Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr II/16/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi 2011-01-07 12:13
dokument Uchwała Nr II/15/2010 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2011 rok 2011-01-07 11:55
dokument Uchwała Nr II/14/2010 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok 2011-01-07 11:33
dokument Uchwała Nr II/13/2010 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2011 rok i sposobu jego realizacji 2011-01-07 11:30
dokument Uchwała Nr II/12/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Marianowo na lata 2011 - 2014 sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie 2011-01-07 11:27
dokument Uchwała Nr II/11/2010 w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenia w zakresie usuwania odpadów komunalnych 2011-01-07 11:18
dokument Uchwała Nr II/10/2010 uchylająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Marianowo na lata 2008 - 2015 2011-01-07 11:11
dokument Uchwała Nr II/9/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2011 rok 2011-01-07 11:08
dokument Uchwała Nr II/8/2010 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2011 - 2021 2011-01-07 10:57
dokument Uchwała Nr II/7/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo 2011-01-07 10:54
dokument Uchwała Nr I/06/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2010-12-09 08:41
dokument Uchwała Nr I/05/2010 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2010-12-09 08:39
dokument Uchwała Nr I/04/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2010-12-09 08:37
dokument Uchwała Nr I/03/2010 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2010-12-09 08:36
dokument Uchwała Nr I/02/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marianowo 2010-12-09 08:34
dokument Uchwała Nr I/01/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Marianowo 2010-12-09 08:33
dokument Uchwała Nr XLV/296/2010 w sprawie współdziałania z Gminą Stara Dąbrowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, działających na terenie Gminy Marianowo 2010-11-09 16:03
dokument Uchwała Nr XLV/295/2010 w sprawie współdziałania z Gminą Stargard Szczeciński w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, działających na terenie Gminy Marianowo 2010-11-09 15:53
dokument Uchwała Nr XLV/294/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planów Odnowy Miejscowości Gminy Marianowo na lata 2008-2015" 2010-11-09 15:50
dokument Uchwała Nr XLV/293/2010 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 2010-11-09 15:46
dokument Uchwała Nr XLV/292/2010 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011" 2010-11-09 15:43
dokument Uchwała Nr XLV/291/2010 w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2010-11-09 15:39
dokument Uchwała Nr XLV/290/2010 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dotyczącego terenów położonych w obrębie wsi Dzwonowo 2010-11-09 15:36
dokument Uchwała Nr XLV/289/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2010-11-09 15:29
dokument Uchwała Nr XLV/288/2010 w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2011 2010-11-09 15:22
dokument Uchwała Nr XLV/287/2010 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2011 rok 2010-11-09 15:20
dokument Uchwała Nr XLIV/286/2010 w sprawie rozpatrzenia skargi 2010-10-12 10:03
dokument Uchwała Nr XLIV/285/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2010" 2010-10-12 10:01
dokument Uchwała Nr XLIV/284/2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Marianowo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 2010-10-12 09:58
dokument Uchwała Nr XLIV/283/2010 w sprawie rozwiązania i likwidacji Związku Gmin Dorzecza Iny 2010-10-12 09:51
dokument Uchwała Nr XLIV/282/2010 w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Marianowo na lata 2009-2016" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2010-10-13 13:48
dokument Uchwała Nr XLIV/281/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2010-10-12 09:22
dokument Uchwała Nr XLIV/280/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok 2010-10-12 09:04
dokument Uchwała Nr XLIV/279/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2010-10-12 08:23
dokument Uchwała Nr XLIV/278/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 2010-10-12 08:17
dokument Uchwała Nr XLIV/277/2010 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. 2010-10-12 08:13
dokument Uchwała Nr XLIV/276/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Marianowo na terenie gminy Marianowo 2010-10-12 08:08
dokument Uchwała Nr XLIII/275/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania "Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników ulicy Jeziornej w miejscowości Marianowo na odcinku od ulicy Sydonii do mostu na rzece Krępa" 2010-09-15 14:05
dokument Uchwała Nr XLIII/274/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. 2010-09-15 13:41
