herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 2018-10-29 10:56
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok 2018-10-29 10:53
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" 2018-10-04 13:24
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2018 roku 2018-03-20 12:54
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marianowo na lata 2018-2022 2018-02-15 09:09
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marianowo 2018-01-18 13:18
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" 2017-11-29 10:49
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia bezdomnym z terenu Gminy Marianowo 2017-11-08 14:23
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2017-10-23 13:08
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 2017-10-23 13:05
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. 2017-10-23 13:03
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" 2017-10-03 14:12
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 2017-09-08 14:03
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2017 roku 2017-03-20 12:37
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Marianowo 2017-03-20 12:35
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gogolewo 2017-02-10 15:15
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 2016-10-26 15:00
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2016 roku 2016-10-21 14:51
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" 2016-10-21 13:42
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2016-10-21 13:39
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Marianowo 2016-10-20 15:11
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 2016-10-20 15:10
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie pozbawienia dróg na terenie gminy Marianowo kategorii dróg gminnych 2016-10-20 15:08
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2016-10-20 15:05
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. 2016-10-20 15:03
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie pozbawienia dróg na terenie Gminy Marianowo kategorii dróg gminnych 2016-09-15 11:03
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2016 roku 2016-03-15 07:43
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" 2015-12-03 08:10
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2015-12-02 13:26
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-12-02 13:25
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności i sposobu jej poboru na terenie Gminy Marianowo 2015-12-02 13:24
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2015-12-02 13:22
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 2015-12-02 13:19
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2015-09-10 15:02
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2015 roku 2015-09-10 13:11
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2015-06-16 09:32
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2015 roku 2015-03-17 15:03
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Marianowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2014-12-10 12:43
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia wysokości podatku rolnego na 2015 rok 2014-10-22 11:49
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 2014-10-13 08:55
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok 2014-10-13 08:48
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2014-10-07 10:46
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" 2014-10-07 10:44
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2014-09-16 11:39
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2014 roku 2014-09-08 12:31
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębach ewidencyjnych Marianowo i Wiechowo 2014-05-19 12:55
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie ewidencyjnym Marianowo 2014-05-19 12:55
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębach ewidencyjnych Marianowo i Trąbki 2014-05-19 12:51
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2014-05-19 12:49
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-05-19 12:48
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marianowo lub jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych 2014-05-19 12:46
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. "Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - VIII" 2014-03-17 13:36
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2014 roku 2014-03-10 14:57
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marianowo, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 2014-02-13 09:01
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Marianowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2014-01-24 09:28
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 2014-01-24 09:26
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-01-24 09:24
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-01-24 09:24
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" 2013-11-27 14:43
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2013-11-27 10:07
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2013-11-27 10:04
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 2013-10-28 09:59
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok 2013-10-28 09:56
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok 2013-10-28 09:54
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" 2013-10-28 09:50
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-09-13 13:59
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2013-09-12 12:51
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Marianowo 2013-09-12 12:48
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Marianowo 2013-09-12 12:47
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym w miejscowości Wiechowo 2013-09-12 15:22
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marianowo na lata 2013 - 2017 2013-09-12 12:41
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 2013-04-12 15:12
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2013 roku 2013-03-21 11:17
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2013-03-21 10:24
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Marianowie 2013-02-21 08:47
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-11 15:12
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-11 15:13
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-11 15:08
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2012-12-11 15:06
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, część obrębu ewidencyjnego Marianowo, dotyczącego kopalni kruszywa naturalnego "Wiechowo II" 2012-12-06 15:17
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2012-11-26 14:06
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013" 2012-10-25 14:10
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2012-10-24 14:42
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok 2012-10-19 15:00
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2012-10-17 13:25
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok 2012-11-05 15:05
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 2012-10-17 12:55
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Marianowo, gmina Marianowo 2012-08-10 15:07
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2012-05-25 14:17
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo 2012-03-21 15:07
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2012 roku 2012-03-21 14:17
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 2012-03-21 14:15
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy 2012-01-17 07:22
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2011-12-16 10:01
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Marianowo 2011-12-16 09:59
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Marianowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 2011-12-16 09:57
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok 2011-10-20 08:45
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012" 2011-10-20 08:31
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Marianowo 2011-07-19 09:03
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych 2011-06-17 09:24
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Marianowo i określenia granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Marianowo publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2011-06-02 08:21
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Marianowo na terenie gminy Marianowo 2011-03-11 14:18
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2011-01-19 16:00
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok 2011-01-19 15:54
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Marianowo 2011-01-19 15:55
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011" 2010-10-22 16:59
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2010-10-22 16:23
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 2010-10-22 16:14
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku 2010-10-21 09:46
Informacja o formie konsultacji projektu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 2010-10-19 14:19