w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć kulturalno-sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:

 1. prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
  w szkołach i świetlicach,

 2. tworzenie warunków zaspakajania potrzeb kulturalnych (spektakle teatralne, kino, występy muzyczne, konkursy) o tematyce profilaktycznej,

 3. stworzenie możliwości dzieciom i młodzieży spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie sportu, udział w imprezach i zajęciach rekreacyjno-kulturalnych, sportowych,

 4. wspieranie i prowadzenie działań promujących trzeźwość,

 5. wspieranie i prowadzenie kampanii promujących trzeźwość, współpraca z mediami w promowaniu trzeźwości;

 1. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

§ 6. Udostępnianie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ofiar przemocy w rodzinie:

 1. funkcjonowanie punktu konsultacyjnego jako miejsca kontaktu
  z prawnikiem udzielającego porad prawnych
  z zakresu spraw spadkowych, majątkowych, rozwodowych, alimentacyjnych oraz praw przysługujących ofiarom przemocy domowej dla osób z problemami alkoholowymi
  i ich rodzin;

 2. utrzymywanie ścisłej współpracy z Przychodnią Terapii Uzależnień
  w Stargardzie Szczecińskim;

 3. ułatwianie kontaktu z Przychodnią poprzez zapewnienie pełnej informacji osobom wyrażającym chęć korzystania
  z terapii oraz w miarę posiadanych środków przyznawanie dofinansowania dojazdów na terapię;

 4. szkolenie członków Komisji w zakresie przeprowadzania wywiadów środowiskowych, rozpoznawania, przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie oraz rozpoznawania uzależnień od alkoholu;

 5. utrzymywanie współpracy z lekarzem biegłym orzekającym
  w sprawach uzależnienia od alkoholu;

 6. profilaktyka uzależnień;

 7. rozwiązywanie problemów osób uzależnionych
  i wspóluzależnionych;

 8. promocja zdrowego stylu życia.

§ 7. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, w szczególności dla młodzieży:

 1. udział dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
  i gimnazjum w kampanii ”Zachowaj Trzeźwy Umysł”;

 2. udział dzieci, młodzieży i rodziców w wywiadówce profilaktycznej;

 3. przeprowadzenie konkursu plastycznego dla dzieci
  i młodzieży o tematyce antyalkoholowej oraz promującej zdrowy styl życia;

 4. prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie całej gminy;

 5. dofinansowywanie osób podejmujących naukę z zakresu terapii uzależnień, dającą kwalifikację do podjęcia pracy związanej z prowadzeniem świetlic środowiskowych na terenie Gminy Marianowo;

 6. szkolenie osób prowadzących świetlice, zwłaszcza te, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego;

 7. zakup publikacji i czasopism dziecięcych i młodzieżowych
  z przeznaczeniem na realizację w ramach programu świetlic środowiskowych;

 8. ścisła współpraca z pedagogami szkolnymi;

 9. zorganizowanie przez świetlice środowiskowe wystawy
  o tematyce antyalkoholowej na cyklicznej imprezie gminnej „Lato z Sydonią.

§ 8. Podjęcie działań przeciwdziałających reklamie i promocji picia alkoholu przez:

 1. kontrolę przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących sprzedawców i osób podających alkohol
  w gastronomii we współpracy z Rewirem Dzielnicowych Policji
  w Dobrzanach;

§ 9. Podjęcie działań promujących zdrowy styl życia poprzez:

 1. wspieranie finansowe i edukacyjne różnych form spędzania wolnego czasu, organizowanych zwłaszcza dla dzieci przez różnego rodzaju instytucje i podmioty z terenu gminy Marianowo w postaci obozów, wycieczek itp., gdzie organizuje się program edukacyjny promujący życie bez alkoholu i przemocy;

 2. organizowanie różnorodnych konkursów wśród dzieci
  i młodzieży dotyczących promowania zdrowego stylu życia.

§ 10. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Określa się następujące zasady wynagradzania członków Komisji:

 1. za udział w posiedzeniu Komisji wszystkim członkom, wyłączając Sekretarza, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8% minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze, którego wysokość określa corocznie minister właściwy do spraw pracy w drodze rozporządzenia;

 2. za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8% minimalnego wynagrodzenia,

 3. Sekretarzowi Komisji przysługuje miesięcznie wynagrodzenie określone w umowie - zlecenie zawartej z Wójtem Gminy;

 4. Za przeprowadzenie kontroli w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przysługuje wynagrodzenie wszystkim kontrolującym członkom w wysokości 8% minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze, którego wysokość określa corocznie minister właściwy do spraw pracy w drodze rozporządzenia.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 26-02-2006 18:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2006 18:10