herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn.: "Likwidacja i rekultywacja składowiska opakowań po pestycydach w m. Dalewo, dz. nr geod. 63, Gm. Marianowo"


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Marianowo, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo, woj. zachodniopomorskie, tel./fax 091 5613866

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.marianowo.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Likwidacja i rekultywacja składowiska opakowań po pestycydach w m. Dalewo, gm. Marianowo

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakres:

- wydobycie z silosów odpadów i poddanie utylizacji poprzez spalenie - przewidywana ilość - 17,86 Mg

- rozbiórka silosów betonowych (gruz pochodzący z silosów i pokryw betonowych zlokalizowanych na terenie mogilnika)

przeznaczonych do składowania na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych- przewidywana ilość - 159,40 Mg,

- wywiezienie gruntu z sąsiedztwa silosów na teren składowiska odpadów niebezpiecznych - przewidywana

ilość - 841,34 Mg,

- zasypanie wykopów czystym gruntem - przewidywana ilość - 449,50 m3

- rozścielenie ziemi urodzajnej - przewidywana ilość - 58,00 m3

- opróbowanie końcowe - 10

- sadzenie drzew iglastych wraz z pielęgnacją - przewidywana ilość - 75

Zakres robót oraz sposób ich wykonania zawiera SIWZ

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

K
od CPV: 90523000-9 - Usługi usuwania odpadów toksycznych z wyjątkiem odpadów radioaktywnych
Kod CPV: 90522000-2 - Usługi w zakresie skażonej gleby

Kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie
    20 000,00 zł..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • O udzielenie zamówienia, określonego w niniejszej SIWZ mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. l ustawy.

  • Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. l i 2 ustawy.

  • Wykonali w okresie ostatnich 5 lat, lub gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zadanie, odpowiadające swemu rodzajowi i wartością przedmiotowi zamówienia z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania. Zamawiający uzna roboty, których wartość (każdej z osobna) będzie nie mniejsza niż 50 % wskazanej w ofercie.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.marianowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Urzędzie Gminy w Marianowie ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo.

IV.3.4) Termin składania ofert: 06.03.2009 godzina 9:45, miejsce: Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu
Gminy w
Marianowie przy ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu_nieograniczonym.doc 2009-01-23 11:10:57 35KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-01-23 11:10:57 382,5KB 149 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedz_na_zapytanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-01-27 09:12:02 21KB
2 wyjasnienia_dot._SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-06 14:04:01 30KB
3 Odpowiedz_na_zapytanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-13 11:12:13 21KB
4 Odpowiedz_na_zapytanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-20 08:21:18 21KB
5 Odpowidz_z_dnia_27.01.2009r.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-25 13:15:33 20,5KB
6 Odpowiedz_na_zapytanie_z_dnia_13-02-2009.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-25 13:16:17 21,5KB
7 Odpowiedz_na_zapytanie_z_dnia_24-02-2009.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-25 13:17:04 27,5KB
8 Odpowiedz_na_zapytanie_z_dnia_2009-02-27.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-03-02 09:07:27 51KB
Odwołania
1 Protest.pdf 2009-03-24 12:52:54 425,3KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.doc 2009-03-18 13:19:17 63KB
2 Protokol_z_postepowania_o_udzielenie_zamowienia.pdf 2009-05-26 12:15:31 1,4MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 23-01-2009 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Bugajny 22-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Stępień 26-05-2009 12:15