herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Załączniki do budżetu 2005 - KATALOG -
Uchwała Nr XXII/142/2004 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005-02-18 09:20
Uchwała Nr XXII/141/2004 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu gminy Marianowo w latach 2005-2009. 2005-02-18 09:19
Uchwała Nr XXII/140/2004 w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na rok 2004 2005-02-18 09:18
Uchwała Nr XXII/139/2004 w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach kultury prowadzonych przez gminę Marianowo. 2005-02-18 09:17
Uchwała Nr XXII/138/2004 w sprawie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Marianowo 2005-02-18 09:16
Uchwała Nr XXII/137/2004 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, dotacji z bud 2005-02-18 09:15
Uchwała Nr XXII/136/2004 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej 2005-02-18 09:14
Uchwała Nr XXII/135/2004w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie Marianowo nieruchomości gruntowych przez Agencję Nieruchomości Rolnych 2005-02-18 09:11
Uchwała Nr XXII/134/2004 w sprawie zmiany Statutu Gminy Marianowo 2005-02-18 09:10
Uchwała Nr XXII/133/2004 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2005 rok i sposobu jego realizacji 2005-02-18 09:08
Uchwała Nr XXII/132/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2005 rok 2005-02-18 09:07
Uchwała Nr XXI/131/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marian 2005-01-16 12:25
Uchwała Nr XXI/130/2004 w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od 2005-01-16 12:24
Załączniki do uchwały 130 - KATALOG -
Uchwała Nr XXI/129/2004 w sprawie zmian budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2004 . 2005-01-16 12:22
Uchwała Nr XXI/128/2004 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów położonych w obrębie wsi Marianowo. 2005-01-16 12:21
Uchwała Nr XXI/127/2004 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pożytku publicznego 2005-01-16 12:19
Załącznik do uchwały 127 2005-01-16 12:18
Uchwała Nr XXI/126/2004 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. 2005-01-16 12:17
Uchwała Nr XXI/125/2004 w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie usuwania odpadów komunalnych 2005-01-16 12:16
Uchwała Nr XXI/124/2004 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków 2005-01-16 12:15
Uchwała Nr XXI/123/2004 zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 2005-01-16 12:11
Uchwała Nr XXI/122/2004 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok 2005-01-16 12:07