Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg na dowożenie uczniów w dni nauki szkolnej z terenu gminy Marianowo do szkół w Marianowie, Dzwonowie i Publicznego Gimnazjum w Marianowie w latach szkolnych 2006/2007 i 2007/20


Marianowo, 02.08.2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

Dowóz uczniów w dni nauki szkolnej z terenu gminy Marianowo do szkół w Marianowie, Dzwonowie i Publicznego Gimnazjum w Marianowo w latach szkolnych 2006/2007 i 2007/2008.

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Marianowo

ul. Mieszka I-go 1

73-121 Marianowo

2. Określenie trybu zamówienia przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internatowej, na której dostępna jest specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

www.marianowo.pl.

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości

składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozowa uczniów w dni nauki szkolnej z terenu gminy Marianowo do szkół w Marianowie, Dzwonowie i Publicznego Gimnazjum w Marianowie w latach szkolnych 2006/2007 i 2007/2008. Przewidywana liczba kilometrów do przejechania dziennie - 232. Wymagana ilość posiadanych autobusów - 3. Obowiązek zapewnienia opieki nad uczniami w czasie przejazdu do szkół i do miejsca zamieszkania spoczywa na wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 01.09.2006 do 30.06.2008 r

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ustawy o zamówieniach publicznych.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego są zobowiązani złożyć następujące

dokumenty:

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

  2. zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  3. zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  4. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  5. zezwolenie lub licencja uprawniająca do wykonywania transportu drogowego osób,

  6. wykaz wykonanych ostatnich 3 lat usług dotyczących dowozów szkolnych.

8. Informacja na temat wadium - nie dotyczy.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:.

cena ofertowa - 100%

  1. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

Kryterium cena:

najniższa zaoferowana cena oferty

Ilość punktów badanej oferty= -------------------------------------------- x 100

cena badanej oferty

  1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy

ul. Mieszka I-go 1

73-121 Marianowo

Pokój nr 17 (sekretariat) do dnia 22.08.200 r. do godz. 9:45

11. Termin związania ofertą - okres 30 dni , tj. do dnia 22.09.2006 r.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia-_Dowo_enie.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-08-02 19:55:43 23KB 85 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 02-08-2006 19:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 02-08-2006 19:55