Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Marianowo

Marianowo: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Marianowo
Numer ogłoszenia: 236463 - 2014; data zamieszczenia: 13.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Marianowo , Mieszka I 1, 73-121 Marianowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 561 38 66, faks 091 561 38 66.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Marianowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - kod: 20 03 01. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane będą z pojemników ustawionych w przeznaczonych do tego miejscach na terenie nieruchomości zamieszkałych o pojemności 120 l. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości. Wykonawca na koszt właściciela nieruchomości dostarczy i ustawi pojemniki o odpowiedniej pojemności w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości. Szacowana ilość pojemników: ok. 1150 sztuk. Częstotliwość wywozu przez Wykonawcę odpadów zmieszanych: Co 2 tygodnie (2 razy w miesiącu) 2) Selektywnie zbierane odpady komunalne (odpady segregowane), w tym odpady opakowaniowe - kody: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenie całej gminy Marianowo odbywać się będzie w pojemnikach typu igloo w trzech różnych kolorach, odpowiednio: a) pojemnik żółty - odpady z tworzyw sztucznych, metalu, b) pojemnik zielony - szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, c) pojemnik niebieski - odpady z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe. Pojemniki zapewnia Zamawiający. Pojemniki rozmieszczone będą w ogólnodostępnych punktach zlokalizowanych na terenie gminy Marianowo wg Tabela 1. Częstotliwość wywozu - opróżnianie pojemników przez Wykonawcę następować będzie zgodnie z harmonogramem wywozu sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiajacego. 3) Odpady biodegradowalne: - kody: 20 01 08, 20 02 01. Odpady biodegradowalne odbierane będą z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów (GPZO) zlokalizowanego przy gminnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, działka nr 344-5 obręb Marianowo, z kontenera o pojemności do 5000 l opatrzonego napisem określającym rodzaj zbieranych do niego odpadów. Kontener na odpady biodegradowlane zapewnia Wykonawca. Częstotliwość wywozu - odbiór odpadów biodegradowalnych z GPZO - następować będzie jeden raz w okresie objętym niniejszym zamówieniem od poniedziałku do piątku z możliwością udostępnienia kontenera w sobotę. Data odbioru zostanie ustalona z Wykonawcą. 4) Odpady wielkogabarytowe: - kod: 20 03 07. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą z GPZO zlokalizowanego na gminnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, działka 344-5 obręb Marianowo, z kontenera o pojemności do 5000 l opatrzonego napisem określającym rodzaj zbieranych do niego odpadów. Kontener na odpady wielkogabarytowe zapewnia Wykonawca. Częstotliwość wywozu - odbiór odpadów wielkogabarytowych z GPZO następować będzie jeden raz w okresie objętym niniejszym zamówieniem od poniedziałku do piątku z możliwością udostępnienia kontenera w sobotę. Data odbioru zostanie ustalona z Wykonawcą. 5) Zużyte baterie i akumulatory: - kody:20 01 33, 20 01 34. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: - kody:20 01 23, 20 01 35,20 01 36. Zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów zlokalizowanego na gminnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, działka 344/5 obręb Marianowo, z kontenera o pojemności do 5000 l opatrzonego napisem określającym rodzaj zbieranych do niego odpadów. Kontener na zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zapewnia Wykonawca. Częstotliwość wywozu - odbiór zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z GPZO następować będzie jeden raz w okresie objętym niniejszym zamówieniem od poniedziałku do piątku z możliwością udostępnienia kontenera w sobotę. Data odbioru zostanie ustalona z Wykonawcą. 6) Odpady budowlane i rozbiórkowe: - kody: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 80, 17 01 81, 17 01 82, 17 09 04, 20 03 99. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane będą z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów zlokalizowanego na gminnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, działka 344-5 obręb Marianowo, z kontenera o pojemności do 5000 l opatrzonego napisem określającym rodzaj zbieranych do niego odpadów. Kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe zapewnia Wykonawca. Częstotliwość wywozu - odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych z GPZO następować będzie jeden raz w okresie objętym niniejszym zamówieniem od poniedziałku do piątku z możliwością udostępnienia kontenera w sobotę. Data odbioru zostanie ustalona z Wykonawcą. 