herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Przetarg na dowożenie uczniów w dni nauki szkolnej z terenu gminy Marianowo do szkół w Marianowie, Dzwonowie i Publicznego Gimnazjum w Marianowie w latach szkolnych 2006/2007 i 2007/20


Marianowo, 02.08.2006

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

Dowóz uczniów w dni nauki szkolnej z terenu gminy Marianowo do szkół w Marianowie, Dzwonowie i Publicznego Gimnazjum w Marianowo w latach szkolnych 2006/2007 i 2007/2008.

1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Marianowo

ul. Mieszka I-go 1

73-121 Marianowo

2. Określenie trybu zamówienia przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internatowej, na której dostępna jest specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

www.marianowo.pl.

4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości

składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozowa uczniów w dni nauki szkolnej z terenu gminy Marianowo do szkół w Marianowie, Dzwonowie i Publicznego Gimnazjum w Marianowie w latach szkolnych 2006/2007 i 2007/2008. Przewidywana liczba kilometrów do przejechania dziennie - 232. Wymagana ilość posiadanych autobusów - 3. Obowiązek zapewnienia opieki nad uczniami w czasie przejazdu do szkół i do miejsca zamieszkania spoczywa na wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 01.09.2006 do 30.06.2008 r

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ustawy o zamówieniach publicznych.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego są zobowiązani złożyć następujące

dokumenty:

  1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

  2. zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  3. zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  4. aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  5. zezwolenie lub licencja uprawniająca do wykonywania transportu drogowego osób,

  6. wykaz wykonanych ostatnich 3 lat usług dotyczących dowozów szkolnych.

8. Informacja na temat wadium - nie dotyczy.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:.

cena ofertowa - 100%

  1. Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana według następujących zasad:

Kryterium cena:

najniższa zaoferowana cena oferty

Ilość punktów badanej oferty= -------------------------------------------- x 100

cena badanej oferty

  1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy

ul. Mieszka I-go 1

73-121 Marianowo

Pokój nr 17 (sekretariat) do dnia 22.08.200 r. do godz. 9:45

11. Termin związania ofertą - okres 30 dni , tj. do dnia 22.09.2006 r.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia-_Dowo_enie.doc Po terminie otwarcia ofert 2006-08-02 19:55:43 23KB 85 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 02-08-2006 19:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-08-2006
Ostatnia aktualizacja: - 02-08-2006 19:55