Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 935.194,86 zł

Ogłoszenie nr 635537-N-2018 z dnia 2018-10-12 r.

Gmina Marianowo: Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 935.194,86 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Marianowo, krajowy numer identyfikacyjny 85422265780000, ul. Mieszka I  1 , 73121   Marianowo, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 561 38 66, e-mail chlebicki@marianowo.pl, faks 091 561 38 66.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.marianowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www:bip.marianowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pomocą operatora pocztowego, kurierem lub osobiście
Adres:
Urząd Gminy Marianowo, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo, pok. nr 15, I pięrto sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 935.194,86 zł.
Numer referencyjny: Fn.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 935.194,86 zł. (dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery zł 25/100).” Przeznaczenie kredytu długoterminowego: finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy kredytowej do 30 czerwca 2028 r.

II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2028-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.) oraz że posiada (aktualne) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 ze zm.), a w przypadku o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków na formularzu według wzoru jak w załączniku nr 3 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków na formularzu według wzoru jak w załączniku nr 3 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W przypadku niewykorzystania przez zamawiającego części kredytu lub dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłaty w formie aneksu do umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w zakresie terminów harmonogramu spłat rat kapitałowych i ich wysokości bez naliczania z tego tytułu prowizji i innych dodatkowych opłat.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 12.10.2018.14.16.14_Ogloszenie_o_zamowieniu_12.10.2018.pdf 2018-10-12 14:16:14 92,8KB
2 26.10.2018.15.03.12_Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_26.10.2018.pdf 2018-10-26 15:03:12 35,1KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12.10.2018.14.16.14_Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:16:14 1,6MB 36 razy
2 zalacznik_nr_1_do_siwz_formularz_oferty.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:24:08 43,5KB 12 razy
3 zalacznik_nr_2__do_siwz_oŚwiadczenie_wykonawcy.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:24:52 34KB 19 razy
4 zalacznik_nr_3__do_siwz_oŚwiadczenie_wykonawcy.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:25:42 30,5KB 11 razy
5 zalacznik_nr_4__do_siwz_oŚwiadczenie_wykonawcy.doc Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:25:56 30,5KB 12 razy
6 zal._5_uchwala_nr_xxx-200-2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:26:08 6,5MB 27 razy
7 zal._6_uchwala_nr_xxxviii-250-2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:26:22 2,5MB 24 razy
8 zal._7_uchwala_nr_xxx-199-2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:26:32 8,0MB 14 razy
9 zal._8_zarzadzenie_nr_61-2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:26:42 5,1MB 32 razy
10 zal._9_uchwala_nr_xxxvi-238-2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:26:51 5,8MB 17 razy
11 zal._10_uchwala_nr_xxxviii-249-2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:27:13 5,9MB 29 razy
12 zal._11_uchwala_nr_xxxv-229-2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:27:26 560,6KB 25 razy
13 zal._12_uchwala_nr_xxxv-228-2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:27:38 25,6MB 14 razy
14 zal._13_uchwala_rio_nr_cccxliii_535_2017_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:27:51 679,8KB 12 razy
15 zal._14_uchwala_rio_nr_v_10_2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:28:01 628,7KB 23 razy
16 zal._15_uchwala_rio_nr_v_9_2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:28:19 499,3KB 16 razy
17 zal._16_uchwala_rio_nr_cccxliii_537_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:28:33 580,0KB 14 razy
18 zal._17_uchwala_rio_nr_xciv_184_2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:28:47 1,1MB 20 razy
19 zal._18_uchwala_rio_nr_cccxxi_566_2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:28:59 619,2KB 24 razy
20 zal._19_uchwala_rio_nr_ccclxxxvi_683_2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:29:11 96,3KB 16 razy
21 zal._20_nds_za_2017_r.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:29:29 178,0KB 20 razy
22 zal._21_rbz_za_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:29:44 106,0KB 19 razy
23 zal._22_rbn_za_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:29:58 261,6KB 14 razy
24 zal._23_rb27s_za_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:30:13 718,3KB 11 razy
25 zal._24_rb28s_za_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:30:13 1022,3KB 20 razy
26 zal._25_rbpdp_za_2017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:30:33 154,2KB 19 razy
27 zal._26_rb27s_za_i_polrocze_2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:30:33 665,1KB 17 razy
28 zal._27_rb28s_za_i_polrocze_2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:30:33 993,5KB 13 razy
29 zal._28_rbn_za_i_polrocze_2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:30:47 266,1KB 12 razy
30 zal._29_rbnds_za_i_polrocze_2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:30:47 201,6KB 13 razy
31 zal._30_rbz_za_i_polrocze_2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:31:01 102,3KB 18 razy
32 zal._31_zaswiadczenie_o_niezaleganiu_us.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:31:01 249,5KB 20 razy
33 zal._32_zaswiadczenie_o_niezaleganiu_zus.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:31:13 54,1KB 22 razy
34 zal._33_informacja_o_zadluzeniu_gminy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:31:13 40,9KB 16 razy
35 zal._34_decyzja_w_sprawie_nadania_nip.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:31:25 211,8KB 27 razy
36 zal._35_zaswiadczenie_regon.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:31:25 317,4KB 11 razy
37 zal._36_zaswiadczenie_o_wyborze_wojta.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:31:37 155,8KB 14 razy
38 zal._37_uchwala_w_sparwie_powolania_skarbnika.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-12 14:31:37 230,3KB 14 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 26.10.2018.14.09.49_Wyjasnienia_do_SIWZ_26.10.2018.pdf Po terminie otwarcia ofert 2018-10-26 14:09:49 609,7KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 26.10.2018.15.05.05_Ogloszenie_-_zmiana_terminu_skladania_ofert_26.10.2018.pdf 2018-10-26 15:05:05 35,1KB
Wynik postępowania
1 14.11.2018.12.34.27_Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_14.11.2018.pdf 2018-11-14 12:34:27 261,0KB
Udzielenie zamówienia
1 21.11.2018.15.05.26_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_21.11.2018.pdf 2018-11-21 15:05:26 61,9KB
Informacja z otwarcia ofert
1 08.11.2018.11.42.18_Informacja_z_otwarcia_ofert_07.11.2018.pdf 2018-11-08 11:42:18 215,0KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 12-10-2018 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Gnas 12-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Stępień 21-11-2018 15:05