7) Przeterminowane chemikalia i opakowania po nich, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach: - kody: 20 01 14, 20 01 15, 20 01 19, 20 01 29, 20 01 30, 20 01 80, 15 01 10, 15 01 11. przeterminowane leki: - kody: 20 01 31, 20 01 32. Przeterminowane chemikalia i opakowania po nich, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, przeterminowane leki odbierane będą z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów zlokalizowanego na gminnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, działka 344-5 obręb Marianowo, z kontenera o pojemności do 5000 l opatrzonego napisem określającym rodzaj zbieranych do niego odpadów. Kontener na przeterminowane chemikalia i opakowania po nich, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, przeterminowane leki zapewnia Wykonawca. Częstotliwość wywozu - odbiór przeterminowanych chemikaliów i opakowań po nich, opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach, przeterminowanych leków z GPZO następować będzie jeden raz w okresie objętym niniejszym zamówieniem od poniedziałku do piątku z możliwością udostępnienia kontenera w sobotę. Data odbioru zostanie ustalona z Wykonawcą. 8) Zużyte opony: - kod: 16 01 03. Zużyte opony odbierane będą z Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów zlokalizowanego na gminnym składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, działka nr 344-5 obręb Marianowo, z kontenera o pojemności do 5000 l opatrzonego napisem określającym rodzaj zbieranych do niego odpadów. Kontener na zużyte opony zapewnia Wykonawca. Częstotliwość wywozu - przez Wykonawcę zużytych opon z GPZO następować będzie jeden raz w okresie objętym niniejszym zamówieniem od poniedziałku do piątku z możliwością udostępnienia kontenera w sobotę. Data odbioru zostanie ustalona z Wykonawcą. 5. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie. 1) Szacunkowa ilość pojemników do odbioru i wywozu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu całej gminy o pojemności od 120 l do 1100 l - 1100 szt. (z zastrzeżeniem, że ilości te mogą się zmienić w granicach 10%). Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Marianowo, do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych dopuszcza się pojemniki o pojemności 120 l, 240 l i 1100 l. Wykonawca na koszt właściciela nieruchomości dostarczy i ustawi pojemniki w miejscach wskazanych przez właściciela nieruchomości. 2) Charakterystyka wraz z szacunkową ilością i rozmieszczeniem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: Pojemniki o pojemności 2500 l, przystosowane do opróżniania za pomocą dźwigu tzw. HDS, z zaczepem do podnoszenia oraz otwierania dna pojemnika w ilości 15 sztuk. Pojemniki zapewnia Zamawiający z zastrzeżeniem, że ich ilość może się zmienić o 20 %. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lokalizacji pojemników. O każdej takiej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę. Tabela 1. Rozmieszczenie i ilość pojemników do selektywnej zbiórki. Lp. Miejscowość Pojemnik Nr ew. działki Żółty Zielony Niebieski 1 Sulino boisko przy świetlicy wiejskiej 1 1 1 718-12 2 Sulino przy sklepie 1 1 1 726-18 3 Wiechowo przy przepompowni ścieków 1 1 1 40 4 Marianowo ul. Mieszka I 1 1 1 97-4 5 Marianowo ul. Stargardzka 1 1 1 27 6 Marianowo ul. Słoneczna 1 1 1 215-14 7 Trąbki przy drodze do stacji PKP 1 1 1 12-13 8 Dzwonowo przy cmentarzu 1 1 1 311 9 Dzwonowo przy świetlicy wiejskiej 1 1 1 193-3 10 Czarnkowo przy przystanku 1 1 1 160-4 11 Dalewo przy brukowanej drodze 1 1 1 282 12 Gogolewo przy zakładzie kamieniarskim 1 1 1 328 13 Gogolewo przy budynku wielorodzinnym nr 15 1 1 1 248 14 Krzywiec przy drodze do hydrofornii 1 1 1 1-3 15 Kępy centrum miejscowości 1 1 1 15 Razem 15 15 15 3) Zamawiający zastrzega, że miejsce lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów może ulec zmianie przed bądź w trakcie realizacji zamówienia. O każdej tego typu zmianie Wykonawca zostanie poinformowany na piśmie bądź zmiana zostanie wprowadzona do niniejszej SIWZ. 4) Charakterystyka pojemników w GPZO. ­1 pojemnik na odpady biodegradowalne - kontener zamknięty o pojemności do 5000 l, przystosowany do transportu odpowiednimi pojazdami, opatrzony napisem określającym rodzaj zbieranych do niego odpadów, ­1 pojemnik na odpady wielkogabarytowe - kontener o pojemności do 5000 l, przystosowany do transportu odpowiednimi pojazdami, opatrzony napisem określającym rodzaj zbieranych do niego odpadów, ­1 pojemnik na zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - kontener zamknięty o pojemności do 5000 l, przystosowany do transportu odpowiednimi pojazdami, opatrzony napisem określającym rodzaj zbieranych do niego odpadów, ­1 pojemnik na odpady budowlane i rozbiórkowe - kontener o pojemności do 5000 l przystosowany do transportu odpowiednimi pojazdami, opatrzony napisem określającym rodzaj zbieranych do niego odpadów, ­1 pojemnik na przeterminowane chemikalia i opakowania po nich, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, przeterminowane leki - kontener zamknięty o pojemności do 5000 l, przystosowany do transportu odpowiednimi pojazdami, opatrzony napisem określającym rodzaj zbieranych do niego odpadów, ­1 pojemnik na zużyte opony - kontener o pojemności do 5000 l, przystosowany do transportu odpowiednimi pojazdami opatrzony napisem określającym rodzaj zbieranych do niego odpadów. 