Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr III/23/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo 2019-01-08 10:03
dokument Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 2019-01-08 10:02
dokument Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2019 rok 2019-01-08 10:02
dokument Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2019 rok i sposobu jego realizacji 2019-01-08 10:01
dokument Uchwała Nr III/19/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diety dla sołtysów za wykonywanie czynności publicznych 2019-01-08 10:00
dokument Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego na powierzenie Gminie - Miasto Stargard przez Gminę Marianowo zadania publicznego w zakresie prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Marianowo 2019-01-08 09:59
dokument Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2019 rok" 2019-01-08 09:58
dokument Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2019 rok 2019-01-08 09:56
dokument Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2019 - 2029 2019-01-08 09:55
dokument Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 2018-12-12 13:20
dokument Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 2018-12-12 13:18
dokument Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019 - 2023 2018-12-12 13:18
dokument Uchwała Nr II/11/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo 2018-12-12 13:16
dokument Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo 2018-12-12 13:15
dokument Uchwała Nr II/9/2018 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-12-12 13:14
dokument Uchwała Nr I/8/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-12-04 11:12
dokument Uchwała Nr I/7/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 2018-12-04 11:11
dokument Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2018-12-04 11:10
dokument Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska 2018-12-04 11:08
dokument Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 2018-12-04 11:07
dokument Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 2018-12-04 11:06
dokument Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marianowo 2018-12-04 11:06
dokument Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Marianowo 2018-12-04 11:05
dokument Uchwała Nr XL/258/2018 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 2018-11-14 10:17
dokument Uchwała Nr XL/257/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok 2018-11-14 10:16
dokument Uchwała Nr XL/256/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych 2018-11-14 10:15
dokument Uchwała Nr XL/255/2018 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-11-14 10:14
dokument Uchwała Nr XXXIX/254/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Marianowo 2018-10-23 10:19
dokument Uchwała Nr XXXIX/253/2018 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" 2018-10-23 10:17
dokument Uchwała Nr XXXIX/252/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-10-23 10:16
dokument Uchwała Nr XXXVIII/251/2018 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2018-10-02 08:40
dokument Uchwała Nr XXXVIII/250/2018 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-10-02 08:31
dokument Uchwała Nr XXXVIII/249/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2018 - 2028 2018-10-02 08:30
dokument Uchwała Nr XXXVII/248/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Marianowo oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu 2018-08-29 09:22
dokument Uchwała Nr XXXVII/247/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości 2018-08-29 09:21
dokument Uchwała Nr XXXVII/246/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marianowo 2018-08-29 09:21
dokument Uchwała Nr XXXVII/245/2018 w sprawie nadania nazw ulic drogom w miejscowości Marianowo 2018-08-29 09:20
dokument Uchwała Nr XXXVII/244/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości: Trąbki i Trąbki Małe dotyczących zniesienia nazw miejscowości Trąbki i Trąbki Małe oraz utworzenia jednej miejscowości o nazwie Trąbki 2018-08-29 09:19
dokument Uchwała Nr XXXVII/243/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Marianowo 2018-08-29 09:18
dokument Uchwała Nr XXXVII/242/2018 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie 2018-08-29 09:17
dokument Uchwała Nr XXXVII/241/2018 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2018-08-29 09:16
dokument Uchwała Nr XXXVII/240/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-08-29 09:15
dokument Uchwała Nr XXXVI/239/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-07-19 13:07
dokument Uchwała Nr XXXVI/238/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2018 - 2028 2018-07-19 13:05
dokument Uchwała Nr XXXV/237/2018 w sprawie nadania tytułu honorowego "Stowarzyszenie Zasłużone dla Gminy Marianowo" 2018-06-18 12:07
dokument Uchwała Nr XXXV/236/2018 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i pieczęci Gminy Marianowo oraz zasad ich używania 2018-06-18 12:05
dokument Uchwała Nr XXXV/235/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 2018-06-18 12:05
dokument Uchwała Nr XXXV/234/2018 w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego w wyborach do Rady Powiatu Stargardzkiego 2018-06-18 12:04
dokument Uchwała Nr XXXV/233/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Marianowo do współpracy partnerskiej z Gminą Lassan 2018-06-18 12:03
dokument Uchwała Nr XXXV/232/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marianowo 2018-06-18 12:01
dokument Uchwała Nr XXXV/231/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Preliminarza przychodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marianowo na rok 2018" 2018-06-18 12:00
dokument Uchwała Nr XXXV/230/2018 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-06-18 11:57
dokument Uchwała Nr XXXV/229/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 2018-06-18 11:55
dokument Uchwała Nr XXXV/228/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2017 r. 2018-06-18 11:55
dokument Uchwała Nr XXXIV/227/2018 w sprawie powołania Komisji Statutowej 2018-04-30 10:15
dokument Uchwała Nr XXXIV/226/2018 w sprawie podziału Gminy Marianowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-30 10:14
dokument Uchwała Nr XXXIV/225/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1734Z od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 - Trąbki - Marianowo ul. Stargardzka - Wiechowo - Dobrzany ul. Stargardzka. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie" 2018-04-30 10:10
dokument Uchwała Nr XXXIV/224/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2018 rok 2018-04-30 10:08
dokument Uchwała Nr XXXIII/223/2018 uchylająca uchwałę w sprawie zasad wykonania przyłączy kanalizacyjnych i ponoszenia opłat za przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej 2018-04-05 12:28
dokument Uchwała Nr XXXIII/222/2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2018 roku 2018-04-05 12:27
dokument Uchwała Nr XXXII/221/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Marianowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2018-02-27 14:51
dokument Uchwała Nr XXXII/220/2018 w sprawie sprostowania uchwały 2018-02-27 14:50
dokument Uchwała Nr XXXII/219/2018 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Marianowo na lata 2018 - 2022 2018-02-27 14:48
dokument Uchwała Nr XXXII/218/2018 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2018 r. 2018-02-27 14:46
dokument Uchwała Nr XXXI/217/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Marianowo do Klastra Energii "Odnawialny Chociwel" 2018-02-02 11:03
dokument Uchwała Nr XXXI/216/2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marianowo 2018-02-02 11:02
dokument Uchwała Nr XXXI/215/2018 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie na terenie gminy Marianowo na lata 2018-2021" 2018-02-02 11:00
dokument Uchwała Nr XXXI/214/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Marianowo oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 2018-02-02 10:58
dokument Uchwała Nr XXXI/113/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2018 rok 2018-02-02 10:57