Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/107/2004 w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok


Uchwała Nr XX/107/2004

Rady Gminy w Marianowie

z dnia 4 listopada 2004 r.

w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 rok

Na podstawie art. 5 ust.1 , art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 , Nr 200, poz. 1683, z 2003 r Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291) oraz art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz. 1270, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

  1. od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,45 zł od 1 m2

  2. od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych

z działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 16,00 zł od 1 m2

  1. od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na

potrzeby działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,37 zł od 1 m2

  1. od powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,61 zł od 1 m2

  1. od powierzchni użytkowej pozostałych:

   1. budynków lub ich części użytkowanych przez rolników

emerytów i rencistów - 2,96 zł od 1 m2

   1. domków letniskowych - 6,01 zł od 1 m2

   2. budynków nie wymienionych w lit. a i b, w tym zajętych

na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,00 zł od 1 m2

  1. od budowli - 2 % ich wartości

  2. od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 1 % ich wartości

  3. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania

w ewidencji gruntów i budynków - 0,66 zł od 1 m2

  1. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,

retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,52 zł od ha

  1. od gruntów pozostałych:

   1. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 0,15 zł od 1 m2

   1. działek rekreacyjnych - 0,32 zł od 1 m2

   2. nie wymienionych w lit. a i b - 0,25 zł od 1 m2

 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości - nieruchomości lub ich części zajęte na działalność w zakresie opieki przedszkolnej, kulturalnej oraz ochrony zdrowia, jeżeli stanowiły własność gminy.

2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości te nieruchomości lub ich części oraz budowle stanowiące własność gminy, które nie zostały przekazane w najem, dzierżawę lub użyczenie.

3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty wchodzące w skład terenów komunikacyjnych jako drogi oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr”, służące wyłącznie działalności rolniczej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/71/03 Rady Gminy w Marianowie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2004 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 115, poz. 1998).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie do podatku od nieruchomości w roku 2005.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 16-01-2005 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2005 12:26