dokument Uchwała Nr XLII/273/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 2010-08-09 09:34
dokument Uchwała Nr XLII/272/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych 2010-08-09 09:31
dokument Uchwała Nr XLII/271/2010 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Marianowo 2010-08-09 09:28
dokument Uchwała Nr XLII/270/2010 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2010-08-09 09:26
dokument Uchwała Nr XLII/269/2010 w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marianowo lub jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych 2014-04-10 08:32
dokument Uchwała Nr XLII/268/2010 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Marianowo 2010-08-09 09:16
dokument Uchwała Nr XLII/267/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Marianowo 2010-08-09 09:14
dokument Uchwała Nr XLI/266/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 2010-06-22 09:53
dokument Uchwała Nr XLI/265/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2010-06-22 09:50
dokument Uchwała Nr XLI/264/2010 w sprawie zaopiniowania wykazu lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne 2010-06-22 09:48
dokument Uchwała Nr XLI/263/2010 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2010-06-22 09:47
dokument Uchwała Nr XLI/262/2010 w sprawie przyjęcia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marianowo na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 - 2016" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2010-06-22 09:46
dokument Uchwała Nr XLI/261/2010 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Marianowo" 2010-06-22 09:43
dokument Uchwała Nr XLI/260/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 2010-06-22 09:41
dokument Uchwała Nr XLI/259/2010 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim 2010-06-22 09:40
dokument Uchwała Nr XLI/258/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania "Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników ulicy Jeziornej w miejscowości Marianowo na odcinku od ulicy Sydonii do mostu na rzece Krępa" 2010-06-22 09:39
dokument Uchwała Nr XLI/257/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadań własnych związanych z utworzeniem Akademii Sztuki w Szczecinie 2010-06-22 09:38
dokument Uchwała Nr XLI/256/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim 2010-06-22 09:37
dokument Uchwała Nr XLI/255/2010 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. 2010-06-22 09:36
dokument Uchwała Nr XL/254/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Planów Odnowy Miejscowości Gminy Marianowo na lata 2008-2015" 2010-05-12 15:12
dokument Uchwała Nr XL/253/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy pomiędzy Gminą Marianowo a Gminą Mescherin na lata 2009-2015" 2010-05-12 15:06
dokument Uchwała Nr XL/252/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. 2010-05-12 14:31
dokument Uchwała Nr XL/251/2010 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium za 2009 rok 2010-05-12 14:27
dokument Uchwała Nr XXXIX/250/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawki za 1 km przebiegu pojazdu samochodowego niebędącego własnością gminy Marianowo, w podróży służbowej radnego na terenie kraju i poza jego granicami 2010-04-13 09:18
dokument Uchwała Nr XXXIX/249/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych 2010-04-13 09:16
dokument Uchwała Nr XXXIX/248/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2011 rok 2010-04-13 09:14
dokument Uchwała Nr XXXIX/247/2010 w sprawie współdziałania z Gminą Chociwel w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Marianowo 2010-04-13 09:13
dokument Uchwała Nr XXXIX/246/2010 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. 2010-04-13 09:04
dokument Uchwała Nr XXXIX/245/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Marianowie 2010-04-13 09:03
dokument Uchwała Nr XXXVIII/244/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych 2010-04-13 09:01
dokument Uchwała Nr XXXVIII/243/2010 w sprawie zmian budżetu, zmian w budżecie gminy Marianowo na 2010 r. oraz w zmiany limitów wydatków na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2010 i kolejnych 2010-02-09 09:08
dokument Uchwała Nr XXXVIII/242/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Marianowo na 2010 r. 2010-02-09 09:03
dokument Uchwała Nr XXXVIII/241/2010 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2010" 2010-02-09 08:59
dokument Uchwała Nr XXXVIII/240/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2010 rok 2010-02-09 08:57
dokument Uchwała Nr XXXVIII/239/2010 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2010 " 2010-02-09 08:54
dokument Uchwała Nr XXXVIII/238/2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2010 rok 2010-02-09 08:49
dokument Uchwała Nr XXXVIII/237/2010 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2010-02-09 08:40