Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XX/109/2004 w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na rok 2005


UCHWAŁA NR XX/109/2004

Rady Gminy w Marianowie

z dnia 4 listopada 2004 r.

w sprawie: stawek podatku od środków transportowych na rok 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz.959 i Nr 123, poz. 1291 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1)od samochodów ciężarowych w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie 620,00 zł

  • dla rolników nie prowadzących działalności innej niż rolnicza 470,40 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 1 034,00 zł

- dla rolników nie prowadzących działalności innej niż rolnicza 724,30 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.241,00 zł

- dla rolników nie prowadzących działalności innej niż rolnicza 909,50 zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub

wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały

od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania

łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej

zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.447,00 zł

od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej

zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem

nr 2 do uchwały

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym

posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 1.241,00 zł

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym

posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

7) od autobusów w zależności od liczby miejsc siedzenia

a) mniejszej niż 30 miejsc 1.447,00

b) równej lub większej niż 30 miejsc 1.830,00 zł

§2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/244/2002 Rady Gminy Marianowo z dnia 8 października

2002 r. W sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2003 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 88 poz. 1786)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

U Z A S A D N I E N I E

Projekt niniejszej uchwały stanowi wykonanie upoważnień nadanych radzie gminy ustawą z 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z póżn. zm.) do ustalenia stawek podatku od środków transportowych. Zgodnie z art. 8 w/w ustawy opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy, naczepy i autobusy.

Przygotowując projekt uchwały, Wójt Gminy uwzględnił zmiany, które zaczną obowiązywać od 01 stycznia 2004 r. W art. 10 w/w ustawy określone zostały maksymalne stawki podatku od środków transportowych oraz wprowadzono minimalne stawki podatku dla niektórych pojazdów, uzależniając je od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, liczby osi oraz systemu zawieszania. Konsekwencją wprowadzenia zmian jest większe zróżnicowanie w podziale pojazdów niż obowiązujące w br.

Mając na względzie powyższe, wnosi się o przyjęcie niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 07-03-2005 07:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2005
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2005 07:52