Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze


OGŁOSZENIE O NABORZE


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Samodzielne stanowisko ds. obsługi funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

 1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo

 1. Określenie stanowiska:

Samodzielne stanowisko ds. obsługi funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

 1. Wskazanie, czy o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

O w/w stanowisko mogą ubiegać się osoby posiadające obywatelstwo polskie

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe z zakresu administracji publicznej,

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. nieposzlakowana opinia,

 6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie gminy w tym ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.),

  2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych,

  3. znajomość przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, ze zm.),

  4. znajomość przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, ze zm.),

  5. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows (znajomość pakietu MS Office, umiejętność obsługi przeglądarek internetowych, poczty elektronicznej itp.),

  6. umiejętność posługiwania się programem informatycznym obsługującym świadczenia rodzinne i alimentacyjne firmy Sygnity,

  7. komunikatywność, samodzielność i operatywność,

  8. wysoka kultura osobista.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. realizowanie zadań zleconych gminie z zakresu świadczeń rodzinnych,

  1. realizowanie zadań zleconych gminie z zakresu funduszu alimentacyjnego,

  2. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

  3. sporządzanie sprawozdawczości z realizacji w/w zadań.

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  1. życiorys - curriculum vitae,

  1. kwestionariusz osobowy,

  1. kserokopie świadectw pracy (jeżeli kandydat posiada),

  1. kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach potwierdzających posiadanie kwalifikacji, uprawnień i umiejętności pożądanych na określonym stanowisku pracy (jeżeli kandydat posiada),

  1. oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  1. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

  1. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w GOPS w Marianowie lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2010 r. włącznie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji kandydata, z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko Samodzielne stanowisko ds. obsługi funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych”.

Dokumenty, które wpłyną do GOPS w Marianowie po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w drodze naboru zostają dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które brały udział w procesie rekrutacji stanowią załączniki do protokołu z przeprowadzonego naboru i przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.marianowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie GOPS.

Kierownik GOPS

Jolanta Zygadło

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 12-10-2010 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Zygadło 12-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2010 11:59