Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XII/77/2015 w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Marianowo w zakresie zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków publicznych poprzez wprowadzenie elektronicznego rejestru zawieranych umów 2015-12-22 14:37
dokument Uchwała Nr XII/76/2015 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji "Planów Odnowy Miejscowości Gminy Marianowo do 2025 roku" 2015-12-22 14:35
dokument Uchwała Nr XII/75/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 2015-12-22 14:23
dokument Uchwała Nr XII/74/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2016 rok 2015-12-22 14:22
dokument Uchwała Nr XII/73/2015 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2016 rok i sposobu jego realizacji 2015-12-22 14:21
dokument Uchwała Nr XII/72/2015 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" 2015-12-22 14:21
dokument Uchwała Nr XII/71/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2015 r. 2015-12-22 14:20
dokument Uchwała Nr XII/70/2015 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2016" 2015-12-22 14:19
dokument Uchwała Nr XII/69/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2016 rok 2015-12-22 14:19
dokument Uchwała Nr XII/68/2015 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2016" 2015-12-22 14:18
dokument Uchwała Nr XII/67/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2016 rok 2015-12-22 14:17
dokument Uchwała Nr XII/66/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2016 rok 2015-12-22 14:16
dokument Uchwała Nr XII/65/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2016 - 2024 2015-12-22 14:16
dokument Uchwała Nr XI/64/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-12-03 13:50
dokument Uchwała Nr XI/63/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo w części obrębu ewidencyjnego Marianowo 2015-12-03 13:39
dokument Uchwała Nr XI/62/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2015-12-03 13:38
dokument Uchwała Nr XI/61/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2015-12-03 13:38
dokument Uchwała Nr XI/60/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2015-12-03 13:37
dokument Uchwała Nr XI/59/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2015-12-03 13:36
dokument Uchwała Nr X/58/2015 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminu płatności i sposobu jej poboru na terenie gminy Marianowo 2015-11-09 15:06
dokument Uchwała Nr X/57/2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2015-11-09 15:06
dokument Uchwała Nr X/56/2015 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 2015-11-09 15:05
dokument Uchwała Nr X/55/2015 w sprawie ustalenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2015-11-09 15:04
dokument Uchwała Nr X/54/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok 2015-11-09 15:02
dokument Uchwała Nr X/53/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2015" 2015-11-09 15:01
dokument Uchwała Nr X/52/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2015 r. 2015-11-09 14:34
dokument Uchwała Nr X/51/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2015-11-09 14:34
dokument Uchwała Nr IX/50/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi 2015-09-30 14:39
dokument Uchwała Nr IX/49/2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2015-09-30 14:38
dokument Uchwała Nr IX/48/2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2015-09-30 14:36
dokument Uchwała Nr IX/47/2015 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2015-09-30 14:35
dokument Uchwała Nr IX/46/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2015 roku 2015-09-30 14:34
dokument Uchwała Nr IX/45/2015 w sprawie przyznania dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcie NMP z siedzibą przy ul. Sydonii 3 w Marianowie na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2015-09-30 14:33
dokument Uchwała Nr IX/44/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2015" 2015-09-30 14:33
dokument Uchwała Nr IX/43/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2015" 2015-09-30 14:32
dokument Uchwała Nr IX/42/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2015-2024 2015-09-30 14:26
dokument Uchwała Nr IX/41/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2015 r. 2015-09-30 14:25
dokument Uchwała Nr VIII/40/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Marianowo zadania z zakresu administracji rządowej i zawarcie w tym zakresie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim 2015-07-01 10:30
dokument Uchwała Nr VIII/39/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi 2015-07-01 10:29
dokument Uchwała Nr VIII/38/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Marianowo" 2015-07-01 10:28
dokument Uchwała Nr VIII/37/2015 w sprawie wystąpienia z apelem o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne 2015-07-01 10:25
dokument Uchwała Nr VIII/36/2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Marianowo w lokalnej grupie rybackiej Stowarzyszeniu "Sieja" w Marianowie 2015-07-01 10:24
dokument Uchwała Nr VIII/35/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 2015-07-01 10:23
dokument Uchwała Nr VIII/34/2015 w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim 2015-07-01 10:22
dokument Uchwała Nr VIII/33/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2015 r. 2015-07-01 10:21
dokument Uchwała Nr VIII/32/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2015 - 2024 2015-07-01 10:20
dokument Uchwała Nr VIII/31/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 2015-07-01 10:19
dokument Uchwała Nr VIII/30/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2014 r. 2015-07-01 10:18
dokument Uchwała Nr VII/29/2015 w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Marianowo w lokalnej grupie działania Stowarzyszeniu "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju 2015-05-27 10:16
dokument Uchwała Nr VII/28/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2015-04-30 14:52
dokument Uchwała Nr VI/27/2015 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2015 r. 2015-03-27 14:56
dokument Uchwała Nr VI/26/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2015 - 2024 2015-03-27 14:55
dokument Uchwała Nr VI/25/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2015 roku 2015-03-27 14:55
dokument Uchwała Nr V/24/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry Obowiązujący 2015-02-26 15:02
dokument Uchwała Nr V/23/2015 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Dolnej Odry 2015-02-26 15:01
dokument Uchwała Nr IV/22/2015 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1734Z w Marianowie 2015-02-03 15:45
dokument Uchwała Nr IV/21/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Marianowo na lata 2015-2017 2015-02-03 15:43