Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 02/2007 Wójta Gminy Marianowo z dnia 03 stycznia 2007 r.


Zarządzenie Nr 02/2007

Wójta Gminy Marianowo

z dnia 03 stycznia 2007 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie

zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

na terenie Gminy Marianowo

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się

o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

na terenie Gminy Marianowo.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest:

 1. przy świadczeniu usług przestrzegać w pełnym zakresie zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo uchwalonym uchwałą Rady Gminy w Marianowie Nr XXXVIII/229/06 z dnia 28 września 2006 roku, (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 117, poz. 2297) zwanym dalej regulaminem oraz w Planie gospodarki odpadami dla gminy Marianowo, uchwalonym uchwałą Rady Gminy
  w Marianowie Nr XIX/103/2004 z dnia 9 września 2004 roku, zwanym dalej gminnym planem gospodarki odpadami, z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w trakcie obowiązywania zezwolenia,

2) zapewnić odbiór od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz

wszystkich selektywnie gromadzonych rodzajów odpadów komunalnych, w tym

w szczególności powstających w gospodarstwach domowych, wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych:

a) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

b) odpadów niebezpiecznych,

c) odpadów opakowaniowych,

d) odpadów wielkogabarytowych,

e) odpadów z remontów,

3) posiadać zaplecze techniczno - biurowe,

4) postępować z odpadami w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, w szczególności

z regulaminem i z gminnym planem gospodarki odpadami, w tym:

a) w zakresie odbioru odpadów z nieruchomości:

 • zapewnić odbiór odpadów z miejsc gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości lub odbiór odpadów w miejscach utworzonych i wskazanych przez przedsiębiorcę
  na terenie Gminy Marianowo: w zbiorczych punktach gromadzenia odpadów,
  w mobilnych punktach zbiórki odpadów itp.,

 • dostarczyć właścicielom nieruchomości dozwolone pojemniki lub worki na odpady,

 • zapewnić stałą kontrolę stanu technicznego i sanitarnego, konserwację i naprawę urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów, oczyszczanie i dezynfekowanie w miarę potrzeby, lecz co najmniej jeden raz w okresie od 1 listopada do 31 marca,
  a w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż w odstępie jednego miesiąca,

 • zapewnić odbiór odpadów w ilościach i z częstotliwością wskazaną w regulaminie,

 • zabezpieczyć odbierane odpady przed rozpraszaniem , a odpady rozproszone niezwłoczne uprzątać,

 • zapewnić odbiór odpadów zielonych (liści, chwastów, trawy itp.) w ramach umowy
  o odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, jeśli właściciel nie zagospodarował ich we własnym zakresie,

b) w zakresie transportu odpadów:

 • posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewnia możliwość

realizacji systemu gospodarowania odpadami w kształcie zapisanym w gminnym planie

gospodarki odpadami oraz w regulaminie,

 • do transportu odpadów stosować sprzęt specjalistyczny, dopuszczony do ruchu
  na drogach publicznych, sprawny technicznie, zapewniający bezpylny transport odpadów, nie pozwalający na rozpraszanie się odpadów zarówno podczas transportu, załadunku jak i rozładunku, oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługę oraz utrzymany w należytym stanie technicznym i sanitarnym,

 • transportować odpady niebezpieczne w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu

stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
do transportu

odpadów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1986),

 • odbierać i transportować odpady w sposób nie zakłócający ruchu na drogach

publicznych i nie powodujący nadmiernego, możliwego do uniknięcia hałasu,

 • posiadać ważne zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów,
  a w przypadku korzystania z usług innego przewoźnika - posiadać aktualną umowę na transport odpadów,

c) w zakresie unieszkodliwiania odpadów:

 • kierować nie segregowane odpady komunalne, które nie mogą być poddane odzyskowi, na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
  w Marianowie lub Łęczycy po uprzednim zawarciu stosownej umowy
  z zarządzającym składowiskiem,

 • kierować wszystkie frakcje odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających

biodegradacji pochodzenia przemysłowego wraz z osadami ściekowymi
do regionalnej instalacji mechaniczno-biologicznego unieszkodliwiania odpadów np. w Łęczycy od dnia jej funkcjonowania, po uprzednim zawarciu umowy
z zarządzającym instalacją,

 • w przypadku, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w gminnym planie, gospodarki odpadami nie zapewniają możliwości odzysku lub unieszkodliwiania wszystkich wyselekcjonowanych odpadów ze strumienia odpadów komunalnych - zapewnić takie możliwości lub mieć podpisane umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w tym zakresie; dotyczy to zwłaszcza odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów remontowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z papieru, szkła, tworzyw sztucznych,

 • w przypadku gdy przed przekazaniem odpadów do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania przedsiębiorca przewiduje prowadzenie działalności w zakresie przeładunku, magazynowania, sortowania, rozdrabniania, prasowania, kompostowania, demontażu odpadów itp. - posiadać prawo do terenu na którym będzie prowadzona ta działalność oraz odrębną decyzję pozwalającą na jej prowadzenie,

5) realizować usługi w sposób zapewniający odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny

pracy osób zatrudnionych oraz w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska,

6) prowadzić dokumentację działalności objętej zezwoleniem, a w szczególności:

a) prowadzić ewidencję ilościową i jakościową odpadów zgodnie z przepisami art. 36

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,

b) zawierać umowy i wystawiać dowody płacenia za usługi, o których mowa w art. 6 ust.1

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

c) sporządzać i przekazywać w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca organowi

udzielającemu zezwolenie wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim

miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykazy właścicieli

nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły;

wykazy muszą zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości

oraz adres nieruchomości,

d) sporządzać i przekazywać organowi udzielającemu zezwolenie w terminie do 31 marca

każdego roku za rok poprzedni informacje dotyczące:

 • masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z obszaru gminy

w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,

 • sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów

komunalnych,

 • masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku

odpadów,

 • masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na

składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania,

7) dane, o których mowa w pkt 6 lit. c i d przekazywać organowi udzielającemu zezwolenia

w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w wersji dostosowanej do systemu

informatycznego funkcjonującego w Urzędzie Gminy w Marianowie, po jego uruchomieniu,

8) w przypadku zakończenia działalności pozostawić miejsca gromadzenia odpadów

w odpowiednim stanie sanitarnym i higienicznym oraz poinformować klientów o planowanym

zakończeniu działalności z wyprzedzeniem umożliwiającym zlecenie odbioru odpadów

innemu podmiotowi.

§ 3. 1. Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązani są dostosować swoją działalność do ustalonych wymagań oraz wystąpić z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości wymagań.

2. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie wystąpi z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, Wójt Gminy stwierdzi z urzędu, bez odszkodowania, wygaśnięcie dotychczasowej decyzji.

§ 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy

ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach na terenie Gminy Marianowo oraz na stronie internetowej urzędu www.marianowo.pl.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY MARIANOWO

ELŻBIETA RINK

Uzasadnienie

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach wójt określa i podaje do publicznej

wiadomości wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wymagania określone w niniejszym zarządzeniu zgodne są z Regulaminem

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Marianowo oraz z Planem gospodarki odpadami dla gminy Marianowo.

1

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 23-01-2007 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 23-01-2007 11:08