Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XIII/92/2011 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2012 rok i sposobu jego realizacji 2012-01-09 16:02
dokument Uchwała Nr XIII/91/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2012 rok 2012-01-09 15:59
dokument Uchwała Nr XIII/90/2011 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok 2012-01-09 15:58
dokument Uchwała Nr XIII/89/2011 w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystaków komunikacyjnych na terenie Gminy Marianowo 2012-01-09 15:56
dokument Uchwała Nr XIII/88/2011 w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Marianowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 2012-01-09 15:53
dokument Uchwała Nr XIII/87/2011 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2012-01-09 15:52
dokument Uchwała Nr XIII/86/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za wykonywanie czynności publicznych 2012-01-09 15:45
dokument Uchwała Nr XIII/85/2011 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2012" 2012-01-09 15:43
dokument Uchwała Nr XIII/84/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2012 rok 2012-01-09 15:41
dokument Uchwała Nr XIII/83/2011 w sprawie zatwierdzenia '"Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2012" 2012-01-09 15:39
dokument Uchwała Nr XIII/82/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2012 rok 2012-01-09 15:37
dokument Uchwała Nr XIII/81/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2012-2021 2012-01-09 15:31
dokument Uchwała Nr XIII/80/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2012 rok 2012-01-09 15:24
dokument Uchwała Nr XII/79/2011 zmianiająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 2011-12-02 11:06
dokument Uchwała Nr XII/78/2011 w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne 2011-12-02 11:03
dokument Uchwała Nr XII/77/2011 w sprawie ustalenia górnej granicy stawki za usługi podmiotów posiadających zezwolenie w zakresie usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 2011-12-02 11:01
dokument Uchwała Nr XII/76/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2011-12-02 10:58
dokument Uchwała Nr XII/75/2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2011-12-02 10:55
dokument Uchwała Nr XII/74/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2011" Marianowo na rok 2011 2011-12-02 10:52
dokument Uchwała Nr XII/73/2011 w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo" 2011-12-02 10:14
dokument Uchwała Nr XII/72/2011 w sprawie wystąpienia Gminy Marianowo ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2011-12-02 09:16
dokument Uchwała Nr XI/71/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2011-11-07 10:16
dokument Uchwała Nr XI/70/2011 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 2011-11-07 10:12
dokument Uchwała Nr XI/69/2011 w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo 2011-11-07 10:09
dokument Uchwała Nr XI/68/2011 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2012 2011-11-07 10:06
dokument Uchwała Nr XI/67/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok 2011-11-07 10:04
dokument Uchwała Nr XI/66/2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012 rok 2011-11-07 10:02
dokument Uchwała Nr XI/65/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2011 rok 2011-11-07 09:59
dokument Uchwała Nr XI/64/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2011 2021 2011-11-07 09:55
dokument Uchwała Nr XI/63/2011 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2012" 2011-11-07 09:43
dokument Uchwała Nr X/62/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2011-10-21 14:29
dokument Uchwała Nr X/61/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy rady Gminy Marianowo na 2011 rok i sposobu jego realizacji 2011-10-21 14:28
dokument Uchwała Nr X/60/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2011 r. 2011-10-21 14:24
dokument Uchwała Nr X/59/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Marianowo na lata 2011-2017 2011-10-21 14:22
dokument Uchwała Nr VIII/58/2011 w sprawie współdziałania z Gminą Suchań w zakresie realizacji projektu pod nazwą ''Wzmocnienie potencjału kadrowego i organizacyjnego JST powiatu stargardzkiego'', współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-07-29 12:44
dokument Uchwała Nr VIII/57/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2011-2021 2011-07-29 12:40
dokument Uchwała Nr VIII/56/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2011 r. 2011-07-29 12:36
dokument Uchwała Nr VIII/55/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Marianowo 2011-07-29 12:32
dokument Uchwała Nr VIII/54/2011 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2011-07-29 12:29
dokument Uchwała Nr VIII/53/2011 w sprawie rozpatrzenie skargi 2011-07-29 12:27
dokument Uchwała Nr VIII/52/2011 w sprawie rozpatrzenie skargi 2011-07-29 12:25
dokument Uchwała Nr VII/51/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi 2011-07-11 12:42
dokument Uchwała Nr VII/50/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi 2011-07-11 12:40
dokument Uchwała Nr VII/49/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2011-07-11 12:38
dokument Uchwała Nr VII/48/2011 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie 2011-07-11 12:35
dokument Uchwała Nr VII/47/2011 w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych 2011-07-11 12:32
dokument Uchwała Nr VII/46/2011 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Marianowo i określenia granic ich obwodów oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Marianowo publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2011-07-11 12:29
dokument Uchwała Nr VII/45/2011 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Marianowie im. Jana Pawła II poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Sulinie 2011-07-11 12:24
dokument Uchwała Nr VII/44/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2011" 2011-07-11 12:21
dokument Uchwała Nr VII/43/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2011 - 2021 2011-07-11 12:18
dokument Uchwała Nr VII/42/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2011 r. 2011-07-11 12:15
dokument Uchwała Nr VII/41/2011 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2010 2011-07-11 12:13
dokument Uchwała Nr VII/40/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2010 r. 2011-07-14 08:37
dokument Uchwała Nr VI/39/2011 w sprawie współdziałania z Gminą Suchań w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Marianowo 2011-05-10 11:17
dokument Uchwała Nr VI/38/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 2011-05-10 11:14
dokument Uchwała Nr VI/37/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2011-05-10 11:12
dokument Uchwała Nr VI/36/2011 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2011 r. 2011-05-10 11:09
dokument Uchwała Nr VI/35/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2011 - 2021 2011-05-10 11:06
dokument Uchwała Nr VI/34/2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Marianowo za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011-05-10 10:58
dokument Uchwała Nr V/33/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2012 rok 2011-04-06 16:38
dokument Uchwała Nr V/32/2011 w sprawie współdziałania z Gminą Stara Dąbrowa w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, działających na terenie Gminy Marianowo 2011-04-06 16:35
dokument Uchwała Nr V/31/2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Marianowo na terenie gminy Marianowo 2011-04-06 16:40
dokument Uchwała Nr IV/30/2011 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Marianowie im. Jana Pawła II poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Sulinie 2011-02-24 08:23
dokument Uchwała Nr IV/29/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2011" 2011-02-24 08:18
dokument Uchwała Nr IV/28/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2011" 2011-02-24 08:15
dokument Uchwała Nr IV/27/2011 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Marianowo do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "POMERANIA" 2011-02-24 08:12
dokument Uchwała Nr IV/26/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2011 r. 2011-02-24 08:09
dokument Uchwała Nr III/25/2011 w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne 2011-02-02 11:56
dokument Uchwała Nr III/24/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2011-02-02 11:51
dokument Uchwała Nr III/23/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok 2011-02-02 11:43
dokument Uchwała Nr III/22/2011 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2011" 2011-02-02 11:40
dokument Uchwała Nr III/21/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2011 rok 2011-02-02 11:35
dokument Uchwała Nr III/20/2011 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2011" 2011-02-02 11:23
dokument Uchwała Nr III/19/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2011 rok 2011-02-02 11:18
dokument Uchwała Nr III/18/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2011-02-02 11:15
dokument Uchwała Nr III/17/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie na terenie Gminy Marianowo na lata 2011 - 2015 2011-02-02 11:10