Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn.: "Likwidacja i rekultywacja składowiska opakowań po pestycydach w m. Dalewo, dz. nr geod. 63, Gm. Marianowo"


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Marianowo, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo, woj. zachodniopomorskie, tel./fax 091 5613866

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.marianowo.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Likwidacja i rekultywacja składowiska opakowań po pestycydach w m. Dalewo, gm. Marianowo

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakres:

- wydobycie z silosów odpadów i poddanie utylizacji poprzez spalenie - przewidywana ilość - 17,86 Mg

- rozbiórka silosów betonowych (gruz pochodzący z silosów i pokryw betonowych zlokalizowanych na terenie mogilnika)

przeznaczonych do składowania na terenie składowiska odpadów niebezpiecznych- przewidywana ilość - 159,40 Mg,

- wywiezienie gruntu z sąsiedztwa silosów na teren składowiska odpadów niebezpiecznych - przewidywana

ilość - 841,34 Mg,

- zasypanie wykopów czystym gruntem - przewidywana ilość - 449,50 m3

- rozścielenie ziemi urodzajnej - przewidywana ilość - 58,00 m3

- opróbowanie końcowe - 10

- sadzenie drzew iglastych wraz z pielęgnacją - przewidywana ilość - 75

Zakres robót oraz sposób ich wykonania zawiera SIWZ

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

K
od CPV: 90523000-9 - Usługi usuwania odpadów toksycznych z wyjątkiem odpadów radioaktywnych
Kod CPV: 90522000-2 - Usługi w zakresie skażonej gleby

Kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie
    20 000,00 zł..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • O udzielenie zamówienia, określonego w niniejszej SIWZ mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. l ustawy.

  • Nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. l i 2 ustawy.

  • Wykonali w okresie ostatnich 5 lat, lub gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zadanie, odpowiadające swemu rodzajowi i wartością przedmiotowi zamówienia z podaniem wartości oraz daty i miejsca wykonania. Zamawiający uzna roboty, których wartość (każdej z osobna) będzie nie mniejsza niż 50 % wskazanej w ofercie.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.marianowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Urzędzie Gminy w Marianowie ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo.

IV.3.4) Termin składania ofert: 06.03.2009 godzina 9:45, miejsce: Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu
Gminy w
Marianowie przy ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu_nieograniczonym.doc 2009-01-23 11:10:57 35KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-01-23 11:10:57 382,5KB 149 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedz_na_zapytanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-01-27 09:12:02 21KB
2 wyjasnienia_dot._SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-06 14:04:01 30KB
3 Odpowiedz_na_zapytanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-13 11:12:13 21KB
4 Odpowiedz_na_zapytanie.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-20 08:21:18 21KB
5 Odpowidz_z_dnia_27.01.2009r.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-25 13:15:33 20,5KB
6 Odpowiedz_na_zapytanie_z_dnia_13-02-2009.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-25 13:16:17 21,5KB
7 Odpowiedz_na_zapytanie_z_dnia_24-02-2009.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-25 13:17:04 27,5KB
8 Odpowiedz_na_zapytanie_z_dnia_2009-02-27.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-03-02 09:07:27 51KB
Odwołania
1 Protest.pdf 2009-03-24 12:52:54 425,3KB
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.doc 2009-03-18 13:19:17 63KB
2 Protokol_z_postepowania_o_udzielenie_zamowienia.pdf 2009-05-26 12:15:31 1,4MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 23-01-2009 11:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Bugajny 22-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Stępień 26-05-2009 12:15