5) Ilości odpadów komunalnych odebrana z terenu gminy Marianowo od stycznia 2014 do czerwca 2014. Tabela 2 Rodzaj odpadów Ilości odpadów w Mg I 2014 - VI 2014 Zmieszane odpady komunalne 301,54 Papier 9,59 Szkło 27,50 Tworzywa sztuczne 8,73 Odpady wielkogabarytowe 8,20 6. Obowiązki Wykonawcy przed rozpoczęciem oraz w trakcie realizacji zamówienia. 1) Najpóźniej dwa dni przed dniem podpisania umowy na realizację zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz punktów odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości objętych umową odbioru odpadów. 2) Wykonawca na koszt i zgodnie ze zleceniem właściciela nieruchomości wyposaży nieruchomość w niezbędne pojemniki przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. 3) Zamawiający dostarczy pojemniki do selektywnej zbiórki w oparciu o wykaz zawarty w tabeli nr 1 - Rozmieszczenie i ilość pojemników do selektywnej zbiórki, przed pierwszym dniem obowiązywania umowy na odbiór odpadów zawartej z Zamawiającym. 4) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Harmonogramu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Marianowo. Przy sporządzaniu harmonogramu Wykonawca musi uwzględnić listę punktów wywozowych, o której mowa w pkt 1, częstotliwość odbioru odpadów w poszczególnych miejscowościach, o której mowa w ust 4 pkt 1, oraz częstotliwość odbioru odpadów z GPZO. Harmonogram opracowany przez Wykonawcę wymaga akceptacji przez Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy. 5) Zamawiający i Wykonawca wspólnie odpowiadają za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. Opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram, Zamawiający będzie publikował na stronie internetowej www.marianowo.pl, a Wykonawca w formie wydruków, będzie zobowiązany przekazać właścicielom nieruchomości podczas pierwszego odbioru odpadów. 6) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu kwartalnych sprawozdań, zgodnych z art. 9n ust.1-3 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). 7) Wykonawca odpowiada za stan techniczny i sanitarny pojemników i kontenerów do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów, o których mowa w ust 4 pkt. 2 - 8. Wykonawca zobowiązany jest do ich napraw, systematycznych konserwacji, mycia i dezynfekcji oraz wymiany uszkodzonych lub zniszczonych pojemników. 8) Wykonawca jest zobowiązany do zebrania także odpadów leżących obok pojemników i kontenerów do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów, o których mowa w ust 4 pkt 2 - 8. 9) Wykonawca podczas odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Marianowo, będzie sprawdzał zawartość pojemników na w/w odpady. W przypadku stwierdzenia znacznych ilości (powyżej 10%) odpadów frakcji zbieranych selektywnie, będzie na bieżąco informował Zamawiającego. Raporty z w/w czynności Wykonawca dostarcza w ciągu 10 dni roboczych po przeprowadzonej kontroli i podaje w nim informacje jakie nieruchomości sprawdzono i na jakich nieruchomościach stwierdzono obecność odpadów zbieranych selektywnie w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne, podając adres nieruchomości, datę przeprowadzonej kontroli oraz dokumentacje fotograficzną lub video. 10) Pojazdy Wykonawcy w trakcie realizacji usług odbioru odpadów komunalnych realizowanych na rzecz Zamawiającego nie mogą jednocześnie odbierać odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, które nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt 11, 11) Jednoczesny odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, które nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami, jest dopuszczony tylko i wyłącznie w przypadku, gdy odbiór z pojemnika stanowiącego wyposażenie nieruchomości niezamieszkałej jest jednoznacznie ewidencjonowany elektronicznie z wyszczególnieniem danych o pojemności pojemnika i rodzaju odpadów w nim gromadzonych, które to dane mogą w sposób precyzyjny określić procentowy udział odpadów odbieranych z nieruchomości objętych i nieobjętych gminnym systemem gospodarowania odpadami. Określony w ten sposób udział stanowi podstawę określenia ostatecznej masy odpadów odebranych i zagospodarowanych w ramach realizacji usługi na rzecz Zamawiającego. 12) Odpady komunalne stanowiące przedmiot zamówienia zebrane z terenu gminy Marianowo, Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywać do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz przedstawienie Zamawiającemu (jeden raz w miesiącu, razem z fakturą) dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów. 13) Za szkody w majątku Zamawiającego lub osób trzecich spowodowane w trakcie odbioru odpadów odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 14) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności: a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.), b) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.), c) uchwały nr XXII-161-2012 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 792.), d) uchwały nr XXII-166-2012 Rady Gminy Marianowo z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 467), e) uchwały nr XVI-218-12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego dla regionu szczecińskiego. 