Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr III/20/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok 2015-01-02 13:06
dokument Uchwała Nr III/19/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2015 rok 2015-01-02 13:06
dokument Uchwała Nr III/18/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2015-01-02 13:05
dokument Uchwała Nr III/17/2014 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2015 rok i sposobu jego realizacji 2015-01-02 13:04
dokument Uchwała Nr III/16/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Marianowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 2015-01-02 13:04
dokument Uchwała Nr III/15/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo 2015-01-02 13:03
dokument Uchwała Nr III/14/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo 2015-01-02 13:02
dokument Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2015-01-02 13:01
dokument Uchwała Nr III/12/2014 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2015" 2015-01-02 13:01
dokument Uchwała Nr III/11/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2015 rok 2015-01-02 13:00
dokument Uchwała Nr III/10/2014 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2015" 2015-01-02 12:59
dokument Uchwała Nr III/9/2014 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2015 rok 2015-01-02 12:58
dokument Uchwała Nr III/8/2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2015 - 2024 2015-01-02 12:57
dokument Uchwała Nr III/7/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2015 rok 2015-01-02 12:58
dokument Uchwała Nr I/6/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2014-12-02 15:03
dokument Uchwała Nr I/5/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2014-12-02 15:02
dokument Uchwała Nr I/4/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2014-12-02 15:01
dokument Uchwała Nr I/3/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2014-12-02 15:00
dokument Uchwała Nr I/2/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marianowo 2014-12-02 14:59
dokument Uchwała Nr I/1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Marianowo 2014-12-02 14:37
dokument Uchwała Nr XXXVII/277/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie urządzeń wodno-kanalizacyjnych i nieruchomości gruntowej na okres 25 lat Przedsiębiorstwu Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie 2014-11-20 11:37
dokument Uchwała Nr XXXVII/276/2014 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Gogolewo i Marianowo 2014-11-20 11:36
dokument Uchwała Nr XXXVII/275/2014 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Marianowo na lata 2015 -2020 2014-11-20 11:35
dokument Uchwała Nr XXXVII/274/2014 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2014-11-20 11:33
dokument Uchwała Nr XXXVII/273/2014 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 2014-11-20 11:32
dokument Uchwała Nr XXXVII/272/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok 2014-11-20 11:31
dokument Uchwała Nr XXXVII/271/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2015 rok 2014-11-20 11:30
dokument Uchwała Nr XXXVII/270/2014 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015" 2014-11-20 11:29
dokument Uchwała Nr XXXVII/269/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2014" 2014-11-20 11:28
dokument Uchwała Nr XXXVII/268/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2014" 2014-11-20 11:26
dokument Uchwała Nr XXXVII/267/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2014 - 2024 2014-11-20 11:24
dokument Uchwała Nr XXXVII/266/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-11-20 11:22
dokument Uchwała Nr XXXVII/265/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2014-11-20 11:21
dokument Uchwała Nr XXXVII/264/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2014-11-20 11:20
dokument Uchwała Nr XXXVII/263/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2014-11-20 11:08
dokument Uchwała Nr XXXVII/262/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2014-11-20 11:07
dokument Uchwała Nr XXXVI/261/2014 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2014-10-10 10:45
dokument Uchwała Nr XXXVI/260/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2014 roku 2014-10-10 10:44
dokument Uchwała Nr XXXVI/259/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-10-10 10:41
dokument Uchwała Nr XXXVI/258/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2014 - 2024 2014-10-10 10:40
dokument Uchwała Nr XXXV/257/2014 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2014-09-15 10:52
dokument Uchwała Nr XXXV/256/2014 w sprawie przystąpienia Gminy Marianowo do Związku Gmin Dolnej Odry 2014-09-15 10:51
dokument Uchwała Nr XXXIV/255/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-07-07 11:49
dokument Uchwała Nr XXXIV/254/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2014 - 2024 2014-07-07 11:48
dokument Uchwała Nr XXXIV/253/2014 w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie geodezyjnym Trąbki 2014-07-07 11:47
dokument Uchwała Nr XXXIV/252/2014 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Dobrzany 2014-07-07 11:46
dokument Uchwała Nr XXXIII/251/2014 w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z siedzibą przy ul. Sydonii 3 w Marianowie na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-09 10:04
dokument Uchwała Nr XXXIII/250/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2014-06-09 09:59
dokument Uchwała Nr XXXIII/249/2014 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego 2014-06-09 09:55
dokument Uchwała Nr XXXIII/248/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębach ewidencyjnych Marianowo i Wiechowo 2014-06-09 09:52
dokument Uchwała Nr XXXIII/247/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębie ewidencyjnym Marianowo 2014-06-09 09:48
dokument Uchwała Nr XXXIII/246/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w obrębach ewidencyjnych Marianowo i Trąbki 2014-06-09 09:40
dokument Uchwała Nr XXXIII/245/2014 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2014-06-09 09:26
dokument Uchwała Nr XXXIII/244/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marianowo lub jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów do tego uprawnionych. 2014-06-09 09:15
dokument Uchwała Nr XXXIII/243/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-06-09 08:50
dokument Uchwała Nr XXXIII/242/2014 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013 2014-06-09 08:46
dokument Uchwała Nr XXXIII/241/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2013 r. 2014-06-09 08:41
dokument Uchwała Nr XXXII/240/2014 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 2014-03-31 09:01
dokument Uchwała Nr XXXII/239/2014 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2014 roku 2014-03-31 08:59
dokument Uchwała Nr XXXII/238/2014 w sprawie wyrażenia zgodny na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 2014-03-31 08:58
dokument Uchwała Nr XXXII/237/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z Trąbki - Dobrzany. Budowa chodnika na ulicy Stargardzkiej w miejscowości Marianowo" 2014-04-15 10:28
dokument Uchwała Nr XXXII/236/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-03-31 08:55
dokument Uchwała Nr XXXII/235/2014 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pn. "Niebieski korytarz ekologiczny koryta rzeki Iny i jej dopływów - VIII" 2014-03-31 08:54
dokument Uchwała Nr XXXI/234/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny 2014-03-03 12:13
dokument Uchwała Nr XXXI/233/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Marianowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2014-03-03 12:11
dokument Uchwała Nr XXXI/232/2014 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-03-03 12:10
dokument Uchwała Nr XXXI/231/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 2014-03-03 12:07
dokument Uchwała Nr XXXI/230/2014 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-03-03 12:05
dokument Uchwała Nr XXXI/229/2014 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marianowo, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 2014-03-03 12:04
dokument Uchwała Nr XXXI/228/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2015 rok 2014-03-03 12:03
dokument Uchwała Nr XXXI/227/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2014 r. 2014-03-03 12:02