herb BIP - Urząd Gminy Marianowo

www.marianowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr III/23/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo 2019-01-08 10:03
Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 2019-01-08 10:02
Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2019 rok 2019-01-08 10:02
Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2019 rok i sposobu jego realizacji 2019-01-08 10:01
Uchwała Nr III/19/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za wykonywanie czynności publicznych 2019-01-08 10:00
Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na powierzenie Gminie - Miasto Stargard przez Gminę Marianowo zadania publicznego w zakresie prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Marianowo 2019-01-08 09:59
Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2019 rok" 2019-01-08 09:58
Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2019 rok 2019-01-08 09:56
Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2019 - 2029 2019-01-08 09:55
Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 2018-12-12 13:20
Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 2018-12-12 13:18
Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023 2018-12-12 13:18
Uchwała Nr II/11/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo 2018-12-12 13:16
Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo 2018-12-12 13:15
Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-12-12 13:14
Uchwała Nr I/8/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-12-04 11:12
Uchwała Nr I/7/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-12-04 11:11
Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2018-12-04 11:10
Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2018-12-04 11:08
Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2018-12-04 11:07
Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2018-12-04 11:06
Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marianowo 2018-12-04 11:06
Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Marianowo 2018-12-04 11:05
Uchwała Nr XL/258/2018 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 2018-11-14 10:17
Uchwała Nr XL/257/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok 2018-11-14 10:16
Uchwała Nr XL/256/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych 2018-11-14 10:15
Uchwała Nr XL/255/2018 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-11-14 10:14
Uchwała Nr XXXIX/254/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Marianowo 2018-10-23 10:19
Uchwała Nr XXXIX/253/2018 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" 2018-10-23 10:17
Uchwała Nr XXXIX/252/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-10-23 10:16
Uchwała Nr XXXVIII/251/2018 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2018-10-02 08:40
Uchwała Nr XXXVIII/250/2018 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-10-02 08:31
Uchwała Nr XXXVIII/249/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2018 - 2028 2018-10-02 08:30
Uchwała Nr XXXVII/248/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Marianowo oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 2018-08-29 09:22
Uchwała Nr XXXVII/247/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości 2018-08-29 09:21
Uchwała Nr XXXVII/246/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marianowo 2018-08-29 09:21
Uchwała Nr XXXVII/245/2018 w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Marianowo 2018-08-29 09:20
Uchwała Nr XXXVII/244/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości: Trąbki i Trąbki Małe dotyczących zniesienia nazw miejscowości Trąbki i Trąbki Małe oraz utworzenia jednej miejscowości o nazwie Trąbki 2018-08-29 09:19
Uchwała Nr XXXVII/243/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Marianowo 2018-08-29 09:18
Uchwała Nr XXXVII/242/2018 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie 2018-08-29 09:17
Uchwała Nr XXXVII/241/2018 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2018-08-29 09:16
Uchwała Nr XXXVII/240/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-08-29 09:15
Uchwała Nr XXXVI/239/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-07-19 13:07
Uchwała Nr XXXVI/238/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2018 - 2028 2018-07-19 13:05
Uchwała Nr XXXV/237/2018 w sprawie nadania tytułu honorowego "Stowarzyszenie Zasłużone dla Gminy Marianowo" 2018-06-18 12:07
Uchwała Nr XXXV/236/2018 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i pieczęci Gminy Marianowo oraz zasad ich używania 2018-06-18 12:05
Uchwała Nr XXXV/235/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2018-06-18 12:05
Uchwała Nr XXXV/234/2018 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego 2018-06-18 12:04
Uchwała Nr XXXV/233/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Marianowo do współpracy partnerskiej z Gminą Lassan 2018-06-18 12:03
Uchwała Nr XXXV/232/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo 2018-06-18 12:01
Uchwała Nr XXXV/231/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2018" 2018-06-18 12:00
Uchwała Nr XXXV/230/2018 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-06-18 11:57
Uchwała Nr XXXV/229/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 2018-06-18 11:55
Uchwała Nr XXXV/228/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2017 r. 2018-06-18 11:55
Uchwała Nr XXXIV/227/2018 w sprawie powołania Komisji Statutowej 2018-04-30 10:15
Uchwała Nr XXXIV/226/2018 w sprawie podziału Gminy Marianowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-30 10:14
Uchwała Nr XXXIV/225/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie" 2018-04-30 10:10
Uchwała Nr XXXIV/224/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2018 rok 2018-04-30 10:08
Uchwała Nr XXXIII/223/2018 uchylająca uchwałę w sprawie zasad wykonania przyłączy kanalizacyjnych i ponoszenia opłat za przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej 2018-04-05 12:28
Uchwała Nr XXXIII/222/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2018 roku 2018-04-05 12:27
Uchwała Nr XXXII/221/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Marianowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2018-02-27 14:51
Uchwała Nr XXXII/220/2018 w sprawie sprostowania uchwały 2018-02-27 14:50
Uchwała Nr XXXII/219/2018 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marianowo na lata 2018 - 2022 2018-02-27 14:48
Uchwała Nr XXXII/218/2018 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-02-27 14:46
Uchwała Nr XXXI/217/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Marianowo do Klastra Energii "Odnawialny Chociwel" 2018-02-02 11:03
Uchwała Nr XXXI/216/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marianowo 2018-02-02 11:02
Uchwała Nr XXXI/215/2018 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie na terenie gminy Marianowo na lata 2018-2021" 2018-02-02 11:00
Uchwała Nr XXXI/214/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Marianowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2018-02-02 10:58
Uchwała Nr XXXI/113/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2018 rok 2018-02-02 10:57