herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Marianowo w obrębach Marianowo i Gogolewo 2017-06-01 14:12
Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Gogolewo i Marianowo 2016-04-04 11:58
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo oraz o wszczęciu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2016-04-04 10:01
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, obejmującej obręb geodezyjny Gogolewo i Marianowo 2014-11-19 14:48
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo uchwały nr XXXVII/276/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, w obrębie geodezyjnym Gogolewo i Marianowo 2014-11-19 14:45
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 2013-11-05 15:33
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-11-14 09:37
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo Uchwały Nr XVIII/119/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-11-14 09:26
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-11-05 15:20
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo Uchwały Nr XVIII/118/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-11-05 15:16
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2012-10-25 14:21
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-10-25 14:20
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, część obrębu Marianowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2012-10-17 14:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na termomodernizacji zespołu budynków szkoły podstawowej wraz z rozbudową i nadbudową na działce o nr geod. 159 ul. Jeziorna 15 w miejscowości Marianowo gm. Marianowo, woj. zachodniopomorskie 2012-08-08 08:25
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu 2012-07-04 10:48
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów położonych w obrębie wsi Marianowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu 2012-04-20 15:35
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Trąbki 2012-04-17 08:55
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci SN 15 kV doziemnej, stacji transformatorowej słupowej, sieci NN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na dz. nr 99, 283, 285, 86/2 położonych w obrębie Dalewo, gmina Marianowo 2011-08-18 09:51
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu 2011-08-02 13:25
Obwieszczenie o wydanych postanowieniach uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci SN 15 kV doziemnej, stacji transformatorowej słupowej, sieci NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, na dz. nr 86/2, 99, 283, 285 położonych w obrębie Dalewo, gmina Marianowo 2011-07-28 12:37
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Marianowo 2010-12-27 13:08
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo Uchwały Nr XXVIII/170/2005 z dnia 8 września 2005 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów położonych w obrębie wsi Marianowo 2010-12-27 12:45
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Marianowo 2010-12-14 12:00
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo Uchwały nr XLIV/281/2010 z dnia 30 września 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2010-12-14 11:58
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, obejmującej obręby geodezyjne: Czarnkowo, Dalewo i Gogolewo 2010-11-04 15:43
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębach geodezyjnych Czarnkowo, Dalewo i Gogolewo 2010-11-04 15:37
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, obejmującej obręb geodezyjny Marianowo i Wiechowo 2010-08-20 15:13
Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Marianowo uchwały nr XLII/273/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, w obrębie miejscowości Marianowo i Wiechowo 2010-08-20 15:10
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów położonych w obrębie wsi Marianowo, w granicach działki nr 344/7 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu 2010-06-01 09:21
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, obręb Dzwonowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2010-03-18 08:37
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Marianowo 2010-01-12 10:47
Obwieszczenie o zmianie Uchwały Nr XXVIII/181/09 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 kwietnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2010-01-12 10:45