Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXX/212/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 - 2022 2017-12-29 11:10
dokument Uchwała Nr XXX/211/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Marianowo na lata 2018-2020 2017-12-29 11:08
dokument Uchwała Nr XXX/210/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" 2017-12-29 11:07
dokument Uchwała Nr XXX/209/2017 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Marianowo na lata 2017-2032" 2017-12-29 11:06
dokument Uchwała Nr XXX/208/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 2017-12-29 11:05
dokument Uchwała Nr XXX/207/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2018 rok 2017-12-29 11:04
dokument Uchwała Nr XXX/206/2017 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2018 rok i sposobu jego realizacji 2018-01-04 11:25
dokument Uchwała Nr XXX/205/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2017 r. 2017-12-29 11:03
dokument Uchwała Nr XXX/204/2017 w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2018" 2017-12-29 11:02
dokument Uchwała Nr XXX/203/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na 2018 rok 2017-12-29 11:01
dokument Uchwała Nr XXX/202/2017 sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2018" 2017-12-29 11:00
dokument Uchwała Nr XXX/201/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na 2018 rok 2017-12-29 10:58
dokument Uchwała Nr XXX/200/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2018 rok 2017-12-29 10:55
dokument Uchwała Nr XXX/199/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2018 - 2028 2017-12-29 10:54
dokument Uchwała Nr XXIX/198/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2017-11-17 15:03
dokument Uchwała Nr XXIX/197/2017 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2017-11-17 15:02
dokument Uchwała Nr XXIX/196/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Marianowie oraz stwierdzenia przekształcenia Szkoły Filialnej w Dzwonowie 62 2017-11-17 15:00
dokument Uchwała Nr XXIX/195/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Marianowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2017-11-17 14:59
dokument Uchwała Nr XXIX/194/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Marianowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2017-11-17 14:58
dokument Uchwała Nr XXIX/193/2017 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Marianowo 2017-11-17 14:57
dokument Uchwała Nr XXIX/192/2017 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 2017-11-17 14:56
dokument Uchwała Nr XXIX/191/2017 w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 2017-11-17 14:55
dokument Uchwała Nr XXIX/190/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok 2017-11-17 14:54
dokument Uchwała Nr XXIX/189/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie 2017-11-17 14:53
dokument Uchwała Nr XXIX/188/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Marianowo na rok 2017" 2017-11-17 14:52
dokument Uchwała Nr XXIX/187/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2017" 2017-11-17 14:50
dokument Uchwała Nr XXIX/186/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2017 r. 2017-11-17 14:49
dokument Uchwała Nr XXIX/185/2017 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 2017-11-17 14:22
dokument Uchwała Nr XXVIII/184/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2017-10-16 09:36
dokument Uchwała Nr XXVIII/183/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2017 r. 2017-10-16 09:35
dokument Uchwała Nr XXVIII/182/2017 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" 2017-10-16 09:34
dokument Uchwała Nr XXVIII/181/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2017 - 2024 2017-10-16 09:33
dokument Uchwała Nr XXVII/180/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2017-09-21 09:45
dokument Uchwała Nr XXVII/179/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów i wystąpienia ze spółki 2017-09-21 09:43
dokument Uchwała Nr XXVII/178/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony 2017-09-21 09:42
dokument Uchwała Nr XXVII/177/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2017-09-21 09:41
dokument Uchwała Nr XXVII/176/2017 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2017-09-21 09:40
dokument Uchwała Nr XXVII/175/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2017 r. 2017-09-21 09:39
dokument Uchwała Nr XXVI/174/2017 w sprawie regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej - plaży gminnej będącej własnością Gminy Marianowo 2017-06-30 09:21
dokument Uchwała Nr XXVI/173/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Marianowo 2017-06-30 09:20
dokument Uchwała Nr XXVI/172/2017 w sprawie opinii dotyczącej podjęcia działań mających na celu zbycie udziałów 2017-06-30 09:19
dokument Uchwała Nr XXVI/171/2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2017-08-16 09:31
dokument Uchwała Nr XXV/170/2017 w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie 2017-05-29 15:06
dokument Uchwała Nr XXV/169/2017 w sprawie Karty Samorządności 2017-05-29 15:07
dokument Uchwała Nr XXV/168/2017 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 2017-05-29 15:04
dokument Uchwała Nr XXV/167/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2016 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2016 r. 2017-05-29 15:03
dokument Uchwała Nr XXIV/166/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu 2017-04-27 13:45
dokument Uchwała Nr XXIV/165/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2017 r. 2017-04-27 13:44
dokument Uchwała Nr XXIV/164/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2017 - 2024 2017-04-27 13:43
dokument Uchwała Nr XXIII/163/2017 w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Marianowo 2017-04-03 10:25
dokument Uchwała Nr XXIII/162/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Marianowo" 2017-04-03 10:24
dokument Uchwała Nr XXIII/161/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2017 roku 2017-04-03 10:22
dokument Uchwała Nr XXIII/160/2017 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2017 r. 2017-04-03 10:21
dokument Uchwała Nr XXIII/159/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2017 - 2024 2017-04-03 10:20
dokument Uchwała Nr XXIII/158/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 2017-04-03 10:19
dokument Uchwała Nr XXIII/157/2017 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 2017-04-03 10:17
dokument Uchwała Nr XXII/156/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym 2017-02-24 11:05
dokument Uchwała Nr XXII/155/2017 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2017 rok 2017-02-24 11:04
dokument Uchwała Nr XXII/154/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marianowo na lata 2016 - 2019 z perspektywą na lata 2020 - 2023 2017-02-24 11:02
dokument Uchwała Nr XXII/153/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej. Budowa chodnika w miejscowości Wiechowo (przy kościele)" 2017-02-24 11:01
dokument Uchwała Nr XXII/152/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. "Budowa i przebudowa drogi powiatowej numer 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Armii Czerwonej. Budowa skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Wiechowo" 2017-02-24 10:59
dokument Uchwała Nr XXII/151/2017 w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze krajowej nr 20 w Gogolewie 2017-02-24 10:57
dokument Uchwała Nr XXII/150/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gogolewo 2017-02-24 10:56
dokument Uchwała Nr XXII/149/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-02-24 10:55
dokument Uchwała Nr XXI/148/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2017-01-19 12:49
dokument Uchwała Nr XXI/147/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia aktualizacji "Planów Odnowy Miejscowości Gminy Marianowo do 2025 roku" 2017-01-19 12:48
dokument Uchwała Nr XXI/146/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2017 r. 2017-01-19 12:47
dokument Uchwała Nr XXI/145/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2017 - 2024 2017-01-19 12:47