Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXII/126/2020 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "Wspólne zagrożenia i wyzwania - wspólne transgraniczne rozwiązania wypracowane z młodzieżą" realizowanego w ramach Programu Interreg VA 2021-01-05 12:03
dokument Uchwała Nr XXII/125/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok 2021-01-05 12:02
dokument Uchwała Nr XXII/124/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok 2021-01-05 12:01
dokument Uchwała Nr XXII/123/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2021 rok 2021-01-05 12:00
dokument Uchwała Nr XXII/122/2020 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2021 rok 2021-01-05 12:00
dokument Uchwała Nr XXII/121/2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu "Strategii Rozwoju Gminy Marianowo na lata 2021-2031" 2021-01-05 11:59
dokument Uchwała Nr XXII/120/2020 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Marianowo na lata 2021-2027 2021-01-05 11:58
dokument Uchwała Nr XXII/119/2020 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marianowo na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027 2021-01-05 11:55
dokument Uchwała Nr XXII/118/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2021 rok 2021-01-05 11:42
dokument Uchwała Nr XXII/117/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2021 rok 2021-01-05 11:35
dokument Uchwała Nr XXII/116/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2021 - 2032 2021-01-05 11:32
dokument Uchwała Nr XXI/115/2020 w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2020 rok 2020-12-16 11:09
dokument Uchwała Nr XXI/114/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2020 - 2031 2020-12-16 11:09
dokument Uchwała Nr XX/113/2020 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 2020-12-30 12:47
dokument Uchwała Nr XX/112/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy wyznaczeniu aglomeracji Dobrzany 2020-12-08 09:12
dokument Uchwała Nr XX/111/2020 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2020 rok 2020-12-08 09:10
dokument Uchwała Nr XIX/110/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Marianowo do realizacji projektu "Polsko-Niemieckie Centrum Kompetencji Językowych i Zawodowych" realizowanego w ramach Programu Interreg VA 2020-11-05 12:17
dokument Uchwała Nr XIX/109/2020 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021" 2020-11-05 12:16
dokument Uchwała Nr XIX/108/2020 w sprawie zaopiniowania projektu lasów ochronnych w Nadleśnictwie Dobrzany położonych na terenie Gminy Marianowo 2020-11-05 12:14
dokument Uchwała Nr XIX/107/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2020-11-05 12:13
dokument Uchwała Nr XIX/106/2020 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 2020-11-05 12:12
dokument Uchwała Nr XIX/105/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok 2020-11-05 12:12
dokument Uchwała Nr XIX/104/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2020 rok 2020-11-05 12:11
dokument Uchwała Nr XIX/103/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2020 - 2031 2020-11-05 12:10
dokument Uchwała Nr XVIII/102/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2020-09-23 08:40
dokument Uchwała Nr XVIII/101/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 - 2022" 2020-09-23 08:39
dokument Uchwała Nr XVIII/100/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020" 2020-09-23 08:38
dokument Uchwała Nr XVIII/99/2020 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2020 rok 2020-09-23 08:37
dokument Uchwała Nr XVIII/98/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2020 - 2031 2020-09-23 08:35
dokument Uchwała Nr XVII/97/2020 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Marianowo 2020-07-15 09:52
dokument Uchwała Nr XVII/96/2020 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Marianowo 2020-07-15 09:51
dokument Uchwała Nr XVII/95/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2020-07-15 09:50
dokument Uchwała Nr XVII/94/2020 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XV/71/2020 Rady Gminy Marianowo z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2020 rok 2020-07-15 09:49
dokument Uchwała Nr XVII/93/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2020 rok 2020-07-15 09:48
dokument Uchwała Nr XVII/92/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 2020-07-15 09:47
dokument Uchwała Nr XVII/91/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2020-07-15 09:45
dokument Uchwała Nr XVII/90/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2020 roku 2020-07-15 09:44
dokument Uchwała Nr XVII/89/2020 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia 2020-07-15 09:43
dokument Uchwała Nr XVII/88/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 2020-07-15 09:42
dokument Uchwała Nr XVII/87/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2019 rok 2020-07-15 09:41
dokument Uchwała Nr XVII/86/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo wotum zaufania 2020-07-15 09:38
dokument Uchwała Nr XVI/85/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli utworzenia spółdzielni socjalnej 2020-07-03 12:50
dokument Uchwała Nr XVI/84/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie 2020-07-03 12:49
dokument Uchwała Nr XVI/83/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie 2020-07-03 12:49
dokument Uchwała Nr XVI/82/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie 2020-07-03 12:48
dokument Uchwała Nr XVI/81/2020 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2020-07-03 12:47
dokument Uchwała Nr XVI/80/2020 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2020 rok 2020-07-03 12:47
dokument Uchwała Nr XVI/79/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2020 - 2031 2020-07-03 12:46
dokument Uchwała Nr XV/78/2020 w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2020-05-22 08:32
dokument Uchwała Nr XV/77/2020 w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Marianowo, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 2020-05-22 08:31
dokument Uchwała Nr XV/76/2020 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Marianowo, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 2020-05-22 08:30
dokument Uchwała Nr XV/75/2020 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 2020-05-22 08:29
dokument Uchwała Nr XV/74/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2020-05-22 08:28
dokument Uchwała Nr XV/73/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2020 roku 2020-05-22 08:26
dokument Uchwała Nr XV/72/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1734Z. Przebudowa ulicy Stargardzkiej w Marianowie-etap II" 2020-05-22 08:25
dokument Uchwała Nr XV/71/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2020 rok 2020-05-22 08:23
dokument Uchwała Nr XV/70/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2020 - 2031 2020-05-22 08:21
dokument Uchwała Nr XV/69/2020 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2020 rok 2020-05-22 08:20
dokument Uchwała Nr XIV/68/2020 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy Marianowo na 2020 rok 2020-02-03 09:49