15) System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 16) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych z nieruchomości zamieszkałych przez osoby zamieszkałe w Gminie Marianowo. 7. Dla potrzeb złożenia oferty Zamawiający szacuje łączną masę odpadów komunalnych do odbioru i zagospodarowania z terenu nieruchomości zamieszkałych na poziomie: Tabela 3 Rodzaj odpadów Szacowana ilość odpadów w ciągu 6 miesięcy trwania umowy [Mg] Zmieszane odpady komunalne 300,00 Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny 60,00 Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego jest jedynie prawem Zamawiającego - nie stanowi żadnego wiążącego zobowiązania.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.00.00-5, 90.51.40.00-3, 90.51.20.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 5.000 zł (słownie pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 21 listopada 2014 r. do godziny 10:30 - decyduje moment (godzina, minuta) wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do składanej oferty

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: a) zezwolenie na zbieranie i transport odpadów (zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach , Dz.U. z 2013 roku, poz.21 ze zm.), b) zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wydane przez Wójta Gminy Marianowo. c) wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Marszałka Województwa dot. zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 usługę główną. Za usługę główną zamawiający uzna usługę odbioru i zagospodarowania (lub przekazania do zagospodarowania odpadów komunalnych, z których każda była wykonywana na rzecz właścicieli nieruchomości lub gmin, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o łącznej masie minimum 500 Mg.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: ­ co najmniej dwoma pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, ­ co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, ­ co najmniej jednym pojazdem przystosowanym do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, ­ jednej bazy magazynowo - transportowej spełniającej wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2009 r. Nr 104 poz. 868).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie wg załącznika nr 2 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 250.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Europejski standart spalin - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień Umowy jest dopuszczalna w przypadku: a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa, b) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.marianowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Marianowo ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Marianowo ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo, pokój nr 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 13.11.2014.13.28.06_Ogloszenie_o_zamowieniu_13.11.2014.pdf 2014-11-13 13:28:06 290,3KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 13.11.2014.13.28.06_Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_07.11.2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-13 13:28:06 225,1KB 80 razy
2 13.11.2014.13.28.21_Zalacznik_Nr_1_do_SIWZ_Oferta_cenowa_07.11.2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-13 13:28:21 52,0KB 63 razy
3 13.11.2014.13.28.32_Zalacznik_Nr_2_do_SIWZ_Spelnianie_warunkow_07.11.2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-13 13:28:32 23,4KB 62 razy
4 13.11.2014.13.28.42_Zalacznik_Nr_3_do_SIWZ_Glowne_uslugi_07.11.2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-13 13:28:42 22,4KB 58 razy
5 13.11.2014.13.28.55_Zalacznik_Nr_4_Narzedzia_urzadzenia_07.11.2014.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-13 13:28:55 22,9KB 64 razy
6 13.11.2014.13.29.10_Zalacznik_Nr_5_do_SIWZ_Brak_podstaw_wykluczenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-13 13:29:10 22,6KB 117 razy
7 13.11.2014.13.29.28_Zalacznik_Nr_6_do_SIWZ_Grupa_kapitalowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-13 13:29:28 24,2KB 58 razy
8 13.11.2014.13.29.45_Zalacznik_Nr_7_do_SIWZ__Projekt_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-11-13 13:29:45 99,7KB 69 razy
Wynik postępowania
1 27.11.2014.12.47.17_Zawiadomienie_o_wyborze_ofery_27.11.2014.pdf 2014-11-27 12:47:17 201,8KB
Udzielenie zamówienia
1 05.12.2014.14.14.08_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_05.12.2014.pdf 2014-12-05 14:14:08 215,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 13-11-2014 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Pardel 13-11-2014
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Stępień 05-12-2014 14:14