Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXII/169/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2013 rok 2013-01-03 09:56
dokument Uchwała Nr XXII/168/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok 2013-01-03 09:55
dokument Uchwała Nr XXII/167/2012 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2013 rok i sposobu jego realizacji 2013-01-03 09:53
dokument Uchwała Nr XXII/166/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona opłatę przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-03 09:51
dokument Uchwała Nr XXII/165/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-02-06 14:25
dokument Uchwała Nr XXII/164/2012 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2013-01-03 09:48
dokument Uchwała Nr XXII/163/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 2013-01-03 09:46
dokument Uchwała Nr XXII/162/2012 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Marianowo 2013-01-03 09:45
dokument Uchwała Nr XXII/161/2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2013-02-06 14:28
dokument Uchwała Nr XXII/160/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy w Marianowie 2013-01-03 09:42
dokument Uchwała Nr XXII/159/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo, obejmującego część obrębu ewidencyjnego Marianowo, dotyczącego kopalni kruszywa naturalnego "Wiechowo II" 2013-01-03 09:41
dokument Uchwała Nr XXII/158/2012 uchylająca uchwałę w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Marianowo, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 2013-01-03 09:39
dokument Uchwała Nr XXII/157/2012 uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Marianowo 2013-01-03 09:38
dokument Uchwała Nr XXII/156/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie rocznych porozumień z Gminą - Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację przez Miejską Izbę Wytrzeźwień w Szczecinie programu interwencyjno - motywacyjnego skierowanego do osób zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie Gminy Marianowo 2013-01-03 09:36
dokument Uchwała Nr XXII/155/2012 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2013" 2013-01-03 09:34
dokument Uchwała Nr XXII/154/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2013 rok 2013-01-03 09:33
dokument Uchwała Nr XXII/153/2012 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2013" 2013-01-03 09:32
dokument Uchwała Nr XXII/152/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2013 rok 2013-01-03 09:31
dokument Uchwała Nr XXII/151/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2013-01-03 09:30
dokument Uchwała Nr XXII/150/2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2013 ? 2023 2013-01-03 09:27
dokument Uchwała Nr XXII/149/2012 w sprawie uchwalania budżetu Gminy Marianowo na 2013 rok 2013-01-03 09:25
dokument Uchwała Nr XXI/148/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok 2012-11-30 09:18
dokument Uchwała Nr XXI/147/2012 uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie kolejnej umowy najmu ze Stowarzyszeniem "Sieja" 2012-11-30 09:15
dokument Uchwała Nr XXI/146/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-11-30 09:13
dokument Uchwała Nr XXI/145/2012 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2012-11-30 09:09
dokument Uchwała Nr XXI/144/2012 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2012-11-30 09:08
dokument Uchwała Nr XXI/143/2012 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2012-11-30 09:05
dokument Uchwała Nr XXI/142/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2012-11-30 09:03
dokument Uchwała Nr XXI/141/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2012-11-30 09:00
dokument Uchwała Nr XXI/140/2012 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2012-11-30 08:57
dokument Uchwała Nr XX/139/2012 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013" 2012-11-20 12:14
dokument Uchwała Nr XX/138/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu ze Stowarzyszeniem "SIEJA" 2012-11-20 12:12
dokument Uchwała Nr XX/137/2012 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2013 2012-11-20 12:11
dokument Uchwała Nr XX/136/2012 w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2012-11-20 12:09
dokument Uchwała Nr XX/135/2012 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2012-11-20 12:07
dokument Uchwała Nr XX/134/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok 2012-11-20 12:05
dokument Uchwała Nr XX/133/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok 2012-11-20 12:04
dokument Uchwała Nr XX/132/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2012-11-20 12:03
dokument Uchwała Nr XX/131/2012 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 2012-11-20 13:08
dokument Uchwała Nr XIX/130/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2012" 2012-11-12 10:34
dokument Uchwała Nr XIX/129/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2012" 2012-10-08 10:15
dokument Uchwała Nr XIX/128/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2012 - 2021 2012-10-08 10:12
dokument Uchwała Nr XIX/127/2012 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 2012-10-08 10:08
dokument Uchwała Nr XIX/126/2012 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2012-10-08 10:06
dokument Uchwała Nr XIX/125/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2012-10-08 10:02
dokument Uchwała Nr XIX/124/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2012-10-08 09:49
dokument Uchwała Nr XIX/123/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2012-10-08 09:48
dokument Uchwała Nr XVIII/122/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2012 - 2021 2012-08-29 11:18
dokument Uchwała Nr XVIII/121/2012 w sprawie podziału Gminy Marianowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2012-08-29 11:17
dokument Uchwała Nr XVIII/120/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Marianowo, gmina Marianowo 2012-08-29 11:16
dokument Uchwała Nr XVIII/119/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-08-29 10:42
dokument Uchwała Nr XVIII/118/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-08-29 10:40
dokument Uchwała Nr XVIII/117/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Marianowo 2012-08-29 10:38
dokument Uchwała Nr XVIII/116/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2012-08-29 10:36
dokument Uchwała Nr XVII/115/2012 w sprawie podziału Gminy Marianowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2012-06-19 11:19
dokument Uchwała Nr XVII/114/2012 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2012-09-07 15:15
dokument Uchwała Nr XVII/113/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2012 - 2021 2012-06-19 11:17
dokument Uchwała Nr XVII/112/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2012-06-19 11:16
dokument Uchwała Nr XVII/111/2012 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 2012-06-19 11:15
dokument Uchwała Nr XVII/110/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2011 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2011 r. 2012-06-19 11:12
dokument Uchwała Nr XVII/109/2012 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2012-06-19 10:20
dokument Uchwała Nr XVI/108/2012 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 2012-03-30 14:56
dokument Uchwała Nr XVI/107/2012 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2012 roku 2012-03-30 14:54
dokument Uchwała Nr XVI/106/2012 w sprawie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2012-03-30 14:51
dokument Uchwała Nr XVI/105/2012 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marianowo 2012-03-30 14:50
dokument Uchwała Nr XVI/104/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2013 rok 2012-03-30 14:48
dokument Uchwała Nr XVI/103/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 2012-03-30 14:46
dokument Uchwała Nr XVI/102/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego 2012-03-30 14:43
dokument Uchwała Nr XVI/101/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2012-03-30 14:42
dokument Uchwala Nr XV/100/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Trąbki 2012-03-09 13:48
dokument Uchwala Nr XV/99/2012 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy siedziby powiatu stargardzkiego ze Stargardu Szczecińskiego na Stargard 2012-03-09 12:55
dokument Uchwala Nr XV/98/2012 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Marianowie 2012-03-09 12:53
dokument Uchwala Nr XV/97/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 2012-03-09 12:49
dokument Uchwala Nr XV/96/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2012 - 2021 2012-03-09 12:47
dokument Uchwala Nr XV/95/2012 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2012 r. 2012-03-09 12:43
dokument Uchwała Nr XIV/94/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy 2012-02-06 13:47
dokument Uchwała Nr XIV/93/2012 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2012-02-06 13:45