Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Wybory ławników na nową kadencję 2024-2027

Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2019 r. Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.), zwanej w dalszej części „ustawą”.

Wybory ławników przygotowują gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie wystąpił z pismem do Rady Gminy Marianowo o dokonanie wyboru 1 osoby na ławnika dla spraw pracy na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie na kadencję lat 2024 – 2027.

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników:

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy, kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. Kandydatów należy zgłaszać w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693, z późń. zm.). Do karty zgłoszenia należy załączyć następujące dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy:

1)     informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)     oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)     oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)     zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)     dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt od 1 do 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

1)     aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty powyższe powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia;

2)     imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Zgodnie z art. 162 § 7 i 8 ustawy koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 162 § 7a ustawy koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Rady gminy dokonują wyboru ławników najpóźniej w październiku 2023 r.

Do 31 października 2023 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy. Spośród ławników znajdujących się na liście rady gmin wskazują ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących trybu zgłaszania kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Marianowo, ul. Mieszka I 1, 73 – 121 Marianowo, pokój nr 11 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 7.15 do 15.15, pod numerem tel. 91 561 38 66 wew. 26 oraz na stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.marianowo.pl w zakładce wybory oraz www.marianowo.pl.

Wzór karty zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy Marianowo (pokój nr 11), a także z załącznika zamieszczonego poniżej.

 

Przewodniczący Rady Gminy Marianowo
/-/ Mateusz Ruciński 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 01-06-2023 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kortus-Wojciechowska 01-06-2023
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Stępień 01-06-2023 14:30